Lyssna på artiklar genom att klicka på högtalarsymbolen.

Arbetsmiljö

Psykisk hälsa som uppdrag

2020-01-30 Väl fungerande rehabilitering ger vinster åt samhället. Det konstaterade Rickard Bracken på ett seminarium som Partsrådets arbetsområde Arbetsmiljö ur ett partsperspektiv stod bakom.

Läs mer

Metoder för ökad livsglädje

2020-01-13 Människor har mycket att lära av babianer när det gäller stresshantering. Det menade psykologen Lars Ström när han höll en föreläsning om metoder för ökad glädje och livskvalitet på ett seminarium för partsföreträdare som Partsrådets arbetsområde Arbetsmiljö ur ett partsperspektiv stod bakom.

Läs mer

Samtalsgrupper förebygger ohälsa

2019-12-16 Ulla Peterson pratade om hur man kan förebygga stress och ohälsa genom kollegiala samtalsgrupper, på Partsrådets seminarium.

Läs mer

Skogsstyrelsen satsar på e-utbildningar

2019-12-10 På Skogsstyrelsen har man stor nytta av Partsrådets e-utbildningar om arbetsmiljö.
– Utbildningen om hållbart medarbetarskap och ledarskap är högaktuell för oss. Vi marknadsför den ute i organisationen och uppmanar våra kontor att gå utbildningen partsgemensamt, berättar Erika Johansson, HR-specialist på Skogsstyrelsen och placerad på myndighetens huvudkontor i Jönköping.

Läs mer

Nätmobbning i arbetslivet

2019-11-06 Forskaren Rebecka Cowen Forssell berättade om sin forskning kring nätmobbning och digitala trakasserier i arbetslivet, på ett seminarium som Partsrådet anordnade för partsföreträdare.

Läs mer

Praktiska tips vid näthat

2019-11-06 Ulrika Sundling arbetar med informationssäkerhet på Uppsala universitet och har erfarenhet av att ha arbetat praktiskt som polis med IT-relaterad brottslighet. På ett seminarium som Partsrådets arbetsområde Arbetsmiljö ur ett partsperspektiv anordnade för partsföreträdare gav hon råd om hur man kan hantera arbetsrelaterat hat på nätet.

Läs mer

Arbetsmiljö en hjärtefråga för Jordbruksverket

2019-07-23 Under 2018 tog Partsrådet fram e-utbildningar, baserade på de fysiska arbetsmiljöutbildningar som arbetsområdet Arbetsmiljö ur ett partsperspektiv genomfört sedan 2015. Partsföreträdarna på Jordbruksverket i Jönköping har tagit del av den första e- utbildningen –”Systematiskt arbetsmiljöarbete – vilka regler styr?”.

Läs mer

Konsten att samtala

2019-06-19 Samtalet har aldrig varit viktigare i arbetslivet än vad det är nu. Det menade psykolog Patrik Nyström under ett seminarium om svåra samtal som Partsrådets arbetsområde Arbetsmiljö anordnade för partsföreträdare.

Läs mer

Interkulturell kommunikation - Att möta andra

2019-05-21 Gillis Herlitz talade om vikten av att möta, förstå, kommunicera och samverka med människor som inte delar ens världsbild, under ett seminarium för partsföreträdare om interkulturell kommunikation.

Läs mer

Samarbete ger säkerhet

Under ett seminarium som Partsrådet anordnade för partsföreträdare talade Marianne Törner om säkerhet på arbetsplatsen och hur kollektiva normer hjälper oss att hantera oförutsägbarhet.

Läs mer

Ekonomisk nytta av insatser

2019-04-12 Under ett seminarium för partsföreträdare presenterade Malin Lohela Karlsson en modell för analys och beräkning av den ekonomiska nyttan av förebyggande insatser mot ohälsa och dålig arbetsmiljö.

Läs mer

Genus och hälsa

2019-04-12 Professor Annika Härenstam föreläste under ett seminarium för partsföreträdare om varför det är mer relevant att diskutera arbetsmarknadens övergripande strukturer och organisering, än kvinnors arbetsmiljö.

Läs mer

Bättre möten

2019-03-28 Effektiva och välfungerande möten leder till ökad delaktighet och bättre förståelse för andras arbete. Organisationsforskaren Birgitta Södergren delade med sig av en lättanvänd modell för mötesdialog, på ett seminarium för partsföreträdare som Partsrådets arbetsområde Arbetsmiljö ur ett partsperspektiv stod bakom.

Läs mer

Nya e-utbildningar

2019-03-01 Nu finns fem e-utbildningar om arbetsmiljö fritt tillgängliga på Partsrådets utbildningssajt.

