Lyssna på artiklar genom att klicka på högtalarsymbolen.

Årsredovisning

Varje år publicerar Partsrådet en verksamhetsberättelse. Den innefattar artiklar om verksamheten och årsredovisningen för det gångna året.

Årsredovisning 2019

Centrala parter hör vad som är viktiga frågor i de statliga verksamheterna och formar Partsrådets verksamhet efter det. Partsrådets uppgift är att vara arena för det partsgemensamma stöd de centrala parterna på det statliga avtalsområdet vill arbeta vidare med tillsammans med lokala parter. Partsrådet ger lokala parter en möjlighet att jobba nära tillsammans för att skapa förutsättningar för ett partsgemensamt lokalt arbete som utvecklar verksamheterna. Partsrådet kan inspirera och utmana.

Läs mer

Årsredovisning 2018

Årets stora händelse i Partsrådet är starten av Hållbart arbetsliv. Tillsammans har förhandlingsledningarna skapat en ram för en omfattande satsning som ska pågå till 2022. Mottot är: Bättre arbetsdag, varje dag! Lokala parter avropar gemensamt färdiga tjänster som levereras på arbetsplatserna. De första tjänsterna har skapats efter intervjuer och fokusgrupper med lokala partsföreträdare om vilka utmaningar som finns i statliga verksamheter och vilket stöd som efterfrågas. Ambitionen är att tjänsterna ska bidra till friskare och mer engagerade arbetsplatser.

Läs mer

Årsredovisning 2017

Partsrådet är en ideell organisation som består av arbetsgivare och fack på central nivå inom staten. Tillsammans tillhandahåller vi verktyg för ett bättre arbetsliv, bättre lönebildning, bättre arbetsmiljö, bättre samverkan och bättre utveckling på statliga arbetsplatser.

Läs mer

Årsredovisning 2016

Förväntningarna på statsförvaltningen att anpassa sig till en ständigt föränderlig omvärld är höga både från statsmakterna och medborgarna. I den processen vill parterna underlätta och med sina kollektivavtal bidra till effektiva statliga verksamheter som är attraktiva på arbetsmarknaden. Partsrådet har till ändamål att ge stöd till de lokala parterna inom sakområden som bestäms av de centrala parterna inom det statliga avtalsområdet i kollektivavtal. I Partsrådet kan parterna utifrån de behov som framkommit i dialogen med lokala partsföreträdare forma ett partsgemensamt stöd till lokalt utvecklingsarbete.

Läs mer

Årsredovisning 2015

Centrala parter känner in vad som är viktiga frågor på myndigheterna och formar Partsrådets verksamhet efter det. Partsrådets uppgift är att vara arena för det partsgemensamma stöd de centrala parterna på det statliga avtalsområdet vill arbeta vidare med, tillsammans med lokala parter ute i verksamheterna. Partsrådet ger lokala parter en möjlighet att diskutera och utbyta erfarenheter om olika frågeställningar som man arbetar vidare med på lokal nivå.

Läs mer

Årsredovisning 2014

2014 har varit ett år av nystart för Partsrådet. Samtliga arbetsområden har haft aktiviteter för lokala parter under året. Sammanlagt har över 1 500 partsföreträdare deltagit. Partsrådets webbplats har under året anpassats för att fungera väl både i dator och telefon. Webbplatsen har haft över 12 000 besök.

Läs mer

Årsredovisning 2013

Partsrådets verksamhet har varit omfattande under det gångna året. Över 2 700 partföreträdare, chefer och medarbetare har medverkat i olika typer av konferenser, seminarier och nätverk. Därtill har ca 12 200 personer gjort ca 15 000 besök på Partsrådets webbplatser. De uppföljningar som vi har gjort ger verksamheten ett högt betyg.
Texterna i verksamhetsberättelsen utgår från Partsrådets fyra arbetsområden och hur lokala parter på olika myndigheter har arbetat inom ramen för dessa.

Läs mer

Årsredovisning 2012

Ett nytt arbetsområde beslutades av parterna – Hot och våld och säkerhetstänkande ur ett partsperspektiv.
Samtliga arbetsområden från 2012 utvecklades och förlängdes under 2013. En nyhet var Partsrådet stödinsatser mot lokala parter i den lokala lönebildningen, anpassat till de olika centrala avtal som gäller.

Läs mer

Årsredovisning 2011

Omfattande dialog och förankringsarbete under 2011 har lett till att verksamheten nu har en hög nivå. Det handlar om konferensverksamhet för att BESTA-vägen ska komma till användning som ett instrument för att motverka osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män. Det handlar också om att genomföra ett utvecklingsprogram för lokala parter i att hantera löpande utveckling och förändringar i verksamheten. Därtill är det inom kort på plats ett system för att stödja lokala parters samverkan.

Läs mer

Årsredovisning 2010

2010 var året då Partsrådet spred erfarenheter av drygt ett års insatser inom de olika arbetsområdena. Ett tiotal seminarier genomfördes, liksom flera utbildningar och nätverksträffar samt en rad riktade seminarier inom området hot och våld.

Läs mer

Årsredovisning 2009

2009 var det första hela verksamhetsåret för nya Partsrådet. En summering av året bekräftar att de avtalsslutande parterna tänkte rätt vid ombildningen av rådet och den delvis nya inriktningen.

Läs mer

Partsrådet stöder partsgemensamt förändrings- och förnyelsearbete på statliga arbetsplatser.