Lyssna på artiklar genom att klicka på högtalarsymbolen.

Nyttiga aktiviteter

2016-02-26 Totalt deltog närmare 2 000 partsföreträdare i aktiviteter som Partsrådet genomförde under 2015. Partsrådets aktiviteter får generellt sett högt betyg.

Elisabet Ekenstam och Mari Olander deltog i Partsrådets satsning på att ta fram partsgemensamma arbetsmiljöutbildningar. Foto: Micke Lundström.

Elisabet Ekenstam och Mari Olander deltog i Partsrådets satsning på att ta fram partsgemensamma arbetsmiljöutbildningar. Foto: Micke Lundström.

Närmare 80 procent anser att aktiviteterna har varit mycket eller väldigt givande, visar Partsrådets gemensamma uppföljning. Närmare 1 300 deltagare har fått enkäten och totalt har 940 personer svarat, vilket motsvarar en svarsfrekvens på 75 procent.

Ungefär lika många arbetsgivar- som arbetstagarrepresentanter har deltagit i aktiviteterna. Att aktiviteterna är partsgemensamma uppskattas. Ungefär 90 procent av de tillfrågade tycker att detta är bra. Dessutom anser närmare 60 procent av de tillfrågade att de kommer att ha stor eller mycket stor nytta av aktiviteterna i sitt uppdrag som partsföreträdare.

– Det är väldigt roligt att Partsrådets aktiviteter uppskattas och anses vara till nytta i den lokala partsrollen. Inte minst är det roligt att såväl arbetsgivarföreträdare som fackliga företrädare deltar – och att man uppskattar att satsningen är partsgemensam. Partsgemensamt kan man säga är Partsrådets signum, säger Elisabet Sundén Ingeström, kanslichef på Partsrådet.

”Enormt engagemang”

Partsföreträdarna har inte bara svarat på enkäten, utan i flera fall även delat med sig av sina synpunkter genom så kallade öppna svar. Totalt har Partsrådet fått ungefär 900 öppna svar på enkäterna.

– Det är ett enormt engagemang som deltagarna har visat. Tack vare detta har Partsrådet fått in synpunkter som centrala parter kan använda sig av när de fortsätter att utveckla Partsrådets verksamhet, säger Elisabet Sundén Ingeström.

De öppna svaren handlar bland annat om att det är bra att såväl arbetsgivarföreträdare som fackliga företrädare har deltagit tillsammans, att det har varit intressant att få ta del av hur andra myndigheter arbetar med frågorna samt att man uppskattar att ha fått med sig verktyg att använda på den egna myndigheten.

Några exempel på vad deltagarna tagit med sig:

”Nyttiga och bra dagar. Det mest värdefulla är just att man gör detta tillsammans.”

”Alltid bra att höra hur andra myndigheter arbetar med frågorna och att träffa centrala parter gemensamt.”

”Jättebra kombination av inspirerande föreläsningsdag och diskussioner kombinerat med konkreta handledningar för både chefer och kollegor. Vi kommer definitivt att jobba vidare med de här frågorna mer strukturerat nu.”

”Mycket bra studiematerial, det kommer vi att använda.”

”Att både arbetsgivare och arbetstagarrepresentanter går samtidigt ökar förståelsen för varandras delar i arbetet.”

”Bra att få verktyg att ta med och praktiskt kunna använda – det uppskattas!”

”Att vi gör detta partsgemensamt är oerhört värdefullt!”

”Efteråt samlas vi och diskuterar”

Elisabet Ekenstam, arbetsgivarföreträdare, och Mari Olander, Saco-företrädare och överskyddsombud, på Lunds universitet hör till dem som har deltagit i Partsrådets aktiviteter.

Båda var med om att ta fram behovsanpassade arbetsmiljöutbildningar vid två workshoptillfällen under våren 2015.

Efter det har ett 15-tal partsföreträdare från lärosätet turats om att delta i utbildningarna.

– Vi har varit med på alla de olika arbetsmiljöutbildningarna. Till varje utbildning har vi skickat både arbetsgivarrepresentanter och skyddsombud. Efteråt samlas vi och diskuterar vad vi kan använda innehållsmässigt i våra egna utbildningar, berättar Elisabet Ekenstam.

– Det är en styrka att vi har jobbat så intensivt när vi har kommit hem, säger Mari Olander.

Båda tycker att det är en fördel att Partsrådets aktiviteter är partsgemensamma.

– Då möts man i andra sammanhang än vad man vanligtvis gör som arbetsgivare och arbetstagare. Det blir en social bit. Man får också se hur man arbetar partsgemensamt på andra lärosäten, säger Mari Olander.

Universitetets arbetsmiljöutbildningar har tidigare varit partsuppdelade. Från och med 2016 genomförs dock utbildningarna partsgemensamt.

– Jag tror att vi har påverkats lite av Partsrådets utbildningar. Det har bidragit till att vi nu prövar att ha partsgemensamma utbildningar, säger Elisabet Ekenstam.

Publicerad: 2016-02-26

Partsrådet stöder partsgemensamt förändrings- och förnyelsearbete på statliga arbetsplatser.