Fokus på jämställdhet gynnar utveckling

2010-06-10 – Det är alldeles för lätt att låta föreställningar om kvinnor och män färga ens beslut och prioriteringar.

Det sa Christina Franzén, vd för Näringslivets ledarskapsakademi, när hon inledde Partsrådets seminarium Grunder för lönesättning och lönesättande samtal med ett inlägg om vikten av genusmedvetenhet vid lönesättning.

Slutsatsen drar hon utifrån forskning och efter ett mångårigt arbete bland annat med statliga myndigheter.

– Här, liksom i alla branscher, förekommer en okunnighet om hur genustänkande styr våra beslut.

Exempel: Vid en rekrytering har en kvinna den kompetens som krävs för exempelvis första linjens chefer. Hon anses tydlig och framträdande. En man bedöms behöva litet träning och kanske mer mognad – men uppfattas som ett lysande ämne för högre chefsbefattningar och bör därför hållas kvar, till varje pris!

Ett strategiskt verktyg för utveckling

Skillnaderna i bedömningen av kvinnors och mäns kompetenser försämrar möjligheten att utveckla verksamheten. Här är nämligen jämställdheten en viktig aspekt, menar Christina Franzén.

– Verksamhetsutveckling behöver ha fokus på jämställdhet. Det är viktigt ur såväl ett demokratiperspektiv som för enskilda individer.

Lönesättning är ett strategiskt viktigt verktyg för att kunna rekrytera, utveckla och behålla medarbetare med den kompetens som behövs i verksamheten. Men hur sätts lönerna?

När det gäller kvinnor och män i toppbefattningar är skillnader i lön inte så stor, visar statistik som KRUS, Kompetensrådet för utveckling i staten, tagit fram.  Största gapet mellan kvinnors och mäns löner hittar man i expertbefattningar.

Omedvetna processer

En av förklaringarna till att kvinnor i statlig tjänst i genomsnitt har lägre lön än sina manliga kollegor är att kvinnors arbetsuppgifter ofta innehåller mindre ansvar och lägre svårighetsgrad.

Så varför rekryteras inte kvinnor till ledande befattningar i samma utsträckning som män?

Enligt Christina Franzén handlar det mycket om omedvetna processer, inte bara hos dem som rekryterar utan även hos de sökande själva.

– Av erfarenhet ser kvinnor sina möjligheter att konkurrera med män som ganska små. Omedvetet undervärderar de därför sin kompetens och begränsar sina ambitioner. Och de bedöms därefter. Män gör tvärtom.

Självuppfyllande profetior

Vidare: Kvinnor förväntas begära lägre löner utifrån stereotypa föreställningar om kvinnor som dåliga förhandlare. Män å andra sidan förväntas vara goda förhandlare. Detta är en form av självuppfyllande profetior, menade Christina Franzén och tillade:

– Var i detta ligger arbetsgivaransvaret?

Kriterier för saklighet

Slutligen tog hon upp några kriterier för saklig lönesättning. För det första ska den utgå från en värdering av arbetet och hur det utförs, ingenting annat. Lägg därtill tre förutsättningar:

  • tydlig lönepolicy
  • genusperspektiv i den chefsutbildning som genomförs inför lönerevisioner
  • systematisk och transparent bedömning av måluppfyllelse/resultat

Publicerad: 2010-06-10