Om oss

Verksamhetsberättelse 2014

den 11 april 2016

2014 har varit ett år av nystart för Partsrådet. Samtliga arbetsområden har haft aktiviteter för lokala parter under året. Sammanlagt har över 1 500 partsföreträdare deltagit. Partsrådets webbplats har under året anpassats för att fungera väl både i dator och telefon. Webbplatsen har haft över 12 000 besök.

Efter upphandling fick arbetsområdet Förändring och utveckling – ett konstant tillstånd, konsultföretaget EY som ny operativt ansvarig och arbetsområdet avslutade året med en ambitiös och uppskattad inspirationskonferens.

Inom arbetsområdet Centrala parters stöd till lokal lönebildning har seminarier genomförts i anslutning till alla tre ramavtalen, med OFR/S,P,O, Saco-S och Seko. Verktyget BESTA-vägen lockade många partsföreträdare till uppföljande seminarier.

Arbetsområdet Arbetsmiljö ur ett partsperspektiv har anordnat seminarier som behandlat konflikthantering och digital arbetsmiljö. Utvecklingen av nya arbetsmiljöutbildningar är på gång och lokala parter har visat stort intresse för att medverka.

Överläggningar pågår mellan parterna om en översyn av samverkansavtalet. Arbetsområdet Centrala parters stöd till samverkan på lokal nivå har samtidigt fortsatt ge stöd till parterna lokalt i de verksamheter som vill utveckla sitt samverkansarbete.

Verksamheten har minskat något i volym kostnadsmässigt sedan föregående år. Verksamheten under året har finansierats av upparbetat kapital. Under perioden 1 oktober 2013 – 30 september 2016 har parterna kommit överens om att arbetsgivarna ska få en rabatt motsvarande avgiften.

Responsen på Partsrådets aktiviteter är inspirerande. De är en väl fungerande kommunikationskanal mellan centrala och lokala parter.

Avslutningsvis vill vi framföra samtliga parters tack till alla ledamöter i styr- och arbetsgrupper och till övriga medverkande i arbetsområdena som genomfört verksamheten i Partsrådets regi under 2014. Ett stort tack också till alla deltagare i Partsrådets aktiviteter för ert aktiva engagemang.

Ulf Bengtsson
Ordförande Partsrådet

Lena Emanuelsson
Vice ordförande Partsrådet

Ladda ner material