Lyssna på artiklar genom att klicka på högtalarsymbolen.

Partsrådet: Utvärdering och framtid

2010-12-14 Ett nytt arbetsområde och två som förlängs. Det är förslaget till fortsatt verksamhet inom Partsrådet, presenterat på representantskapets möte den 30 november 2010.

Charlotta Krafft,operativt ansvarig för Stöd till lokal samverkan, berättade om uppdraget som nu är avslutat och utvärderat.

Det nya arbetsområde som nu planeras har arbetsnamnet Förändring och utveckling – konstant tillstånd. Monica Dahlbom, förhandlingschef på Arbetsgivarverket, förklarade syftet:

Ständiga förändringar
-Vi vill stödja lokala parter att utveckla chefer och medarbetare så de har bra förmåga att leda och verka i en verksamhet i ständig förändring och utveckling, något som numera ofta är ett normaltillstånd i statlig verksamhet. Tanken är att ta fram goda exempel.  Vilka faktorer har varit av betydelse? Vilken kunskap och vilket förhållningssätt krävs?

Syftet är också att belysa på vilket sätt fysiska och psykosociala förhållanden påverkar förändrings- och utvecklingsarbetet – och där ligger fokus på dialog på alla nivåer i organisationen. Särskild uppmärksamhet ska riktas mot miljöer där hot och våld förekommer.

Två arbetsområden fortsätter
Arbetsområdet Stöd till lokal samverkan förlängs, utan någon främre tidsgräns. Målsättningen är att analysera behovet av metodstöd och hur man sprider kunskap om dessa, kärnfrågor för framgångsrik samverkan och hur man arbetar med samverkan på flera nivåer.

-Det här är något man behöver arbeta med ständigt, sa Edel Karlsson Håål, ordförande för Saco-S.

Även arbetsområdet Centrala parters stöd till lokal lönebildning fortsätter. Fyra utvecklingsområden har identifierats: Exempel på vad som präglar ett framgångsrikt lönebildningsarbete, hur varje medarbetares lön ska fastställas, den återkommande dialogen och metodstöd.

-Arbetet med ett metodstöd påbörjades i det tidigare arbetsområdet Jämställda arbetsplatser och kommer nu att ingå här, sa Evalill Tagesson, OFR/S P,O.

Erfarenheter från samverkansarbetet
Charlotta Krafft, tidigare operativt ansvarig för Stöd till lokal samverkan, och Rune Karlsson berättade om de insatser som gjorts inom arbetsområdet.

-Vi trodde att det skulle vara svårt, men har fått ett otroligt gehör bland myndigheterna, sa Charlotta Krafft.

Totalt har 115 myndigheter kontaktats och arbetsområdet har gjort 45 besök. Sex seminarier, fyra konferenser och ett stort antal nätverksträffar och möten har också genomförts. Uppskattningsvis har arbetsområdet haft upp till 4 000 möten med personer på myndigheter.

En tyngdpunkt i arbetet har legat på att framhålla vikten av dialog, att definiera olika begrepp och att diskutera samverkan i förhållande till förhandling.

Insatserna har haft flera positiva effekter, konstaterade utvärderaren Jan Wallenberg från Företagsekonomiska Institutet:

-Många myndigheter har fått tillfälle till erfarenhetsutbyte. Arbetet har dessutom gett stimulans åt både eldsjälar och myndigheter som förespråkar MBL framför samverkan. Framför allt har insatserna startat diskussioner om dialog, ansvar och förtroende.

Slutrapport Satsa friskt
Två konsulter från företaget Ramböll presenterade en slutrapport med utvärdering av Satsa friskt. Utvärderingen har pågått sedan 2007. Några av de styrkor som kommit fram i utvärderingar är följande:

  •  Satsa friskt har bidragit till att partssamverkan har utvecklats på flera myndigheter, även om samverkan    fanns även tidigare
  •  Programmet har i hög grad skapat legitimitet för arbetsmiljöfrågor
  • De flesta projekten på myndigheterna skulle inte ha uppnått samma positiva resultat utan stödet från Satsa friskt
  •  Programmet har bidragit till ett aktivt lärande myndigheter emellan
  • I dag ingår programmet till stor del i den dagliga verksamheten

Däremot går det inte att svara på hur de enskilda projekten har kunnat bidra till en utveckling i ett större perspektiv. Målsättningarna har varit alltför generella och det finns inga tydliga indikatorer för uppföljning, till exempel i vilken mån programmet har påverkat sjukfrånvaron.

Ny kanslichef
Under representantskapets möte avtackades Partsrådets kanslichef Erik Wallander. Ny kanslichef från den 1 december är Per Stengård, inlånad på halvtid under två år från Arbetsgivarverket.Per Stengård

Nästa möte med representantskapet hålls den 13 april 2011 på hotell Hilton i Stockholm.

Publicerad: 2010-12-14

Utvärdering av partsrådets arbete med samverkan

2010 Rapport Stöd till lokal samverkan

Partsrådet stöder partsgemensamt förändrings- och förnyelsearbete på statliga arbetsplatser.