Lyssna på artiklar genom att klicka på Läs mer och därefter på högtalarsymbolen.

Artiklar

Balans i livet

Publicerad: 2017-12-06 Cecilia Nahnfeldt presenterar en modell för att hitta balans i livet, på Partsrådets seminarium.

Läs mer och se film.

Gränslösa arbeten

Publicerad: 2017-11-24 Christin Mellner pratar om hur man kan få ett hållbart arbetsliv i dagens samhälle, med hög förändringstakt och flexibla gränser mellan arbete och fritid, på Partsrådets arbetsmiljöutbildning.

Läs mer

Diskursiv arbetsmiljö

2017-10-11 Lisbeth Rydén har forskat i hur olika diskurser – resonemang eller tankefigurer – påverkar den organisatoriska arbetsmiljön.

Läs mer och se film

Praktiskt arbetsmiljöarbete

Lasse Frisk pratade med partsföreträdare om arbetsmiljöarbete i praktiken, på Partsrådets fördjupningsutbildning i systematiskt arbetsmiljöarbete.

Läs mer

Grunder i SAM

2017-10-02 Arbetsmiljöjuristen Per Axell guidade partsföreträdare genom lagstiftningen i en grundutbildning i systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM.

Läs mer

Arbetsmiljöutbildningar ger kunskap och kontakter

2017-09-22 KTH, Kungliga tekniska högskolan, är en av 72 högskolor och myndigheter som har deltagit i Partsrådets arbetsmiljöutbildningar.

Läs mer

Möta rättshaverister

2017-08-17 Jakob Carlander, leg psykoterapeut, gav råd om hur man som myndighetstjänsteman kan möta människor med rättshaveristiskt beteende, på ett seminarium som Partsrådets arbetsområde Arbetsmiljö ur ett partsperspektiv arrangerade.

Läs mer

Ny omgång arbetsmiljöutbildningar

2017-06-12 Nu erbjuder Partsrådet en ny omgång arbetsmiljöutbildningar. Fem olika utbildningar kommer att genomföras vid totalt 25 tillfällen under hösten 2017 och våren 2018.

Läs mer

Ny handbok i att förebygga och hantera påverkansförsök

2017-05-10 Nu finns en ny handbok i hur organisationer kan arbeta med att förebygga och hantera påverkansförsök. Handboken har tagits fram av Brottsförebyggande rådet, Brå.

Läs mer

Alkohol i arbetslivet

2017-01-09 Ulric Hermansson pratade om hur man kan hantera alkoholproblem på arbetsplatsen, på ett seminarium som Partsrådet anordnade.

Läs mer och se video.

Friska arbetsplatser

Hälsosamma organisationer har inte kommit till av en slump, betonade Eva Vingård på Partsrådets seminarium om arbete och hälsa.

Läs mer och se video.

Livsviktig sömn

Sömn är väldigt viktigt – men vi behöver mindre sömn än de flesta tror. Det konstaterade sömnforskaren Torbjörn Åkerstedt på ett seminarium som Partsrådets arbetsområde Arbetsmiljö ur ett partsperspektiv anordnade.

Läs mer och se video.

Otillåten påverkan mot myndighetspersoner

Brottsförebyggande rådet, Brå, presenterade en ny studie om otillåten påverkan mot myndighetspersoner, på Partsrådets seminarium inom arbetsområdet Arbetsmiljö ur ett partsperspektiv.

Läs mer och se video

Viktigt med evidens

Henrik Belfrage lyfte fram behovet av att göra hot- och riskbedömningar som är evidensbaserade, på ett seminarium som Partsrådets arbetsområde Arbetsmiljö i ett partsperspektiv arrangerade i oktober.

Läs mer och se video

Lyckade utbildningar

2016-09-07 Partsrådets arbetsmiljöutbildningar har bidragit till att ge chefer och skyddsombud ett gemensamt språk kring arbetsmiljöarbetet. Det visar en utvärdering som Partsrådet låtit göra, efter att satsningen nu avslutats.

Läs mer

Verktyg för bättre arbetsmiljö

2016-06-08 Nu finns ett flertal verktyg kring systematiskt arbetsmiljöarbete och organisatorisk och social arbetsmiljö på Partsrådets hemsida.

Läs mer

Rutiner mot kränkande särbehandling

2016-03-16 Partsföreträdare fick hjälp att ta fram rutiner för att hantera kränkande särbehandling, på ett seminarium med Thomas Jordan.

Läs mer och se video

Nya gränser i arbetslivet

2016-02-05 Calle Rosengren på Arbetsmiljöhögskolan vid Lunds universitet berättade om hur krockande värderingar från bonde- och industrisamhället påverkar dagens arbetsliv, på Partsrådets utbildningsdag om nya gränser i arbetslivet.

