Arbetsgivarverket och Saco-S genomför under hösten två seminarier kring lokal lönebildning.

2018-06-27

Lönesättande samtal

För att varje medarbetares lön ska ha en tydlig koppling till uppnått resultat utifrån verksamhetens mål har parterna bestämt att lönen ska fastställas i dialog mellan chef och medarbetaren. Väl fungerande lönesättande samtal är ett bärande inslag för att RALS-T ska fungera i enlighet med parternas intentioner. För att ytterligare förstärka chefs- och medarbetarperspektivet i det lönesättande samtalet har möjligheten till en alternativ slutstation nu tillförts modellen.

Mot den bakgrunden genomförs ett seminarium för lokala parter i syfte att inspirera och ge möjlighet till erfarenhetsutbyte kring lönesättande samtal som  revisionsmetod.

Seminariet äger rum den 9 oktober 2018 på Word Trade Center, Stockholm.

Långsiktigt arbete med lönebildningen

Det är angeläget att lokala parter fortsätter arbetet med att se till att lönebildningsprocessen inte blir en separat process skild från verksamhetsplanerings- och budgetprocessen. En avgörande faktor för att lönebildningen ska gynna både verksamheten och medarbetarna är att lönen har en koppling till verksamhetens mål och resultat, både på organisatorisk och på individuell nivå. För att stödja lokala parter i det egna utvecklingsarbetet har centrala parter reviderat och utvecklat den partsgemensamma kommentaren till RALS-T.

För att bland annat presentera den nya kommentaren genomför parterna ett seminarium i syfte att stödja och inspirera lokala parter i det egna utvecklingsarbetet.

Seminariet äger rum den 7 november 2018 på Clarion Sign Hotell, Stockholm

Mer information

För båda seminarierna förutsätts att lokala parter deltar gemensamt. För att bereda så många lokala parter som möjligt är antalet platser begränsat till två företrädare för arbetsgivaren respektive Saco-S.

Ytterligare information om respektive seminarium kommer efter sommaren likväl som en länk för anmälan.

För mer upplysningar vänd er till Ken Johnsson, ken.johnsson@arbetsgivarverket.se