Lyssna på artiklar genom att klicka på högtalarsymbolen.

Dialog i fokus på representantskapsmöte

2013-04-30 Vid representantskapets möte i Stockholm i april låg tyngdpunkten på dialog mellan deltagarna. Både den inbjudna föredragshållaren Peter Siljerud och presentationerna från arbetsområdena inbjöd till intressanta diskussioner.

6471b59b1a522521fce918d371db720c604856d2-1

Kreativitet, delaktighet och motivation var några av de ämnen som diskuterades gruppvis under representantskapets möte i april. Foto: Camilla Cherry

Peter Siljerud, omvärldsanalytiker på företaget Futurewise, inledde dagen med en presentation av framtidens arbetsliv. Han pratade om de snabba förändringarna i dagens samhälle och vilka utmaningar de innebär för chefer och medarbetare (se separat artikel).

Generation Y på väg in i arbetslivet

Ett av de teman som Peter Siljerud tog upp var att en ny generation, ofta kallad ”generation Y”, nu är på väg in i arbetslivet. Den anser att arbete är en sysselsättning bland andra och har en livsstil som innebär att arbete och fritid flyter ihop.

─ Deras inställning kan kanske sammanfattas med: Arbete, ja det är också ett alternativ, sa Peter Siljerud.    

Generation Y ställer nya krav på arbetsgivarna, till exempel krav på mer uppskattning och återkoppling, menade han.

Vid den efterföljande diskussionen pratade några av deltagarna om att arbete och fritid kommer att ligga allt närmare varandra i framtiden och att rörligheten i arbetslivet kommer att öka. Med fler ungdomar i arbetslivet blir det viktigare för arbetsgivare att kunna motivera en generation som kräver mer stimulans, omedelbar feedback och alternativa karriärvägar.

Från medarbetare till medskapare

Därefter skisserade Peter Siljerud en framtid där rutinmässiga arbetsuppgifter i allt högre grad kommer att flyttas till lågkostnadsländer eller automatiseras. Det i sin tur kommer att ställa ökade krav på oss som medarbetare.

– Vi måste bli passionerade medskapare och verksamhetsutvecklare, istället för att passivt göra som chefen säger.

Vid ett av borden diskuterade man framtida behov av kreativitet, delaktighet och att organisera arbetet på ett sätt som möjliggör motivation. Sakkunskap blir inte lika betydelsefullt, medan förmågan att samarbeta och etablera nätverk blir viktigare.

En annan följd av utvecklingen, menade deltagarna vid ett annat bord, kan bli att gamla yrken försvinner och nya uppstår. Även traditionella hantverksyrken kan komma tillbaka.

Det komplexa ledarskapet

Även chefskapet är statt i förändring, hävdade Peter Siljerud i sin avslutande presentation. Några deltagare menade att ledarskapet förmodligen kommer att utvecklas till att inspirera, coacha och följa upp istället för att ge direktiv och kontrollera.

Ökade krav på kreativitet, vilket kan bli följden av ett mer ”inspirerande” ledarskap, kan paradoxalt nog samtidigt kräva dess motsats, det vill säga struktur, menade en annan grupp. Här handlade diskussionen även om att skapa ett eget språkbruk för den utveckling som måste ske i den offentliga sektorn. Alltför ofta hämtas exempel från teknikorienterade branscher när man talar om behovet av förnyelse.

Aktuell information från arbetsområdena

Den andra huvudpunkten på mötet var information från de fyra pågående arbetsområdena. Temakonferenser och nytt utvecklingsprogram, implementering av metodstöd och inspirationsseminarier ingår i handlingsplanen för 2013.

Publicerad: 2013-04-30

Partsrådet stöder partsgemensamt förändrings- och förnyelsearbete på statliga arbetsplatser.