Läs mer

Tolka ohälsa

2019-02-20 Mats Lekander pratade om hur vi hanterar och känner igen sjukdom, på ett seminarium som Partsrådets arbetsområde Arbetsmiljö ur ett partsperspektiv anordnade för partsföreträdare.

Läs mer

Friska arbetsplatser

2019-02-20 Magnus Svartengren berättade hur man skapar långtidsfriska arbetsplatser, på ett seminarium som Partsrådet anordnade.
–Ni kommer inte att ha råd att inte göra något åt den psykosociala arbetsmiljön. Det handlar om hur man kan höja kraften i organisationen, sa han till partsföreträdarna på seminariet.

Läs mer

Möta rättshaverister

2019-01-28 Jakob Carlander delade med sig av strategier för att möta rättshaverister på ett seminarium som Partsrådet anordnade för partsföreträdare.

Läs mer

Hantera hot

2018-10-19 Leg psykolog Alexander Tilly gav partsföreträdare praktiska verktyg för att kunna förbereda och bemöta hotfulla situationer, på ett seminarium som Partsrådets arbetsområde Arbetsmiljö ur ett partsperspektiv stod bakom.

Läs mer

Påverkansförsök – en tankemodell kring strategiskt och operativt säkerhetsarbete

2018-09-25 Carl Hedin, verksamhetsskyddschef på Ekobrottsmyndigheten, har tagit fram en övergripande tankemodell kring strategiskt och operativt säkerhetsarbete. Brottsförebyggande rådet, Brå, har tagit in delar av tankemodellen i sin handbok om att förebygga och hantera påverkansförsök.

Läs mer

Påverkansförsök – exemplet Arbetsförmedlingen

2018-09-25 Arbetsförmedlingen ingår i Brås undersökning om otillåten påverkan. Håkan Persson och Örjan Bengtsson berättar om hur myndigheten har följt upp undersökningen.

Läs mer

Bemöta aggressivitet

2018-06-12 Leg. psykolog Alexander Tilly pratade om hur man kan bemöta aggressivitet på Partsrådets workshop för partsföreträdare om att hantera påverkansförsök.

Läs mer

Påverkansförsök – handbok från Brå

2018-09-25 Brottsförebyggande rådet, Brå, har tagit fram en handbok om hur myndigheter kan förebygga och hantera påverkansförsök. Handboken bygger på en studie baserad på 45 000 enkätsvar från statliga tjänstemän och 140 intervjuer med statstjänstemän som själva blivit utsatta för påverkansförsök.

Läs mer

Sexuella trakasserier på arbetsplatsen

2018-09-25 Gabriella Fägerlind har i sin roll som konsult arbetat med ett flertal statliga myndigheter med frågor som rör trakasserier. Hon berättar om hur man kan förebygga och hantera sexuella trakasserier på arbetsplatsen.

Läs mer och se film.

Praktiskt arbetsmiljöarbete – ledarskapets betydelse för arbetsmiljön

2018-09-25 Lasse Frisk har mångårig erfarenhet av att arbeta med utbildnings- och hr-frågor, både som konsult och som hr-ansvarig på företag inom det privata näringslivet. Han lyfter fram ledarskapets betydelse för arbetsmiljön.

Läs mer och se video

Att sänka sjuktalen – exemplet Arbetsförmedlingen i Trollhättan

2018-09-25 Britt-Inger Gravander har arbetat som chef i snart 30 år. När hon 2014 blev erbjuden jobbet som chef för Arbetsförmedlingen i Trollhättan var sjuktalet på kontoret närmare tio procent. Ett år senare hade det sjunkit till drygt 2 procent.

Läs mer

”Psykisk ohälsa är ingen sjukdom”

2018-09-25 Åsa Kadowaki är psykiater och beteendeterapeut. Hon är kritisk mot synsättet att se psykisk ohälsa som en sjukdom som man kan behandla genom sjukskrivning.

Läs mer

Ny e-utbildning från Partsrådet

2018-03-16 Nu lanserar Partsrådet den första av fem e-utbildningar om systematiskt arbetsmiljöarbete och organisatorisk och social arbetsmiljö.

Digitalisering av samhället

2018-09-25 Jan Gulliksen är professor och vicerektor för digitalisering på Kungliga Tekniska Högskolan, KTH. Han sitter med i regeringens digitaliseringsråd och är så kallad nationell digital champion. Han beskriver digitalisering som verksamhetsutveckling.

Läs mer

Psykisk ohälsa – viktigt att våga prata om

2017-11-09 Sussi Schipper och Rickard Bracken från Riksförbundet Hjärnkoll delar med sig av egna erfarenheter och aktuell forskning kring psykisk ohälsa.

