Så jobbar FMV med lönebildning

2010-04-12 – För att nå framgång i lönebildningen krävs att den är känd och förstådd av alla. Därför behövs diskussioner och dialog på alla nivåer och mellan parterna, bra medarbetarsamtal och ett nära samarbete med linjecheferna. Det sa Lars-Åke Johansson, HR-chef på Försvarets materielverk, när han under Partsrådets seminarium den 30 mars 2010 berättade om FMV:s arbete med lokal lönebildning.

4f58a5536aa1b5966c6538dcd7dea284957e2a52

Lars-Åke Johansson, HR-chef, Hans Norinder, Saco-S och Christer Bringmark, OFR,väckte stort intresse när de berättade om FMV:s arbete med lönebildning. Foto: Camilla Cherry

Från FMV deltog också Christer Bringmark, OFR, och Hans Norinder, Saco-S.

Myndigheten sorterar under Försvarsdepartementet och har till uppgift att utveckla och ansvara för allt försvarsmateriel. Huvudsaklig kund är Försvarsmakten och man omsätter omkring 18 miljarder kronor per år. Antalet anställda är drygt 1 500, de flesta manliga akademiker med hög teknisk kompetens.

Strategiska huvudfrågor
Fem strategiska frågor står i fokus:

  • samsyn kring verksamhetens förutsättningar
  • väl utvecklad lönebildningsprocess
  • bra samarbete och kontinuerlig dialog
  • väl fungerande medarbetarsamtal
  • utbildning av chefer

Under de senaste åren har FMV lagt stor vikt vid prestationsstyrning, det vill säga en process som knyter samman verksamhetens mål och inriktning med individens. En gång per år genomförs strukturerade medarbetarsamtal. Men det räcker inte, framhöll Lars-Åke Johansson:

– Det är i minsta laget. Snarare krävs kontinuerliga samtal under hela året. Alla ska ju veta på vilka grunder lönen sätts.

Grundprinciper i lönebildningen
Själva lönebildningsprocessen bygger på fem principer:

  • samsyn kring löneprinciper och lönekriterier
  • lönesättning sker nära verksamheten
  • planering för hela avtalsperioden
  • förberedelser och diskussion inför varje lönerevision: lönebild, inriktning, genomförande
  • utvärdering efter varje lönerevision

Goda relationer och många informella möten får det hela att fungera smidigt. Samtidigt ökar kraven på facket:

– Vi måste förbereda oss mer, bland annat analysera lönestatistik och verifiera vad enskilda personer presterar, sa Christer Bringmark.

Stor vikt vid chefsutbildning
I dag föredrar en majoritet av medarbetarna lönesättande samtal framför lönesättning i centrala förhandlingar. Det är ett av skälen till varför FMV lägger stor vikt vid chefsutbildning, bland annat i form av seminarier. Man har också med hjälp av olika kriterier kvalitetssäkrat chefsrekryteringen.

En gång om året samlas alla chefer för att diskutera lönebildningsfrågor, samtidigt som nya chefer informeras om vilka förväntningar de har på sig, vad lönesättning innebär i praktiken och hur lönepolitiken ser ut på FMV.

Betydligt oftare träffas chefer på resultatnivå och HR-enheten i ett särskilt forum för att diskutera strategiska frågor.

Facklig samsyn
Den gemensamma utgångspunkten är FMV:s målbild, som tagits fram i samarbete med de fyra fackliga organisationerna på myndigheten.

Den breda fackliga representationen ställer krav på samsyn i viktiga frågor, vilket inte har varit några större problem enligt Christer Bingmark.

– Vi har ett bra samarbete och de fyra ordförandena träffas varje vecka. På många punkter har vi en bra samsyn och våra mål överensstämmer i stort sett med arbetsgivarens. Det finns också en stor öppenhet när det gäller underlag för våra ställningstaganden.

Publicerad: 2010-04-12