Otillåten påverkan

2018-06-08 Ett 60-tal partsföreträdare från ett 40-tal myndigheter deltog i Partsrådets workshop om att förebygga och hantera påverkansförsök.

Brottsförebyggande rådet, Brå, har tagit fram en handbok om hur myndigheter kan förebygga och hantera påverkansförsök. Handboken bygger på en studie baserad på 45 000 enkätsvar från statliga tjänstemän och 140 intervjuer med statstjänstemän som själva blivit utsatta för påverkansförsök.

Handboken och Brås studie var utgångspunkten för en heldags workshop som Partsrådets arbetsområde Arbetsmiljö ur ett partsperspektiv stod bakom.

Foto: Catharina Biesèrt

Foto: Catharina Biesèrt

Johanna Skinnari på Brå var projektledare för arbetet med att ta fram handboken. Hon definierar otillåten påverkan som något som handlar om att påverka tjänsteutövningen på ett oacceptabelt sätt för att få sin vilja igenom.

Den vanligaste påverkansformen är trakasserier, men det kan även handla om hot, våld, skadegörelse och korruption.

–Ni är jätteviktiga i det här arbetet. Det måste finnas en organisation som kan hantera påverkansförsök, sa hon till arbetsgivarföreträdarna och de fackliga företrädarna på workshopen.

Johanna Skinnari, Brå Foto: Catharina Biesèrt

Johanna Skinnari, Brå
Foto: Catharina Biesèrt

Vanligt med påverkan

Brås studie visar att påverkansförsök mot statliga tjänstemän är vanligt. En betydande andel av dem som ingick i studien hade utsatts för otillåten påverkan någon gång under de senaste 18 månaderna.

–Tjänstemännen utsätts framför allt i tjänsten. Det inträffar ofta vid negativa beslut som påverkar den enskildes livssituation, till exempel ekonomi eller frihet.

Johanna Skinnari konstaterade att många tjänstemän är skickliga på att förebygga påverkansförsök, genom att på ett förtroendeingivande och professionellt sätt visa förståelse för den drabbades situation.

Andra sätt att förebygga påverkansförsök är att:

  • ha blandade arbetsgrupper, bland annat avseende kön och anställningstid, som kan se på situationen med olika ögon
  • formulera rutiner och riktlinjer som är enkla att följa – och att följa upp rutiner och riktlinjer och diskutera svåra situationer i yrket
  • rotera ärenden och låta flera personer arbeta med samma ärende
  • träna på stresshantering och diskutera svåra situationer som man ställs inför i yrket med kolleger.

Avväpnande språk

När man väl utsätts för hot och trakasserier menar Johanna Skinnari att ett avväpnande språk kan bidra till att avvärja påverkansförsöket.

–Det är bra att fråga vad personen menar. Man kan fråga om han eller hon menar det som ett hot, eller om det snarare är ett uttryck för frustration över den egna situationen. Man kan också låta en kollega ta över, sa hon.

Johanna Skinnari gav även rådet att anteckna var påverkansförsöket inträffade och hur det gick till, samt att se till att rapportera händelsen. Det är särskilt viktigt att dokumentera om man blev rädd och beskriva vad som gjorde händelsen obehaglig, det kan vara viktigt som stödbevisning om ärendet tas vidare och till exempel blir en polisanmälan.

–Som chef kan man öka rapporteringsfrekvensen genom att återkoppla och visa att man tar det på allvar. Det absolut viktigaste är att chefen bidrar med medmänskligt stöd, sa hon.

Brås handbok Att förebygga och hantera otillåten påverkan finns att ladda ner eller beställa på: www.bra.se

Tankemodell

Carl Hedin, verksamhetsskyddschef på Ekobrottsmyndigheten, berättade om en övergripande tankemodell kring strategiskt och operativt säkerhetsarbete som myndigheten har tagit fram. Brå kom att ta in delar av tankemodellen i sin handbok.

Carl Hedin, Ekobrottsmyndigheten Foto: Catharina Biesèrt

Carl Hedin, Ekobrottsmyndigheten
Foto: Catharina Biesèrt

Som grund för modellen har Ekobrottsmyndigheten gjort en övergripande, långsiktig analys, som bygger på incidentrapportering, medarbetarundersökningar och undersökningar som gjorts av arbetstagarorganisationer, Brås rapporter, information som framkommer genom det systematiska arbetsmiljöarbetet samt intervjuer och utvärderingar.

I tankemodellen skiljer Ekobrottsmyndigheten mellan åtgärder på strategisk nivå och åtgärder på operativ nivå.

På strategisk nivå är åtgärderna långsiktigt förebyggande och handlar primärt om organisationens styrning av säkerhetsarbetet och vilka resurser som avsätts. Exempel är organisation, budget, regelverk, rutiner, lokalers utformning och kulturskapande åtgärder/värdegrund. Det handlar även om att identifiera riskverksamheter, och att ta fram riktade åtgärder för dessa.

Operativ nivå

På operativ nivå skiljer myndigheten mellan operativt förebyggande åtgärder och operativt reaktiva åtgärder. Förebyggande åtgärder på operativ nivå är att identifiera och analysera potentiellt problematiska ärenden, vidta adekvata åtgärder och följa upp. Reaktiva åtgärder på operativ nivå kan handla om att skadebegränsa – men även här att analysera, vidta adekvata åtgärder och följa upp.

–Om man jämför med andra myndigheter är Ekobrottsmyndigheten relativt förskonad från hot och våld och trakasserier. Det kan förmodligen delvis förklaras av det klientel vi har, men även med att vi har kommit en bit i det förebyggande arbetet, sa Carl Hedin.

Han berättade att myndigheten med hjälp av Brås undersökningar fått fram statistik på vilka personer som står bakom de trakasserier som trots allt förekommer på myndigheten.

–Det visade sig till huvuddel vara personer med rättshaveristiskt beteende och psykiskt störda. Vi tog in experter på att hantera rättshaverister och psykiskt sjuka individer, så att de kunde utbilda vår säkerhetsorganisation. Denna kan i sin tur stötta medarbetarna i hur man bemöter den sortens personer, sa han.

På workshopen medverkade även leg psykolog Alexander Tilly, som berättade om hur man genom sitt bemötande kan förhindra att hotfulla situationer eskalerar samt Håkan Persson och Örjan Bengtsson från Arbetsförmedlingen, som berättade om hur myndigheten praktiskt arbetat utifrån Brås handbok. Partsrådets återkommer med artiklar från deras föreläsningar.

Publicerad: 2018-06-08