Lyssna på artiklar genom att klicka på högtalarsymbolen.

Metodstöd och seminarier i Partsrådets fortsatta arbete

2011-12-13 Statlig regionalförvaltning och frågan hur offentlig sektor kan bli mer innovativ var två innehållsrika punkter på dagordningen under representantskapets möte den 30 november 2011 i Stockholm. Mötet innehöll även en redogörelse för nuläget inom respektive arbetsområde.

27ff4e4223efe673c07cc09d51513848fe158418

Mats Sjöstrand, utredare av statlig regional förvaltning, inledde representantskapets möte den 30 november 2011. Britta Lejon, OFR, höll i ordförandeklubban, flankerad av Per Stengård, arbetsgivarverket tillika kanslichef på Partsrådet. Bild: Camilla Cherry

Mats Sjöstrand, särskild utredare med regeringens uppdrag att genomföra en översyn av statlig regional förvaltning, inledde dagen. Hans uppgift är att se över och föreslå hur den statliga regionala förvaltningen kan bli tydligare, mer samordnad och ändamålsenlig.

– Staten kommer att finnas kvar regionalt, men under vilket namn är oklart. Uppdraget måste dock bli tydligare och antalet länsstyrelser minska. Vissa av myndigheterna behöver dessutom förändra sin struktur, konstaterade Mats Sjöstrand.

Hur kan staten bli mer innovativ?
Martin Sparr, huvudsekreterare i Innovationsrådet, berättade om Innovationsrådets arbete som startade i augusti på uppdrag av regeringen.  Det övergripande målet är att höja effektiviteten och kvaliteten i offentlig verksamhet på nationell, regional och lokal nivå.

Bakom behovet av förändring ligger bland annat ökade krav på offentlig förvaltning, minskade resurser och en demografisk förändring som gör att försörjningsbördan förändras. Rådets slutrapport presenteras 2013.

Nytt metodstöd inom lönebildning
Monica Dahlbom, Arbetsgivarverket, och Evalill Tagesson, OFR, informerade om vad som har hänt inom arbetsområdet Centrala parters stöd till lokal lönebildning.

Fokus har legat på att ta fram BESTA-vägen, ett metodstöd för analys av löneskillnader mellan kvinnor och män. Metodstödet publicerades nyligen på Partsrådets hemsida och introduceras för lokala parter under fyra seminarier under hösten. Omkring hundra myndigheter deltar i seminarierna.

Nätverk och metodstöd för samverkan
Ken Johnson berättade om arbetet med samverkan som metod för verksamhetsutveckling. Huvudfokus är ”en vardaglig samverkan” och betoningen ligger på att analysera behovet av metodstöd för lokalt utvecklingsarbete och att identifiera kärnfrågor i ett framgångsrikt utvecklingsarbete.

I handlingsplanen ingår att
• starta utforskande nätverk kring arbetsplatsens dialog samt ta reda på vilka förutsättningar som krävs för ett stabilt tillstånd
• arrangera tre konferenser för lokala parter
• publicera webbmaterialet Verksam samverkan på Partsrådets hemsida
• ge direkt, praktiskt stöd till lokala parter
• säkra kunskapsåterföring till centrala parter

Förändring och utveckling
Anders Stålsby, Arbetsgivarverket, talade om arbetet inom arbetsområdet Förändring och utveckling – ett konstant tillstånd. Uppdraget är att stödja lokala parters arbete med att utveckla chefers och medarbetares förmåga att leda och verka under förhållanden med ständig förändring och utveckling.

– Hur skapar man en förändrings- och utvecklingsorienterad miljö där verksamhetens resultat och måluppfyllelse står i centrum? Vilka kunskaper och förhållningssätt är väsentliga? Det är några frågor vi tittar på, liksom den fysiska och psykosociala arbetsmiljöns betydelse för förändrings- och utvecklingsarbetet, sa Anders Stålsby.

Under 2011 har arbetsområdet genomfört kartläggningar och kunskapsinsamling. Våren 2012 planeras ett antal workshops och seminarier för lokala parter.

Adam Cedersköld från konsultföretaget MiL institute berättade om hur de arbetar med frågor som rör förändring och utveckling.

Chefsbyte

Under representantskapets möte avtackades Göran Ekström, Partsrådets ordförande, som går i pension vid årsskiftet. Efterträdaren Ulf Bengtsson, generaldirektör för Försvarsmakten, tar över uppgiften den 1 mars 2012. Fram till dess har Partsrådets styrelse förordnat Karl Pfeifer, Arbetsgivarverket, att vara chef för Arbetsgivarverket.

Preliminärt datum för nästa möte med representantskapet är onsdag 18 april kl 13.00.

Publicerad: 2011-12-13

Samverkan som metod för verksamhetsutveckling

2011-04-13 Bildspel Stöd till lokal samverkan

Partsrådet stöder partsgemensamt förändrings- och förnyelsearbete på statliga arbetsplatser.