Lyssna på artiklar genom att klicka på högtalarsymbolen.

Årsredovisning

Varje år publicerar Partsrådet en verksamhetsberättelse. Den innefattar artiklar om verksamheten och årsredovisningen för det gångna året.

Partsrådet är en ideell organisation som består av arbetsgivare och fack på central nivå inom staten. Tillsammans tillhandahåller vi verktyg för ett bättre arbetsliv, bättre lönebildning, bättre arbetsmiljö, bättre samverkan och bättre utveckling på statliga arbetsplatser.

Så beskriver styrelsen Partsrådets verksamhet på 20 sekunder. Ibland kan syftet med verksamheten överskuggas av löpande verksamhetsfrågor, men under 2017 har styrelsen valt att sätta fokus på grunduppdraget. Vad Partsrådet gör bestäms i centrala förhandlingar och bygger på problem som centrala parter vill ändra på. När arbetsgivare och fack jobbar tillsammans ger det större effekt.

I januari startade de uppdrag som Partsrådet fick av centrala parter i samband med avtalsrörelsen 2016. Två arbetsområden kom igång med utbildningar och seminarier redan under våren. Under året har dock framför allt stödet på Partsrådets hemsida utvecklats. Arbetsområde Arbetsmiljö ur ett partsperspektiv har tagit fram en mer användarvänlig hemsida där det är lättare att hitta bland allt stödmaterial som finns. Arbetsområdet Centrala parters stöd till samverkan på lokal nivå har publicerat ett verktyg till stöd för lokala parters gemensamma utvecklingsarbete för att implementera avtalet Samverkan för framtiden. Partsrådets webbplats nyttjades flitigt av 10 000 besökare som tittade på 53 000 sidor. Webbsidan Hot på jobbet hade över 11 000 sidvisningar. Antalet prenume- ranter på hemsidans nya artiklar ökade med 45 procent till över 1 500.

Sammanlagt under 2017 deltog 750 partsföreträdare i 20 aktivi-teter. Av uppföljningarna framgår att aktiviteterna är mycket uppskattade och att de bidrar till att stärka rollen som partsföre-trädare på myndigheterna.

Under året publicerades 16 artiklar och nio filmer. Filmerna har haft i genomsnitt över 80 visningar var. All time high har filmen Om kränkande särbehandling, som visats 460 gånger under året och över 700 gånger sedan den publicerades 2016. Det är ett exempel som visar hur angelägen och aktuell Partsrådets verksamhet är.

Vi vill framföra styrelsens tack till ledamöter i styr- och arbets-grupper och till övriga medverkande i verksamheten. Ett stort tack också till dig som deltagit i aktiviteter och nyttjat Partsrådets stöd under året – det är via dig som Partsrådets verksamhet kan bidra till bättre statliga arbetsplatser.

Eva Liedström Adler
Styrelsens ordförande

Lena Emanuelsson
Styrelsens vice ordförande

Årsredovisning 2016

Förväntningarna på statsförvaltningen att anpassa sig till en ständigt föränderlig omvärld är höga både från statsmakterna och medborgarna. I den processen vill parterna underlätta och med sina kollektivavtal bidra till effektiva statliga verksamheter som är attraktiva på arbetsmarknaden. Partsrådet har till ändamål att ge stöd till de lokala parterna inom sakområden som bestäms av de centrala parterna inom det statliga avtalsområdet i kollektivavtal. I Partsrådet kan parterna utifrån de behov som framkommit i dialogen med lokala partsföreträdare forma ett partsgemensamt stöd till lokalt utvecklingsarbete.

Läs mer

Årsredovisning 2015

Centrala parter känner in vad som är viktiga frågor på myndigheterna och formar Partsrådets verksamhet efter det. Partsrådets uppgift är att vara arena för det partsgemensamma stöd de centrala parterna på det statliga avtalsområdet vill arbeta vidare med, tillsammans med lokala parter ute i verksamheterna. Partsrådet ger lokala parter en möjlighet att diskutera och utbyta erfarenheter om olika frågeställningar som man arbetar vidare med på lokal nivå.

Läs mer

Årsredovisning 2014

2014 har varit ett år av nystart för Partsrådet. Samtliga arbetsområden har haft aktiviteter för lokala parter under året. Sammanlagt har över 1 500 partsföreträdare deltagit. Partsrådets webbplats har under året anpassats för att fungera väl både i dator och telefon. Webbplatsen har haft över 12 000 besök.

Läs mer

Årsredovisning 2013

Partsrådets verksamhet har varit omfattande under det gångna året. Över 2 700 partföreträdare, chefer och medarbetare har medverkat i olika typer av konferenser, seminarier och nätverk. Därtill har ca 12 200 personer gjort ca 15 000 besök på Partsrådets webbplatser. De uppföljningar som vi har gjort ger verksamheten ett högt betyg.
Texterna i verksamhetsberättelsen utgår från Partsrådets fyra arbetsområden och hur lokala parter på olika myndigheter har arbetat inom ramen för dessa.

Läs mer

Årsredovisning 2012

Ett nytt arbetsområde beslutades av parterna – Hot och våld och säkerhetstänkande ur ett partsperspektiv.
Samtliga arbetsområden från 2012 utvecklades och förlängdes under 2013. En nyhet var Partsrådet stödinsatser mot lokala parter i den lokala lönebildningen, anpassat till de olika centrala avtal som gäller.

Läs mer

Årsredovisning 2011

Omfattande dialog och förankringsarbete under 2011 har lett till att verksamheten nu har en hög nivå. Det handlar om konferensverksamhet för att BESTA-vägen ska komma till användning som ett instrument för att motverka osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män. Det handlar också om att genomföra ett utvecklingsprogram för lokala parter i att hantera löpande utveckling och förändringar i verksamheten. Därtill är det inom kort på plats ett system för att stödja lokala parters samverkan.

Läs mer

Årsredovisning 2010

2010 var året då Partsrådet spred erfarenheter av drygt ett års insatser inom de olika arbetsområdena. Ett tiotal seminarier genomfördes, liksom flera utbildningar och nätverksträffar samt en rad riktade seminarier inom området hot och våld.

Läs mer

Årsredovisning 2009

2009 var det första hela verksamhetsåret för nya Partsrådet. En summering av året bekräftar att de avtalsslutande parterna tänkte rätt vid ombildningen av rådet och den delvis nya inriktningen.

Läs mer

Partsrådet stöder partsgemensamt förändrings- och förnyelsearbete på statliga arbetsplatser.