Om oss

Verksamhetsberättelse 2016

den 13 april 2017

Förväntningarna på statsförvaltningen att anpassa sig till en ständigt föränderlig omvärld är höga både från statsmakterna och medborgarna. I den processen vill parterna underlätta och med sina kollektivavtal bidra till effektiva statliga verksamheter som är attraktiva på arbetsmarknaden. Partsrådet har till ändamål att ge stöd till de lokala parterna inom sakområden som bestäms av de centrala parterna inom det statliga avtalsområdet i kollektivavtal. I Partsrådet kan parterna utifrån de behov som framkommit i dialogen med lokala partsföreträdare forma ett partsgemensamt stöd till lokalt utvecklingsarbete.

Under 2016 avslutades uppdragen som Parts- rådet fick av centrala parter i samband med avtalsrörelsen 2013. Året startade med aktiviteter i full gång och avslutades med utvärdering, reflektion och informationsspridning. Arbets- områdena har arbetat förtjänstfullt utifrån sina förutsättningar. Förändring och utveckling – ett konstant tillstånd hade en särskild utmaning i att påverka förhållningssätt och attityder inom ett ämnesområde som inte självklart ägs av parterna. Utvärderingen visar att resultatet har blivit att lokala parter talar om förändring och utveckling på ett nytt sätt. Arbetsmiljö ur ett partsperspektiv har lyckats med uppdraget att vara ett komplement till befintliga arbetsmiljö- utbildningar på ett utvecklingsområde som är mycket aktuellt för myndigheterna. Centrala parters stöd till lokal lönebildning ställer krav på partsgemensamt deltagande från lokala parter på myndigheterna i sina aktiviteter. Det är mycket uppskattat av deltagarna och bidrar till utveckling och effekt på myndigheterna. Under 2016 slöt centrala parter ett nytt samverkansavtal. Samverkan för framtiden, som förändrade förutsättningarna för arbetsområdet Centrala parters stöd till samverkan på lokal nivå.

Sammanlagt under 2016 deltog 1 400 partsföreträdare i Partsrådets aktiviteter. Partsrådets webbplats nyttjades flitigt av 9 000 besökare som tittade på 51 000 sidor. Webbsidan Hot på jobbet hade över 13 000 sidvisningar. Under året publicerades 20 artiklar och tolv filmer. Samtli- ga filmer på hemsidan är korta för att bidra med lättillgänglig kunskap och inspiration.

Partsrådets verksamhet är unik. Utvärderingarna visar att verksamheten tydligt har varit till nytta och värde lokalt och bidragit till utveckling. Det är väl investerade medel som bidrar till att stärka parternas ställning. Det är en väsentlig fördel att kunna verka i en verksamhet som är trygg, ändamålsenlig, kvalitetstämplad och utan vinstintressen. Vi vet att parternas utgångspunkter behöver upprepas gång på gång för att få den uppmärksamhet i verksamheten som de förtjänar.

Vi vill framföra styrelsens tack till ledamöter i styr- och arbetsgrupper och till övriga medverkande i arbetsområdena. Ett stort tack också till dig som deltagare i Partsrådets aktiviteter för ditt engagemang för att som partsföreträdare vara med och utveckla de statliga verksamheterna.

Eva Liedström Adler
Styrelsens ordförande

Lena Emanuelsson
Styrelsens vice ordförande

Ladda ner material