Lyssna på artiklar genom att klicka på högtalarsymbolen.

Förvaltningsutveckling i fokus på representantskapets möte

2011-04-26 Regeringens förvaltningspolitik i korthet och en presentation av Partsrådets arbetsområden var huvudämnen när representantskapet möttes den 13 april 2011 i Stockholm.

Statssekreterare Ulf Perbo var inbjuden till mötet för att berätta om vad regeringen vill med förvaltningspolitiken. Utgångspunkten i den förvaltningspolitiska propositionen (2009/10:175) är tre stora utmaningar som påverkar samhällsutvecklingen: globalisering och internationalisering, demografi och teknikutveckling.

– Det finns ett starkt behov av att anpassa verksamheten till vad som händer. En fördel är att Sverige i internationell jämförelse har en dynamisk statsförvaltning, sa Ulf Perbo.

Dialog och delaktighet
Det av Riksdagen fastställda målet för förvaltningspolitiken är en innovativ och samverkande statsförvaltning som är rättssäker och effektiv, har väl utvecklad kvalitet, service och tillgänglighet och som därigenom bidrar till Sveriges utveckling och ett effektivt EU-arbete.

Dialog, delaktighet och samverkan är ledord. I den gemensamma värdegrunden ingår begreppen demokrati, legalitet, objektivitet, saklighet och likabehandling, fri åsiktsbildning, respekt samt effektivitet och service.

Den arbetsgivarpolitiska delegeringen ligger fast, inga ändringar är i sikte. Regeringen kommer även fortsättningsvis att ta arbetsgivarpolitiska initiativ, förklarade Ulf Perbo.

En aktuell fråga är behovet av att arbeta strategiskt med kompetensförsörjning – fram till år 2019 har cirka 64 300 statsanställda nått pensionsåldern.

Prioriterade områden
Aktuella insatser just nu är bland annat:

  •  ett gemensamt servicecenter där myndigheter, i ställer för i egen regi, ska kunna köpa tjänster i  ekonomihantering och enklare personaladministration
  • samverkan genom lokala servicekontor
  •  insatser som stimulerar innovation och kvalitet i statsförvaltningen
  • bättre regional samordning och samverkan
  • en översyn av myndighetsstrukturen

De lokala servicekontoren har varit i stöpsleven under en längre tid. Situationen har skapat stor förvirring och frustration bland anställda, påpekade en deltagare. Enligt Ulf Perbo är frågan prioriterad.

– Beträffande servicecentren handlar det om hur det hela ska sjösättas, med vilka och under vilka villkor. En fråga gäller också om myndigheternas deltagande ska vara frivilligt eller inte. Statskontoret har fått ett uppdrag att utreda lokal samverkan.

Starkt tryck på omvandling
Robert Cloarec, Arbetsgivarverket, kommenterade pågående förändringar ur ett partsperspektiv. Några exempel på aktiviteter, utöver de Ulf Perbo presenterade och som berör parterna och därmed Partsrådets verksamhet, är en utredning om polisväsendet, omställning inom försvarsmakten, socialförsäkringsutredningen, ny inköpssamordning samt förändringar inom utrikesförvaltningen.

-Det är med andra ord en ständigt pågående  omvandling  och det råder bred politisk enighet om behovet av en effektivare statsförvaltning. Denna omvandling ska vi parter hantera när de politiska besluten är tagna. Det förutsätter att myndigheterna kontinuerligt uppmärksammar behovet av kompetensförsörjning och de värdeord som ska styra utvecklingen av statsförvaltningen, sa Robert Cloarec.

Tre arbetsområden i startgroparna
I det fortsatta arbetet inom arbetsområdet Stöd till lokal lönebildning ingår bland annat att ta fram goda exempel på lönebildningsprocesser, insatser när det gäller den återkommande dialogen samt ta fram ett diskussionsunderlag för lokala parter.

Ett metodstöd för att identifiera och motverka osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män testas för närvarande av tre myndigheter och kommer att publiceras på Partsrådets hemsida före sommaren.

Arbetet inom Stöd till lokal samverkan inriktas på att analysera frågor om samverkan som genererats av det arbete som hittills har lagts ner. Man kommer också att bearbeta och slutföra ett utbildningsstöd för lokala parter, Verksam samverkan.

Inom det nya arbetsområdet Förändring och utveckling – ett konstant tillstånd ska man bland annat analysera om det finns ett samband mellan en strategisk, kontinuerlig planering av kompetensförsörjning och ett framgångsrikt kontinuerligt förändrings- och utvecklingsarbete. Fokus ligger även på hur den psykosociala arbetsmiljön, risken för hot och våld samt samverkan påverkar förändring och utveckling.

Avgående veteran
Slutligen avtackades Gunnar Johanson, som efter femton år lämnar Partsrådet och rollen som vice ordförande.

-Tack vare Gunnars insatser har verksamheten fungerat bra, även under smärre kriser. Tack för gott kamratskap, sa Göran Ekström, ordförande för Partsrådet och generaldirektör vid Arbetsgivarverket.

Till ny ordförande för representantskapet valdes Britta Leijon, OFR, som efterträder Karl Pfeifer, Arbetsgivarverket. Nya ledamöter för respektive arbetsområde anmäldes.

Nästa möte med representantskapet hålls den 30 november 2011.

Publicerad: 2011-04-26

Förändring och utveckling

2011-04-12 Bildspel Förändring och utveckling

Partsrådet stöder partsgemensamt förändrings- och förnyelsearbete på statliga arbetsplatser.