Visualisera eller stagnera - utmaning för ledare

2013-05-06 Att visualisera mål och skapa mentala bilder av vad den egna organisationen håller på med är en central uppgift för dagens strategiska ledare.

bild2

Att visualisera och improvisera hör till en ledares viktigaste uppgifter, enligt forskaren Mats Tyrstrup. Foto: Micke Lundström.

Det framhöll forskaren Mats Tyrstrup, ekonomie doktor vid Center for Advanced Studies in Leadership vid Handelshögskolan i Stockholm, på ett seminarium i april, arrangerat av Partsrådets arbetsområde Centrala parters stöd till lokal samverkan. Dagens föredrag hade titeln ”Relationen mellan ledare och medarbetare – avgörande för samverkan”.

Något håller på att hända
Utgångspunkten för Mats Tyrstrups presentation var att vi i dag står inför enorma förändringar i våra organisationer, men att vi underskattar deras omfattning. Fyra klassiska tecken visar på att samhället håller på att omvandlas, samma tecken som fanns vid övergången från jordbruk och hantverk till industri:

• Ohälsa – sekelslutssjukan var en diagnos som skapades i slutet av 1800-talet och motsvarar det vi i dag kallar utbrändhet.
• Bruk av alkohol och droger – konsumtionen av alkohol är nu uppe på nivåer i närheten av hur det var på 1870-talet.
• Debatten om etiska frågor har tagit fart de senaste åren, liksom vid förra sekelskiftet.
• En livlig diskussion om ledarskap. Vid förra sekelskiftet introducerades bland annat taylorismen.
─ Nu måste vi göra upp med industrisamhällets ledarskapsbegrepp, med dess tydligt avgränsade befogenheter och arbetsuppgifter, sa Mats Tyrstrup. Vi bör fråga oss om gruppen är till för ledaren eller ledaren för gruppen.

Fokus på operativt arbete
Mats Tyrstrup refererade till en undersökning han och hans kollegor gjorde på Ericsson, där de intervjuade ett antal chefer om deras arbete. Utifrån intervjuerna tog de fram en lista över typiska aktiviteter i chefernas vardag.

Listan innehöll till exempel brandkårsutryckningar, att schemalägga arbete, ge direktiv/instruktioner, planera och följa upp, fatta diverse småbeslut, besvara e-post och gå på möten. Däremot hann de inte med de långsiktiga frågorna de själva ville driva.

─ Anledningen till att det ser ut så här är att vi fastnat i ett klassiskt, industriellt tänkande, där utvecklingsfrågorna separeras från annat arbete, förklarade Mats Tyrstrup.

– Men i kvalificerade tjänster är det ofta samma personer som både ska driva verksamheten och utveckla den. Vardagens arbete bör vara en hävstång för förändring och utveckling, något som sällan sker i dag.

Chefer har ambitionen att vara tillgängliga, och då blir deras arbetsmönster reaktiva. De flesta medarbetare vill dock att chefen ska vara proaktiv, som i det gamla industrisamhället där ledning i allt väsentligt var ett planeringsproblem. Detta kan skapa felaktiga förväntningar.

Att chefers arbete ofta fokuserar på kortsiktiga frågor förstärks av tidpress och en stark leveranskultur.

Osäkerhet i ett tidsperspektiv
Mats Tyrstrup konstaterar vidare att det finns ett samband mellan graden av osäkerhet och tidshorisont. På kort och lång sikt upplevs osäkerheten som stor, medan känslan av säkerhet växer med ett medellångt tidsperspektiv. Det hänger i sin tur nära ihop med typen av arbetsuppgifter.

─ När vi tittar på tillvaron på kort sikt dominerar tillfälligheter, exempelvis brandskårsutryckningar. Det leder till en känsla av stor osäkerhet. På medellång sikt, några kvartal framåt eller bakåt, lägger vi istället märke till uppgifter som återkommer, till exempel affärsplaner och medarbetarsamtal. Och när vi överblickar långa tidsperioder är det förändring som dominerar vad vi ser och som skapar osäkerhet om framtiden.

Vikten av improvisation
Två saker visade sig vara viktiga när det gäller att hantera tillfälligheter och brandkårsutryckningar: dels det direkta ledarskapet, dels att tillhandahålla en förklaring till vad som har hänt och vilka konsekvenser som kan bli följden.

– Vi myntade begreppet ”att improvisera” för att beskriva hur chefer hanterar många sådana vardagliga situationer.

Tillsammans med att visualisera, utvärdera och planera hör konsten att improvisera till en av chefens viktigaste aktiviteter. Det måste ske i nära samarbete med medarbetarna.

Tydliggör meningen med arbetet
– Jobba med medarbetarna för att tydliggöra en känsla av meningsfullhet inför den verksamhet man bedriver. Försök att röja undan så mycket som möjligt av den osäkerhet som råder, uppmanade Mats Tyrstrup.

Osäkerhet, tvetydigheter och liknande drar till sig människors tid, energi och uppmärksamhet, som istället borde riktas mot verksamheten. Lyckas man som chef att bidra till det senare ger det god utdelning.

Publicerad: 2013-05-06