Läs mer och se film.

Stress – symptom och vägar tillbaka

2017-11-09 Agneta Sandström är neuropsykolog på Rehabcenter i Östersund. Hon har i sin forskning studerat kvinnor som har varit sjukskrivna under en längre period, och som har symptom som förknippas med utbrändhet – till exempel utmattning, sömnstörningar, kognitiva problem med bland annat bristande koncentrationsförmåga samt nedsatt arbetskapacitet.

Läs mer

Balansa – en modell för att hitta balans i livet

2018-09-25 Cecilia Nahnfeldt är forskningschef vid Kyrkokansliet i Uppsala och docent i genusvetenskap. Hon har forskat kring livspusselfrågor i drygt tio år, med en ansats i etik och livsåskådning, och tagit fram en modell för att hitta balans i livet.

Läs mer och se film.

Gränslöst arbetsliv

2018-09-25 Christin Mellner är fil dr och forskare i arbets- och organisationspsykologi vid Stockholms universitet. Hon har forskat om gränslöst arbete sedan över tio år tillbaka, då begreppet var relativt nytt.

Läs mer

Alkohol i arbetslivet

2017-11-09 Ulric Hermansson, socionom, medicine doktor, universitetslektor vid Karolinska institutet, berättar om hur man hanterar alkoholproblem på arbetsplatsen.

Läs mer och se film.

Att skapa tydlighet i ett otydligt arbetsliv

2017-11-10 Calle Rosengren på Arbetsmiljöhögskolan vid Lunds universitet berättar om hur krockande värderingar från bonde- och industrisamhället påverkar dagens arbetsliv.

Läs mer.

IT-system som arbetsmiljörisk

2017-11-09 Jonas Söderström, informationsarkitekt på InUse och författare, har identifierat flera orsaker till att vi blir stressade av IT-system.

Läs mer och se film.

Kontorsforskning och förändringsarbete

2017-11-09 Aram Seddigh är fil dr och leg psykolog och ekonom, verksam vid Stressforskningsinstitutet och Handelshögskolan i Stockholm. Han har skrivit en avhandling om hur arbetssätt och arbetsplatsens utformning påverkar prestationsförmågan.

Läs mer och se film.

Moralisk kompetens i organisationen

2017-11-09 Tomas Brytting, professor i organisationsetik och forskningsledare vid Ersta-Sköndal högskola, pratar om bedrägerier och oegentligheter i arbetslivet på temat ”Hur kan man med organisationsdesign främja moralisk kompetens?”.

Läs mer och se film.

Stress och hälsosamma arbetsplatser

2017-11-09 Lagom regelbunden stress leder till förbättrad hälsa, ökat välbefinnande och förlänger livet, enligt stressforskaren Dan Hasson. Samtidigt varnar han för effekterna av långvarig stress utan tillräcklig återhämtning.

Läs mer och se film.

Sömnens betydelse för arbetsförmåga och hälsa

2017-11-09 Torbjörn Åkerstedt, professor vid Karolinska institutet och föreståndare för Stockholm Stress Center, är en av Sveriges ledande experter på sömn och sömnstörningar. Han berättar att sömnen är viktig inte minst för att vi ska kunna rensa ut minnet.

Läs mer och se film.

TIP-metoden – ett sätt att hantera komplexa frågor

2017-11-09 Pia Andersson, doktorand vid Göteborgs universitet, har anpassat den så kallade TIP-metoden efter svenska förhållanden. Metoden kommer från USA och är till för att göra komplexa frågor hanterbara.

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete – grundläggande

2017-11-09 Jan Miörner, fil kand i personal- och arbetslivsfrågor, berättar om grunderna i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Han har arbetat i 20 år som konsult och hjälpt såväl offentliga som privata organisationer med sitt arbetsmiljöarbete.

Läs mer och se film.

Diskursiva arbetsmiljörisker – en metod för riskbedömning i den organisatoriska arbetsmiljön

2018-09-25 Lisbeth Rydén har en filosofie master från ekonomihögskolan, Lunds universitet, och är doktorand i företagsekonomi vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Hon har forskat i hur olika diskurser – resonemang eller tankefigurer – påverkar den organisatoriska arbetsmiljön.

Läs mer och se film

Systematiskt arbetsmiljöarbete – fördjupande

2017-11-09 Jan Miörner är fil kand i personal- och arbetslivsfrågor och har som konsult under 20 års tid hjälpt offentliga och privata organisationer med deras arbetsmiljöarbete. Han betonar vikten av att arbeta främjande för en god arbetsmiljö i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Läs mer och se film.

