Lyssna på artiklar genom att klicka på högtalarsymbolen.

Förändrad omvärld kräver nytt fokus

2012-10-10 Samhället är i ständig förändring och svenska myndigheter behöver hitta metoder för att anpassa sig till omvärlden. Det är bakgrunden till Partsrådets program ”Förändring och utveckling – ett konstant tillstånd”, som i början av oktober 2012 höll sina tre avslutningskonferenser.

d6315245b8b444a0b54f2e58ff33dbf0dd34e80d

Partsrådets ordförande Ulf Bengtsson inledde slutkonferensen under oktober 2012. Foto: Camilla Cherry

Programmets syfte har varit att identifiera och tydliggöra vad svenska statliga myndigheter kan göra för att få en mer agil – flexibel och föränderlig – verksamhet.

Förändrat fokus
Under knappt ett år har 45 personer från 13 myndigheter deltagit i ett utvecklingsprogram, fyra seminarier bestående av föreläsningar och workshops för att få inspiration och dela sina erfarenheter och tankar om hur statliga verksamheter kan förbereda sig för att arbeta med kontinuerlig förändring och utveckling.

Den viktigaste slutsatsen är att myndigheter behöver fokusera mer på dem de är till för – medborgarna, kunderna, brukarna och företagen.

Ökade krav från omvärlden
Orsakerna är flera. Världen förändras ständigt med ny teknik, nya behov, nya trender och nya direktiv. Ökande krav från medborgarna och ett föränderligt samhälle ställer nya krav på svenska myndigheter. Det blir allt viktigare för den statliga sektorn att ge maximal service till medborgare och att utnyttja skattemedel så effektivt som möjligt.

För att klara detta krävs vissa förutsättningar:

• En kontinuerlig, strukturerad och integrerad omvärldsbevakning
• En tydligt och väl definierad inriktning som verksamheten kan vara agil utifrån.
• Ledarskapet handlar mindre om att styra och mer om att coacha fram ett kontinuerligt förändringsarbete.
• Förmedla nyttan med en förändring till alla anställda.
• Skapa en god arbetskultur och ge medarbetarna verktyg och strukturer för ett ständigt förändringsarbete.

Innovationer stimulerar utveckling
Innovationer kan bidra till en positiv utveckling, menar Michiko Muto, sekreterare i Innovationsrådet och en
av talarna på konferensen. Hon tog upp hur innovationer kan öka effektiviteten i myndigheternas arbete och skapa en bättre service för medborgare och företag.

Nya tekniska tjänster kan exempelvis förenkla sådant som tidigare var tidsödande, bättre processer kan korta handläggningstider, organisatoriska innovationer kan öka servicen och systeminnovationer kan förändra den offentliga sektorns roll.

– Myndigheters innovation kan inspirera andra verksamheter att själva bli innovativa, säger Michiko Muto.

Våga utmana

Men innovationer kommer inte automatiskt. Den förvaltning som vill vara innovativ behöver vissa förutsättningar. Den måste förstå vem den är till för, arbeta öppet med andra och vara mottaglig för ny forskning och nya tankar samt våga utmana rådande synsätt och ta risker.

Och framför allt – ha modet att gå från idé till faktisk handling.

Publicerad: 2012-10-10

Partsrådet stöder partsgemensamt förändrings- och förnyelsearbete på statliga arbetsplatser.