Vi erbjuder

En arbetsplats för alla

När alla i verksamheten har bästa möjliga förutsättningar att göra sitt jobb gynnas hela verksamheten, till exempel genom att arbetsplatsrelaterade sjukskrivningar minskar och verksamhetsmålen lättare nås. Tjänsten En arbetsplats för alla fokuserar på frågor om hur en statlig organisation kan skapa samma förutsättningar för alla medarbetare.

En arbetsplats för alla är en arbetsplats där var och en kan bidra på lika villkor och har så goda förutsättningar som möjligt att göra sitt jobb på ett långsiktig hållbart sätt. För att skapa en sådan arbetsplats behöver människors olikheter rymmas och tillvaratas redan från början, vilket kräver en helhetssyn på arbetsmiljön, kompetensförsörjningen och likabehandlingsarbetet.

Tjänsten är uppdelad i tre delar. Den första delen handlar om lika villkor i arbetslivet och ger även stöd i det interna analysarbetet. Den andra delen handlar om hur en arbetsplats för alla kan främjas och innehåller dessutom förslag på åtgärder att testa. Den sista delen ger stöd i uppföljningen av det långsiktiga arbetet.

Samtliga delar är integrerade i ett webbverktyg som blir tillgängligt vid avrop. Myndigheten arbetar självständigt utifrån webbverktygets övningar.

Vanliga frågor

Hur levereras tjänsten till myndigheten?

Tjänsten är under utveckling. Mer information om leverans kommer i samband med lansering i mars 2021.

Hur mycket tid krävs från vår myndighet för att ta del av tjänsten?

Tjänsten är under utveckling. Mer information om leverans kommer i samband med lansering i mars 2021.

Vilka riktar sig tjänsten till?

Alla statliga organisationer har möjlighet att anmäla partsgemensamt intresse för tjänsten.

Tjänsten riktar sig till partsgemensamma grupper bestående av arbetsgivarföreträdare, chefer och HR-ansvariga samt fackliga företrädare.

 

Kostar det något att ta del av tjänsten?

Det stöd som Partsrådet erbjuder kostar inget utan finansieras genom den avgift som parterna Arbetsgivarverket, Saco-S, OFR/S,P,O och Seko har avtalat om.

Hur gör vi för att ta emot programmets tjänster?

För att ta del av en tjänst behövs ett partsgemensamt avrop, vilket innebär att representanter från både arbetsgivare och fack står bakom avropet. Dessutom behöver parterna delta i de utvärderingar som Partsrådet kommer att genomföra för att följa upp och kontinuerligt förbättra tjänsterna.

Vill du ha mer information om tjänsten? Kontakta oss här för att anmäla ditt intresse.

Är ni redan i dialog med oss? Använd det här formuläret för att göra ett formellt avrop.

Vem kan vi kontakta för mer information eller ytterligare frågor?

Om du inte hittar svar på dina frågor är du välkommen att höra av dig till hallbartarbetsliv@partsradet.se. Vill du anmäla intresse för någon av våra tjänster, använda detta formulär som återkommer vi till dig snarast möjligt.