Läs mer

Arbetsmiljö med kvalitet

2016-01-29 Arbetsmiljöarbetet måste kopplas ihop med myndigheternas kvalitetsarbete, menade Jan Miörner på Partsrådets fördjupningsutbildning om systematiskt arbetsmiljöarbete.

Läs mer och se video

Hantera konflikter

2015-12-16 Forskaren Thomas Jordan gav partsföreträdare redskap för att hantera konflikter.

Läs mer och se video

Kontorstyper, hälsa och produktivitet

2015-12-10 Kopplingen mellan kontorsutformning och arbetsprestation togs upp på ett seminarium i november.

Läs mer och se video

Kopplingen mellan arbetstider, sömn och hälsa

2015-12-10 Stress under dagen leder till bättre sömn på natten, menade Torbjörn Åkerstedt, professor vid Karolinska institutet och chef för Stockholm Stress Center. På Partsrådets seminarium slog han hål på flera myter om sömn.

Läs mer och se video

Fokus på stress

2015-11-04 Stress på gott och på ont stod i fokus på ett seminarium som Partsrådets arbetsområde Arbetsmiljö ur ett partsperspektiv arrangerade i oktober 2015.

Läs mer och se video

Vägar tillbaka vid stress

2015-11-04 – Symptomen vid utbrändhet liknar många andra sjukdomar. De som har stressrelaterad ohälsa har även andra problem. Det saknas konsensus internationellt om en definition. Depression är inte en enskild sjukdom, sa Agneta Sandström på Partsrådets seminarium om stress.

Läs mer

Matnyttigt om SAM

2015-10-05 Jan Miörner bjöd på en matnyttig utbildningsdag om grunderna i det systematiska arbetsmiljöarbetet, SAM.

Läs mer och se video

Våga prata om psykisk ohälsa

2015-05-07 När Partsrådet gick ut med en inbjudan till ett seminarium om psykisk ohälsa på jobbet blev det fullbokat på en kvart.

Läs mer

Fokus på säkerhet

2015-04-27 Partsföreträdare fick tips på hur säkerhetskulturen kan utvecklas.

Läs mer

Tankeväckande om etik

2015-04-27 Tomas Brytting höll en tankeväckande föreläsning om moral och etik för ett 60-tal partsföreträdare.

Läs mer

Delta i framtidens arbetsmiljöutbildning

2015-06-01 Partsrådet erbjuder nu arbetsmiljöutbildningar som möter såväl dagens som framtidens behov på myndigheterna. Utbildningarna har tagits fram tillsammans med lokala parter.

Läs mer

Myndigheter utformar arbetsmiljöutbildning

2015-03-25 70 partsföreträdare från 20 myndigheter har varit med och tagit fram framtidens arbetsmiljöutbildning.

Läs mer

Framtidens arbetsmiljöutbildning tar form

2015-01-20 I januari påbörjas arbetet med att utforma framtidens arbetsmiljöutbildning. Partsföreträdare från 20 myndigheter deltar i utvecklingsarbetet.

Läs mer

Digitaliseringens baksida

2014-12-08 I november fick partsföreträdare från hela landet större insikt i hur man kan påverka krångliga IT-system, och en inblick i juridiken bakom kränkningar på internet.

Läs mer

Ställ krav på IT-systemen

2014-12-08 – Ställ krav och tryck på så att det blir en samhällsförändring.
Det var budskapet som Jonas Söderström, informationsarkitekt på InUse och författare, gav partsföreträdarna som deltog på Partsrådets Nätdag, när han berättade om IT-system som tagits fram utan hänsyn till användaren.

Läs mer

Användbara verktyg vid konflikter

2014-11-03 Alexander Tilly omvandlar teorier till konkreta verktyg på Partsrådets utbildningsdag om hotfulla situationer och konflikter.

Se video

Stort intresse för arbetsmiljöutbildningar

2014-09-17 När Partsrådet efter sommaren gick ut med en intresseförfrågan om att vara med och utveckla framtidens arbetsmiljöutbildning, blev gensvaret stort. Inom kort tid hade 16 myndigheter anmält sitt intresse – allt ifrån stora högskolor till myndigheter med bara ett 20-tal anställda. Målgruppen för utbildningarna är primärt skyddsombud och arbetsmiljöansvariga på universitet och högskolor samt andra myndigheter och frivilliga medlemmar i Arbetsgivarverket med 500 eller färre anställda.

Läs mer

Utvidgat arbetsområde

2014-06-06 Under 2014 fick Partsrådet ett nytt arbetsområde – Arbetsmiljö ur ett partsperspektiv. Det är en utvidgning av det gamla arbetsområdet Hot och våld och säkerhetstänkande ur ett partsperspektiv.
En nyhet är att arbetsområdet även kommer att arbeta med arbetsmiljöutbildningar.

