Om oss

Verksamhetsberättelse 2015

den 10 april 2017

Centrala parter känner in vad som är viktiga frågor på myndigheterna och formar Partsrådets verksamhet efter det. Partsrådets uppgift är att vara arena för det partsgemensamma stöd de centrala parterna på det statliga avtalsområdet vill arbeta vidare med, tillsammans med lokala parter ute i verksamheterna. Partsrådet ger lokala parter en möjlighet att diskutera och utbyta erfarenheter om olika frågeställningar som man arbetar vidare med på lokal nivå.

Under 2015 har verksamheten varit i full gång. Samtliga arbetsområden har haft aktiviteter under året. Sammanlagt har närmare 2 000 partsföreträdare deltagit. Partsrådets webbplats har under året funnit sin form och haft över 17 000 besök.

Arbetsområdet Förändring och utveckling – ett konstant tillstånd, har genomfört ett utvecklingsprogram med fyra tvådagarsseminarier och ordnat fyra öppna halvdagsseminarier. Båda verksamheterna har rönt stor uppskattning.

Inom arbetsområdet Centrala parters stöd till lokal lönebildning har seminarier genomförts i anslutning till alla tre ramavtalen med OFR/S,P,O, Saco-S respektive Seko. Parterna förbereder en utveckling av verktyget BESTA-vägen och har av den anledningen besökt myndigheter med flera års erfarenhet av att arbeta med BESTA-vägen.

Arbetsområdet Arbetsmiljö ur ett partsperspektiv utvecklade tillsammans med lokala parter fem utbildningsblock med fokus på dels psykosocial arbetsmiljö i olika former, dels systematiskt arbetsmiljöarbete. Närmare tjugo utbildningar har sedan genomförts i Göteborg, Stockholm och Sundsvall och verksamheten fortsätter under vå- ren 2016. Efterfrågan har varit stor och deltagarna ger utbildningarna mycket gott betyg. Inom bland annat området Hot, våld och säkerhetstänkande har fem öppna seminarier anordnats. Spännande är att mycket av kunskapen går att återfinna och ta del av på Partsrådets webbplats.

Arbetsområdet har vidare uppdaterat webbsidan Hot på jobbet och kompletterat den med filmer, checklistor och aktuella länkar. Hemsidan www.hotpajobbet.se är ett stöd för myndigheternas arbete mot hot, våld och otillåten påverkan.

Mellan parterna pågår överläggningar om en översyn av samverkansavtalet. Arbetsområdet Centrala parters stöd till samverkan på lokal nivå fortsatte under våren att ge stöd till parterna lokalt i verksamheter som vill utveckla sitt samverkansarbete. Under hösten intensifierades utvecklingen av ett webbaserat stödmaterial om hur lokala parter kan bygga en välfungerande samverkansprocess.

Verksamhetens kostnader har ökat sedan föregående år. Verksamheten har i likhet med förra året finansierats med upparbetat kapital. Parterna har kommit överens om att arbetsgivarna ska få en rabatt motsvarande avgiften under perioden 1 oktober 2013 – 30 september 2016.

Partsrådet har under året mer än väl levt upp till mina förväntningar på att vara en uppskattad och efterfrågad verksamhet till stöd för myndigheternas partsgemensamma arbete. Centrala parter har visat att man aktivt och engagerat kan samarbeta om Partsrådets verksamhet även i tider när förhandlingar pågår på andra områden.

Jag vill avslutningsvis framföra styrelsens tack till ledamöter i styr- och arbetsgrupper och till övriga medverkande i arbetsområdena som genomfört all verksamhet i Partsrådets regi under 2015. Ett stort tack också till dig, deltagare i Partsrådets aktiviteter, som är med och utvecklar statlig verksamhet i mötet med enskilda och företag.

Eva Liedström Adler
Styrelsens ordförande

Ladda ner material