Vi erbjuder

Fånga tidiga tecken

på stress och ohälsa

Fler och fler statligt anställda blir sjukskrivna på grund av arbetsplatsrelaterad stress och ohälsa. Organisationens förmåga att arbeta proaktivt, liksom att ha rutiner och strukturer på plats för att identifiera tidiga tecken är centralt i det förebyggande arbetet. Med Fånga tidiga tecken får ni stöd i det förebyggande arbetet mot stress.

Ju tidigare medarbetare i riskzonen kan få stöd och hjälp, desto större är sannolikheten att personerna kan hålla sig friska och därmed undvika eller förkorta sjukskrivningar. Att som organisation vara medveten om och kunna fånga tidiga tecken på stress och ohälsa samt ha en strategi för att ge medarbetare rätt hjälp är förutsättningar för att arbeta proaktivt.

I en av våra mest populära tjänster, den interaktiva workshoppen Fånga tidiga tecken, leder Partsrådet kompetenshöjande samtal och diskussioner med bland annat chefer, HR och fackliga företrädare för att stärka er myndighets förmåga att identifiera och hantera tidiga tecken på stress och ohälsa. Dessa diskussioner kan stödja en uppstart eller ett pågående arbete då de uppmanar till dialog och internt nätverkande.

Vägen till ett välfungerande proaktivt arbete kräver en gemensam insats där arbetet anpassas efter er organisation och era förutsättningar, vilket tjänsten Fånga tidiga tecken stöttar.

Workshoppen innehåller bland annat:

  • Översikt över vanligaste tidiga tecknen på stress
  • Presentation av en modell för hur stress utvecklas i en organisation
  • Goda exempel från organisationer som ökat sin förmåga och på så vis kunnat förebygga ohälsa
  • Diskussioner kring de utmaningar och möjligheter som finns på er myndighet kopplat till proaktivt arbete för att förebygga stress och ohälsa

Era partsgemensamma diskussioner summeras i en bruttolista med områden som ni behöver ta vidare för att ytterligare stärka er organisations arbete med att fånga, tolka och hantera tidiga tecken på stress och ohälsa. Efter genomförd workshop skickar vi även med förslag på digitala verktyg som underlättar i det systematiska arbetet med att fånga tecknen i tid, vilket på sikt kan bidra till att öka medarbetarnas välmående och minska sjukfrånvaro.

Från våren 2021 innehåller tjänsten nu även ytterligare möjligheter för att utveckla det förebyggande arbetet utifrån egna förutsättningar och behov efter genomförd workshop.

Ytterligare erbjudande inom tjänsten från våren 2021:   

  • Förutom en workshop genomförs arbetsmöten som fokuserar på att ta diskussioner och förslag som framkommit under workshoppen vidare.
  • Under det första arbetsmötet kartläggs behov inom organisationen kopplat till att fånga tidiga tecken på stress och ohälsa.
  • Under det andra arbetsmötet ligger fokus på att ta fram en framtidsplan med konkreta insatser och uppföljande aktiviteter utifrån de identifierade behoven.
  • Partsrådet finns sedan som samtalsstöd kopplat till framtidsplanen under ett uppföljande möte.

Vanliga frågor

Hur levereras tjänsten?

Partsrådet kommer till er myndighet under en halvdag efter ett uppstartsmöte som kretsar kring hur ni arbetar med den här typen av frågor i dagsläget. Under själva workshoppen kommer diskussioner om den egna verksamheten att varvas med relevant forskning om hur stress uppstår och processer för hur tidiga tecken kan identifieras, tolkas och hanteras på ett systematiskt sätt.

 

Hur mycket tid behövs för att ta del av tjänsten?

Tjänsten genomförs i tre steg: uppstart, workshop och återkoppling. Själva workshoppen tar ca 3–4 timmar. Inför detta tillfälle hålls ett partsgemensamt förmöte med lokala arbetsgivarföreträdare och fackliga företrädare. Syftet är att få en bättre förståelse för hur ni arbetar med denna typ av frågor idag. Efter genomförd workshop får deltagarna en enkät via e-post som tar cirka fem minuter att fylla i och som besvaras anonymt. Organisationen deltar vidare i utvärderingen av tjänsten som helhet.

Vilka riktar sig tjänsten till?

Alla statliga organisationer har möjlighet att anmäla partsgemensamt intresse för tjänsten.

Tjänsten riktar sig till arbetsgivarföreträdare, chefer och HR-ansvariga, och fackliga företrädare.

 

Kostar det något att ta del av tjänsten?

Det stöd som Partsrådet erbjuder kostar inget utan finansieras genom den avgift som parterna Arbetsgivarverket, Saco-S, OFR/S,P,O och Seko har avtalat om.

Hur gör vi för att ta emot Partsrådets tjänster?

För att ta del av en tjänst behövs ett partsgemensamt avrop, vilket innebär att representanter från både arbetsgivare och fack står bakom avropet. Dessutom behöver parterna delta i de utvärderingar som Partsrådet kommer att genomföra för att följa upp och kontinuerligt förbättra tjänsterna.

Är ni redan i dialog med oss? Använd det här formuläret för att göra ett formellt avrop.

Vem kontaktar vi för mer information eller ytterligare frågor?

Har du fler frågor? Välkommen att höra av dig till hallbartarbetsliv@partsradet.se.

Intresseanmälan: Klicka på länken för att anmäla att ni är intresserade av tjänsten. Vi återkommer till dig snarast möjligt.