Läs mer

Trygghet i fokus på Rättsmedicinalverket

2014-05-19 På Rättsmedicinalverket, RMV, har man sedan i höstas fokuserat arbetsmiljöarbetet på att hantera hot och våld på jobbet.

Läs mer

Intensiva fördjupningsdagar om hot och våld i arbetslivet

2013-12-09 Under två intensiva dagar i november 2013 samlades partsföreträdare från ett 15-tal myndigheter på Såstaholm i Täby utanför Stockholm, för att diskutera hur man kan hantera hot och våld på jobbet. Deltagarna fick en genomgång av aktuell lagstiftning, prova på en metod för att hantera komplexa problem och insikt i hur det egna beteendet kan påverka en våldssituation. Fördjupningsdagarna genomfördes vid två tillfällen.

Läs mer

Guidning i arbetsmiljölagen

2013-12-09 Jennie Karlsson, arbetsmiljöinspektör på Arbetsmiljöverket, berättade om hur man kan hantera hot och våld som en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet, på Partsrådets fördjupningsdagar ”Så kan vi hantera hot och våld på jobbet”.

Läs mer

Metoden som gör komplexa problem hanterbara

2013-12-09 Det går att göra komplexa problem hanterbara. Det visade Pia Andersson, när hon steg för steg guidade deltagarna på fördjupningsdagarna om hot och våld på jobbet genom TIP-metoden.
En metod som hon var först i Sverige med att använda och med om att utveckla för svenska förhållanden.

Läs mer

Många definitioner av hot och våld

2013-09-24 Det är viktigt att tydligt definiera inom organisationen vad som är hot och våld, så att alla på arbetsplatsen har en gemensam begreppsapparat. Det var ett av huvudbudskapen från Magnus Sverke, professor vid psykologiska institutionen på Stockholms universitet, när han pratade om psykologiska perspektiv på hot och våld i arbetslivet på Partsrådets seminarium, september 2013.

Läs mer

Omedvetna föreställningar påverkar bemötande och kommunikation

2013-12-09 Genom att bli medvetna om våra egna föreställningar och normer kan vi påverka hotfulla situationer.
Titti Lundin, beteendevetare och konsult, berättade om hur man hanterar konflikter på fördjupningsdagarna om hot och våld i arbetslivet.

Läs mer

Svårt att hantera trakasserier

2013-09-24 Trakasserier utförda av externa aktörer är ett stort problem i arbetslivet, som ofta inte rapporteras till någon chef. Lars Korsell och Johanna Skinnari på Brottsförebyggande rådet, Brå, efterlyste fungerande rutiner och handlingsplaner för att bemöta trakasserier på statliga arbetsplatser, på Partsrådets seminarium (i september 2013) om hot och våld i arbetslivet.

Läs mer

”Lyssna på den drabbade”

2013-09-24 Om någon reagerar väldigt starkt på en händelse som andra bagatelliserar är det alltid något annat, tidigare trauma, i botten. Det betonade Per Sandberg, legitimerad psykolog vid Kris- och traumacentrum, när han föreläste på Partsrådets seminarium ”Så kan vi hantera hot och våld på jobbet” som hölls i september 2013.

Läs mer

Beredskap och samverkan skapar trygghet

2013-09-24 Vilka former av hot och våld förekommer på statliga myndigheter och hur förebygger man och hanterar dem? De frågorna ska arbetsområdet Hot och våld och säkerhetstänkande ur ett partsperspektiv försöka ge svar på.

Läs mer

Välbesökt seminarium om hot och våld i arbetslivet

2013-04-30 I september 2013 anordnade arbetsområdet Hot och våld och säkerhetstänkande ur ett partsperspektiv sitt första seminarium. Under rubriken ”Så kan vi hantera hot och våld på jobbet” fick deltagarna ta del av aktuell forskning, konkreta tips i arbetslivet och berättelser om hur olika enskilda personer har reagerat vid kriser.

Läs mer

Trygg arbetsmiljö i fokus

2013-03-15 – Att stödja lokala parter i arbetet med säkerhetstänkande och att förebygga och hantera hot och våld i arbetet är ett prioriterat område, säger Anders Stålsby på Arbetsgivarverket, ordförande i styrgruppen för det nya arbetsområdet.

Läs mer

Hot och våld - ett hot mot verksamheten och uppdraget

2012-09-26 Intresset för Partsrådets konferens ”Hot och våld i ett föränderligt samhälle” den 20 september 2012 blev rekordstort. Ett hundratal medarbetare från statliga verk och myndigheter samlades för att bygga nätverk, få kunskap och låta sig inspireras

Läs mer

Partsrådet stöder partsgemensamt förändrings- och förnyelsearbete på statliga arbetsplatser.