Medvind för samverkan på Migrationsverket

2010-04-07 Vid mitten av 90-talet fick Migrationsverket, som en av de första myndigheterna, lokala samverkansavtal. Efter några år med varierande engagemang finns i dag ett starkt tryck på ökad samverkan i övergripande verksamhetsfrågor.

2af32e2ba8d190a4101fd3e677aa539750262744

Att utveckla samverkan är absolut nödvändigt, säger Fernando Alvarez och Kristina Hwargård på Migrationsverket i Norrköping. Foto: Maria Qvarzell

– Både chefer och medarbetare trycker på. Samtidigt gäller det för oss alla att successivt bygga upp ett förtroende mellan parterna och inte halka tillbaka i gamla roller.

Det säger Fernando Alvarez, förhandlingschef på Migrationsverket, och får medhåll av kollegan och
personalstrategen Kristina Hwargård.

De är båda djupt involverade i arbetet med att utveckla samverkan i organisationen, ett arbete som började redan innan avtalet kom till stånd. Att utvecklingen är nödvändig tvivlar de inte på ett ögonblick.

– För att fatta bra beslut krävs ett brett underlag, och bland våra medarbetare finns stora kunskaper. Det här blir allt tydligare, inte minst när nya generationer med högre krav på delaktighet ska in på arbetsmarknaden, säger Kristina Hwargård.

Starkt stöd från ledningen
Mycket av Migrationsverkets framgångar i samverkansarbetet beror på det stöd man numera har från ledningen.

I dag finns en handlingsplan som tar fasta på principer för samverkan i övergripande frågor – däribland rekryteringsprocessen, lönerevision och arbetsmiljö. Det är där, och inte så mycket på detaljnivå, som medarbetarna via sina fackliga företrädare kan påverka beslut på ett tidigt stadium.

– Tillsammans med facket håller vi på att utbilda medarbetare i samverkansfrågor. Vi har också tagit fram ett koncept för information om samverkan på arbetsplatsträffar. Där har vi redan fått hjälp av Charlotta Krafft och Rune Karlsson på Partsrådet, säger Kristina Hwargård.

Svårt släppa kontrollen
Att ta hjälp utifrån är ofta en fördel, menar hon. Informationen blir mer trovärdig eftersom konsulterna uppfattas som neutrala. För visst kan det fortfarande finnas någon form av misstro mellan parterna, en misstro som bottnar i ett historiskt förankrat beroendeförhållande.

Men om samverkan ska fungera måste man på central nivå kunna släppa ifrån sig en del av kontrollen.

– Olika problem ska lösas av enheterna själva, inte genom centrala förhandlingar. Följden blir att vi som sitter centralt inte riktigt vet vad som försiggår. Att lämna de traditionella förhandlingssituationerna är jättesvårt, säger Fernando Alvarez.

Visioner istället för formalia
Många samverkansavtal på myndigheter domineras av formella riktlinjer och hur saker och ting ska protokollföras. I stället borde de vara inriktade på strategier, mål och visioner, framhåller Fernando Alvarez och Kristina Hwargård.

– Samverkansavtalet måste fyllas med ett meningsfullt innehåll och där behövs mycket mer diskussioner. Vi är fortfarande formalister i alldeles för hög grad, säger Kristina Hwargård.

Vissa beslut måste protokollföras, det är självklart menar hon. Några exempel är beslut som rör avveckling eller lönerevision. Men är det verkligen nödvändigt att protokollföra att man har samverkat och är överens?

– Viktiga frågor som bör tas in i samverkansavtalet rör verksamhetsplanering, budgetprocessen, rutiner, kompetensförsörjning och personalstrategiska frågor. Det är frågor där facket måste få komma in på ett tidigt stadium.

Viktigt med fortsatta diskussioner
Slutligen konstaterar båda att samverkan kan bli otydligt om man inte påminner sig om vilka avsteg som kan göras och inte. Och diskussionerna måste fortsätta: Vad definieras som ”tidigt” när det gäller fackets inflytande i processer? I vilka frågor kan man samverka? Vilka frågor måste förhandlas?

Tvekar ni någon gång om utgången eller ert arbetssätt?

– Visst gör vi det! Ibland tänker vi att herregud, det här går inte. Därför är det bra att vi är två som jobbar med detta och kan peppa varandra

Publicerad: 2010-04-07