Lyssna på artiklar genom att klicka på högtalarsymbolen.

Samverkan

Stegvis process ger kvalitet

2019-11-22 Partsrådets arbetsområde Samverkan gav under året lokala parter från fem myndigheter möjlighet att tillsammans delta i en workshopserie. Syftet var att ta ett kliv framåt i utvecklingsarbetet mot ett lokalt samverkansavtal, med utgångspunkt i ramavtalet Samverkan för framtiden. Under fem heldagar fick deltagarna från Skolinspektionen, Försvarsmakten, Sjöfartsverket, Diskrimineringsombudsmannen och Statens historiska museer stöd av processledare att partsgemensamt arbeta sig igenom de fem faser som ingår i Partsrådets processverktyg. Arbetsformen under workshopserien byggde på en hög grad av interaktivitet mellan de deltagande lokala partskonstellationerna. Allt för att skapa utrymme för erfarenhetsutbyte och eget utvecklingsarbete.

Läs mer

Samverkan med fokus på medarbetarna

2019-07-16 På Havs- och vattenmyndigheten i Göteborg har man ett sam- verkansavtal med fokus på arbetsplatsnivån.
–Det ger bättre möjligheter för alla medarbetare att komma in tidigt i processen, säger Karin Linderholm, ordförande för Saco-S på Havs- och vattenmyndigheten. Parterna på myndigheten deltog i Partsrådets inspirationsdag om samverkan.

Läs mer

Tillit, aktiv dialog och engagemang är nycklar till framgång

2019-02-12  Partsföreträdare fick nya perspektiv på samverkan, på ett seminarium som Partsrådet anordnade. Mikael Wallteg berättade om hur han förändrade företagskulturen på Systembolaget och Louise Bringselius talade om behovet av tillit inom statlig verksamhet.

Läs mer och se filmer

Hur samverkar man?

2018-12-14 Hur bär man sig åt för att ta fram och implementera ett fungerande samverkansavtal? Den frågan stod i fokus på ett seminarium som Partsrådets arbetsområde Centrala parters stöd till samverkan på lokal nivå stod bakom. Lokala parter på Arbetsmiljöverket och på Polismyndigheten delade med sig av sina erfarenheter till partsföreträdarna på seminariet.

Läs mer

Framtidens samverkan

2018-10-29  Ett 70-tal partsföreträdare deltog i en inspirationsdag om avtalet Samverkan för framtiden.
–Syftet med samverkansavtalet är att bidra till verksamhetsutveckling och delaktighet, sa Ken Johnsson, styrgruppsordförande för Partsrådets arbetsområde Centrala parters stöd till samverkan på lokal nivå, som stod bakom seminariet.

Läs mer

Nytt verktyg för lokal samverkan

2017-11-20 Nu finns ett nytt webbaserat verktyg som lokala parter kan använda i processen att utveckla nytt eller revidera befintligt samverkansavtal. Det har tagits fram av Partsrådets arbetsområde om samverkan.

Läs mer

Det handlar om att skapa delaktighet

2017-10-10 Rune Karlsson har under de sju år som han har arbetat för Partsrådet besökt ungefär hälften av Sveriges myndigheter och träffat lågt räknat 7 000 medarbetare, förtroendevalda och chefer. Han svarar utan att tveka på frågan om varför man ska samverka.

Läs mer och se film

”Samverka när det är bra för verksamheten”

2017-10-10 När Folkhälsomyndigheten bildades 1 januari 2014 hade lokala parter på de hopslagna myndigheterna hållit på ungefär ett år med att ta fram ett samverkansavtal.

Läs mer och se film

Samverkan på Arbetsmiljöverket

2017-10-10 På Arbetsmiljöverket påbörjades ett arbete med att ta fram ett samverkansavtal våren 2015. Myndigheten fick en ny generaldirektör som ville påbörja en process mot ett samverkansavtal. Ambitionen är att samverkansavtalet ska vara klart under 2017.

Läs mer och se film

Framgångsfaktorer för samverkan

2017-10-10 Rune Karlsson har under de sju år som han har arbetat med samverkansfrågor på myndigheter identifierat flera framgångsfaktorer för en lyckad samverkan.

Läs mer

”Arbetsmiljöaspekten ska finnas med i allt”

2017-10-10 Gunni Ekdahl är företrädare för ST i den centrala samverkansgruppen på Arbetsmiljöverket. Hon betonar vikten av att integrera arbetsmiljöaspekterna i verksamhetsfrågorna och får medhåll av Saco-S-företrädaren Johnny Jonasson.

Läs mer

”Man måste veta vad man har avtalat om"

2017-10-10 Det tog ett års arbete för lokala parter på Folkhälsomyndigheten att ta fram ett samverkansavtal för den nybildade myndigheten. Bland annat la man ner mycket tid på att diskutera hur parterna såg på vad samverkan är.

Läs mer

Lyssna på organisationen

2017-10-10 När man väl har bestämt sig för att samverka handlar det om att prata med organisationen och lyssna in idéer och behov.

Läs mer

”Vi har mött en väldigt stor entusiasm”

2017-10-10 Arbetsmiljöverket påbörjade sin resa mot ett nytt samverkansavtal genom att ge sig ut och lyssna på organisationen. Den centrala samverkansgruppen delade upp sig i två lag som gav sig ut på turné runt i de olika regionerna.

Läs mer

Riksarkivets implementering

2017-10-10 På Riksarkivet har man kommit långt i sitt samverkansarbete. Det hela började redan 2010 med att landsarkiven, som varit egna myndigheter, gick in i myndigheten. 2012 tog man ett vidare grepp och genomförde en stor omorganisation av hela myndigheten. Samverkansarbetet haltade dock och det gick så långt att de fackliga organisationerna hotade att säga upp samverkansavtalet. Det blev startskottet för ett partsgemensamt samverkansarbete som har utvecklats och funnit formerna.

Läs mer

Samverkan för framtiden

2017-06-20 Partsrådet seminarium om det nya samverkansavtalet lockade många deltagare.

Läs mer

Samverkan i fokus på Folkhälsomyndigheten

2017-06-01 På Folkhälsomyndigheten har man låtit samverkansmodellen få växa fram. Myndigheten berättar om sitt samverkansarbete i ett utbildningsverktyg som Partsrådet utvecklar.

Läs mer

Medarbetarna bidrar till bättre beslut

2014-10-23 Alla chefer och medarbetare har fått komma till tals, när Riksarkivet har tagit fram ett nytt samverkansavtal.

Läs mer

Samverkan en fråga om attityd och vilja

2011-11-29 Förhandling eller samverkan, vilket fungerar bäst? Svaret är att de fungerar ungefär lika bra, men i olika sammanhang. Poängen är vilken attityd man har till det hela.

Läs mer

Förtroende och dialog en grund för samverkan

2009-06-22 Förtroende och en öppen dialog är två förutsättningar för att samverkan på en arbetsplats ska fungera. Men hur skapar man förtroende och hur gör man om det inte finns?

Läs mer