Vi erbjuder

Hållbarhetens konst: Våra rum

Sällan har vi pratat så mycket om var, i vilka rum, vi arbetar än i pandemins efterdyningar. En hållbar arbetsmiljö rymmer långt fler aspekter än faktiska och fysiska. Hur är det att vara du på arbetsplatsen? Hur känns det att vara du i dina olika rum. Att få pröva metoder för att till exempel motverka känslan av upplevd ensamhet i sin arbetssituation leder till att både stärka individen och gruppen. Genom att ta del av tjänsten Våra rum kan organisationen skapa utrymme för reflektion över såväl den enskilda medarbetarens som gruppens vardagliga arbetssituation kopplad till ett hållbart arbetsliv.

Våra rum utgår från er arbetsplats. Med hjälp av ett scenografiskt koncept skapas en rumslig dynamik för en gemensam upplevelse av ljudverk som anknyter till existentiella aspekter av det egna arbetet, såsom ansvar, utsatthet, ensamhet, empati, makt och samvete. Genom lyssnandet i den förhöjda miljöupplevelsen skapas förutsättningar för samtal och fördjupad reflektion över den egna vardagliga arbetssituationen.

En av tre tjänster inom ramen för Hållbarhetens konst
Hållbarhetens konst består av tre tjänster som alla tar avstamp i konst och populärkultur i syfte att ge nya perspektiv på arbetslivet. Kulturen ger utrymme för reflektion och omtag, vilket kan hjälpa oss att titta på oss själva på ett nytt sätt och få nya perspektiv. 

Gemensamt för de tre tjänsterna inom ramen för Hållbarhetens konst är att de ger utrymme för reflektion i och om våra statliga arbetsplatser. Tjänsterna är utformade som workshoppar och stöttar i att ge plats för hela människan – och för alla människor – i organisationen.

Just nu pågår en pilot av tjänsten. Är du intresserad av att delta i utvecklingsarbetet, till exempel genom att testa under en workshop? Välkommen att höra av dig till hallbartarbetsliv@partsradet.se eller genom att göra en intresseanmälan.

Vanliga frågor

Hur levereras tjänsten till myndigheten?

Upplägg och utformning av tjänsten diskuteras under ett uppstartsmöte med er organisation. Därefter mottar ni en rekvisitalåda med material samt instruktioner på förberedelser. Inför workshoppen ombeds ni iordningställa rummet enligt vissa instruktioner. Sedan anordnar Partsrådet workshoppen tillsammans med er (cirka 2–3 timmar).

Under själva workshoppen kommer gruppen att ledas igenom ett antal ljudverk och en film för att sedan diskutera dem med hjälp av reflektionsfrågor. Workshoppen arrangeras med fördel i ett sammanträdesrum i era egna lokaler. Här behövs en välfungerande storbildsskärm med högtalare för att möjliggöra att visa filmklipp med ljud samt lyssna på ljudverken. Rummet bör vara möjligt att möblera om, möjligt att mörklägga samt skyddat från insyn.

Ungefär en vecka efter workshoppen genomförs ett uppföljande samtal på cirka 30 minuter.

Hur mycket tid krävs från mottagande organisation för att ta del av tjänsten?

Tjänsten tar cirka 30 minuter att förbereda under uppstartsmötet, samt ytterligare 30 minuter för att iordningställa rummet och förbereda fika. Själva workshoppen tar cirka 2–3 timmar. Uppföljning tar 30 minuter.

Vilka riktar sig tjänsten till?

Alla statliga organisationer har möjlighet att anmäla partsgemensamt intresse för tjänsten.

Tjänsten vänder sig till samtliga på arbetsplatsen. Det kan vara allt från HR-chefer och avdelningar, fackligt förtroendevalda, skyddsombud, ledningsgrupper, stabsfunktioner, avdelnings- och verksamhetschefer, medarbetare med flera.

 

Kostar det något att ta del av tjänsten?

Det stöd som Partsrådet erbjuder kostar inget utan finansieras genom den avgift som parterna Arbetsgivarverket, Saco-S, OFR/S,P,O och Seko har avtalat om.

Hur gör vi för att ta emot programmets tjänster?

Tjänsten är i pilotstadiet, men det går att göra en partsgemensam intresseanmälning redan nu.

För att ta del av våra andra tjänster behövs ett partsgemensamt avrop, vilket innebär att representanter från både arbetsgivare och fack står bakom avropet. Dessutom behöver parterna delta i de utvärderingar som Partsrådet kommer att genomföra för att följa upp och kontinuerligt förbättra tjänsterna.

Vill du ha mer information om tjänsten? Kontakta oss här för att anmäla ditt intresse.

Är ni redan i dialog med oss? Använd det här formuläret för att göra ett formellt avrop.

Vem kan vi kontakta för mer information eller ytterligare frågor?

Om du inte hittar svar på dina frågor är du välkommen att höra av dig till hallbartarbetsliv@partsradet.se. Vill du anmäla intresse för någon av våra tjänster, använda detta formulär så återkommer vi till dig snarast möjligt.

Läs mer om tjänsten i en intervju med en av våra tjänsteleverantörer