Lyssna på artiklar genom att klicka på högtalarsymbolen.

Det händer inom Satsa friskt

2010-02-05 Peter Henriksson, sammankallande i styrgruppen för Satsa friskt, berättade under Representantskapets möte om vad som är på gång inom Satsa friskt:

 • Rehab-pengen innebär att myndigheter har möjlighet att få stöd för rehabiliteringsinsatser för medarbetare, både vad avser långtidssjuka som korta sjukskrivningar. Tre miljoner kronor fördelas av Satsa friskt.
 • Karriärrådgivning innebär coachning i grupp för personer med uppenbar risk för långtidssjukskrivning och planeras starta på fyra orter i landet.
 •  Omstart omfattar rehab-insatser för enskilda medarebtare i grupp och individuellt. Programmet har tidigare genomförts inom Polisväsendet och Kultursektorn med mycket gott resultat. En ny omgång startar i december.
 •  Hot och våld: Fördjupningsseminarier anordnas med bland annat Länsstyrelsen, Polisväsendet och Åklagarväsendet. En del insatser genomförs i samverkan med BRÅ.
 • Från projekt till löpande verksamhet är en utbildning för partsgrupper som just startat eller avser att starta projekt för förbättrad arbetsmiljö. Fem myndigheter har anmält intresse: KTH, helikopterflottiljen i Linköping, Länsstyrelsen i Jönköping respektive Västernorrland samt Tekniska museet.
 •  Utbildningen LEAD syftar till att lära chefer att coacha medarbetare för att utveckla den egna arbetsgruppen. Utbildningen omfattar 3+2+1 dag och kommer att erbjudas en mellanstor myndighet.
 • Förändring och motstånd är en utbildning som vänder sig till kvalificerade utvecklingsledare. Utbildningen tar upp förändringens mekanismer och motstånd, både utifrån perspektivet att vara den som driver förändringen och den som blir ”utsatt” för den. Omfattar tre-fem dagar.
 • Satsa friskt ger även stöd till uppbyggnaden av ett nätverk för myndigheter i Norrköping/Linnköping. Syftet är bland annat att stödja myndigheternas möjligheter att hjälpa varandra i olika omställningsprocesser samt öka rörligheten internt och externt.

Utvärdering av Satsa friskt klar i juni

Mathias Blob från konsultföretaget Ramböll redovisade vad som hittills kommit fram i utvärderingen av Satsa friskt. Mest bidrag har gått till små myndigheter med 1-99 anställda, där Centromyndigheterna och kulturmyndigheterna ligger i täten.

Viktiga framgångsfaktorer i projekten har varit att

 • projektet utgår från verksamhetsnära behov
 •  projektet förankras på ett tidigt stadium i hela organisationen
 •  förstudie underlättar förankring
 • tidig planering av vad som ska hända efter projektet
 •  projektmål måste sättas i relation till verksamhetsmålen
 • Regelbundna uppföljningar för att kolla vart man är på väg.

Några vanliga fallgropar:

 • projektet, inte målen, blir det viktiga. Risk för att programmet dör ut
 • projektet är beroende av eldsjälar istället för att fungera långsiktigt med hjälp av rätt struktur i organisationen
 • svårigheter i att formulera mål och mätindikatorer

I diskussionen som följde påpekades också vikten av att ha en projektledningsmodell.

-Hela 90 procent av projekten brukar vara understyrda, vilket ger problem, kommenterade en deltagare. Dessutom måste ett projekt formuleras tydligt och kort samt förankras i linjen så snabbt som möjligt för att bli hållbart på sikt.

Publicerad: 2010-02-05

Partsrådet stöder partsgemensamt förändrings- och förnyelsearbete på statliga arbetsplatser.