Lyssna på artiklar genom att klicka på högtalarsymbolen.

Summering och nystart inför 2013

2012-12-17 Arbetsområdenas verksamhet och krisen inom EU var två huvudpunkter på representantskapets möte i Stockholm nyligen. Hot och våld blir ett nytt arbetsområde under 2013.

6d1191047afad66b797677449900a703ff847720

Gruppdiskussioner – här med Anna Steen, DIK, Saco-S (mitten) samt Ken Johnsson och Inger Mattsson Kasserud från Arbetsgivarverket och Bengt Sundberg, Polisförbundet.Foto: Camilla Cherry

Debattören Björn Elmbrants presentation av sin syn på EU:s och eurons kris var en av de viktigaste punkterna på agendan på mötet den 29 november. Föredraget byggde på hans nyutkomna bok ”Det skulle bli så bra – euron och hoten mot demokratin” (se separat artikel).

Ulf Bengtsson, ordförande i Partsrådets styrelse, rapporterade därefter att man upphandlat två nya placerare för rådets medel, en för ränteförvaltningen och en för aktieförvaltningen. I och med att upphandlingen skett tillsammans med Trygghetsstiftelsen har rådet fått förmånliga avgifter för sina placeringar.

– Vi tror att det här är ett bättre sätt att förvalta vårt kapital. Caroline Söder på Trygghetsstiftelsen och Per Stengård på Partsrådet har fått i uppdrag att genomföra förändringen, sa Ulf Bengtsson.

Hot och våld
En av nyheterna på mötet var att Hot och våld, liksom säkerhetstänkande ur ett partsperspektiv, blir ett nytt arbetsområde från och med nästa år. Arbetsområdet ska belysa på vilket sätt den fysiska och psykosociala arbetsmiljön påverkar förutsättningarna för dels förändrings- och utvecklingsarbete, dels arbetstidens förläggning.

Man ska också titta på riskerna med ensamarbete samt vad risk för hot och våld eller en hög säkerhetsnivå kan få för konsekvenser för en myndighets verksamhet.

Under 2013 genomförs ett antal öppna seminarier på temat, och i mån av behov kommer man även ta fram stödmaterial.

Fortsatt arbete med BESTA-vägen
Monica Dahlbom och Anders Emlund, från Arbetsgivarverket och Evalill Tagesson, OFR, gav en aktuell rapport från arbetsområdet Centrala parters stöd till lokal lönebildning. Arbetsområdet har genomfört 10 fördjupningsträffar under året för att ytterligare öka kunskaperna om metodstödet BESTA-vägen och ge lokala parter möjlighet till erfarenhetsutbyte.

Totalt 250 företrädare från 60 myndigheter deltog i träffarna. Utvärderingen visar att 89 procent av deltagarna har fått ökad kunskap om BESTA-vägen. Hela 79 procent menar att träffen underlättat det fortsatta arbetet med att motverka osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män.

Under nästa år kommer man arbeta vidare med att implementera, utveckla och förvalta metodstödet.

Fokus på verksamhetsnytta
Arbetsområdet Centrala parters stöd till samverkan har under det gångna året framför allt fokuserat på verksamhetsnyttan och det vardagliga arbetet, speciellt relationen mellan chef och medarbetare.

Bland aktiviteterna under 2012 kan nämnas konferenser på temat ”Samverkan, hur, kring vad och var?”, workshops och nätverksträffar, där de sistnämnda kommer att fortsätta även nästa år.

Ken Johnsson, Arbetsgivarverket, berättade att arbetsområdets uppdrag i princip ska vara oförändrat under 2013. Möjliga fördjupningsområden kommer att vara kommunikation, roller och effektivitet.

Agilitet i centrum
Anders Stålsby, Arbetsgivarverket, och projektledare Alan Schürer redovisade vad som skett inom området Förändring och utveckling under året, bland annat seminarier, artiklar på Partsrådet hemsida, rapporter och miniskrifter. En ny digital idébok med titeln ”Konsten att driva utvecklingen istället för att drabbas av den” är också på gång.

En viktig utgångspunkt för arbetet har varit att diskutera och definiera termen ”agilitet”. Begreppet används flitigt i myndighetssammanhang för att beskriva en verksamhet som fungerar effektivt i en föränderlig omvärld och som tydligare fokuserar på det eller dem myndigheten är till för.

Även nästa år kommer arbetsområdet att arrangera öppna seminarier och driva utvecklingsprogram.

Nästa representantskapsmöte är den 16 april 2013.

Publicerad: 2012-12-17

Partsrådet stöder partsgemensamt förändrings- och förnyelsearbete på statliga arbetsplatser.