Hot och våld på jobbet – reaktioner och omhändertagande

2017-11-09 Per Sandberg, legitimerad psykolog vid Kris- och traumacentrum, berättar om hur man kan hantera hot och våld på jobbet.

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete – lagstiftningen

2018-09-25 Per Axell är arbetsrättsjurist och lärare i arbetsmiljörätt vid Stockholms universitet. Han berättar om lagstiftningen i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Läs mer

Näthat - praktiska tips

2019-11-06 Ulrika Sundling arbetar med informationssäkerhet på Uppsala universitet och har erfarenhet av att ha arbetat praktiskt som polis med IT-relaterad brottslighet. På ett seminarium som Partsrådets arbetsområde Arbetsmiljö ur ett partsperspektiv anordnade för partsföreträdare gav hon råd om hur man kan hantera arbetsrelaterat hat på nätet.

Läs mer

Nätmobbning i arbetslivet

2019-11-06 Forskaren Rebecka Cowen Forssell berättade om sin forskning kring nätmobbning och digitala trakasserier i arbetslivet, på ett seminarium som Partsrådet anordnade för partsföreträdare.

Läs mer

Hot och våld – riskbedömningar

2017-11-09 Henrik Belfrage är professor i kriminologi vid Linköpings universitet och även professor vid psykologiska institutionen vid universitetet i Bergen. Han berättar hur man kan göra hot- och riskbedömningar som är evidensbaserade.

Läs mer och se film.

Hot och våld – så säger Arbetsmiljölagen

2017-11-09 Jennie Karlsson, arbetsmiljöinspektör på Arbetsmiljöverket, berättar om hur man kan hantera hot och våld som en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Läs mer

Hot och våld – viktigt med gemensam definition

2017-11-09 Magnus Sverke, professor vid psykologiska institutionen på Stockholms universitet, menar att det är viktigt att tydligt definiera inom organisationen vad som är hot och våld, så att alla på arbetsplatsen har en gemensam begreppsapparat.

Läs mer

Internetrelaterade kränkningar

2017-11-09 Alexandra Rodell och Johan Rosell, juriststudenter knutna till Institutet för Juridik och Internet, Juridikinstitutet, berättar om arbetsgivarens ansvar i fråga om kränkningar, förföljelser och hot på internet.

Läs mer och se film.

Konflikthantering – bemötandets betydelse

2017-11-09 Psykologen Alexander Tilly utgår från sina tidigare erfarenheter som dörrvakt när han omvandlar teorier om konflikthantering till konkreta verktyg.

Läs mer och se film.

Konflikthantering - metoder och redskap

2017-07-06 Thomas Jordan, ekonomie doktor och docent vid Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet, delar med sig av metoder och redskap att använda för att hantera konflikter på arbetsplatsen.

Läs mer och se film.

Kränkande särbehandling

2017-11-09 Thomas Jordan, docent och lektor i arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet, berättar om vad som bör finnas med i en policy för kränkande särbehandling på arbetsplatsen.

Läs mer och se film.

Rättshaveristiskt beteende hos medborgare – bemötande

2017-11-09 Jakob Carlander, leg psykoterapeut, ger råd om hur man som myndighetstjänsteman kan möta människor med rättshaveristiskt beteende.

Läs mer och se film.

Säkerhetskultur i organisationen

2017-11-09 Lena Kecklund, fil. dr. i psykologi, pratar om hur man utvecklar en organisationssäkerhetskultur.

Läs mer och se film.

Frisk- och riskfaktorer i arbetslivet

2016-11-24 Hälsosamma organisationer har inte kommit till av en slump, betonade Eva Vingård på Partsrådets seminarium om arbete och hälsa.

Läs mer och se video.

Otillåten påverkan mot myndighetspersoner

2016-11-09 Brottsförebyggande rådet, Brå, presenterade en ny studie om otillåten påverkan mot myndighetspersoner, på Partsrådets seminarium inom arbetsområdet Arbetsmiljö ur ett partsperspektiv.

Läs mer och se video

Stressrelaterad ohälsa – att komma tillbaka till jobbet

2018-09-25 Åsa Kruse är legitimerad psykolog och legitimerad psykoterapeut. Hon berättar om varför man drabbas av stressrelaterad ohälsa och hur man kommer tillbaka till jobbet.

Läs mer och se film.

”Lyssna på den drabbade”

2013-09-24 Om någon reagerar väldigt starkt på en händelse som andra bagatelliserar är det alltid något annat, tidigare trauma, i botten. Det betonade Per Sandberg, legitimerad psykolog vid Kris- och traumacentrum, när han föreläste på Partsrådets seminarium ”Så kan vi hantera hot och våld på jobbet” som hölls i september 2013.

Läs mer