Vi erbjuder

Organisationsanpassad möjlighetskarta

Organisationsanpassad möjlighetskarta (OMK) ger hjälp i att identifiera och prioritera kritiska utmaningar och möjligheter. Syftet med tjänsten är att bidra till en frisk och engagerad arbetsplats genom att skapa ökad medvetenhet och förståelse för organisationsspecifika förutsättningar kring ett hållbart arbetsliv, samt ta fram analysunderlag för åtgärder kring de mest kritiska utmaningarna.

OMK är en analystjänst där djupintervjuer åtföljs av workshoppar som fokuserar på att fördjupa diskussionen om resultaten. Utifrån en helhetsbedömning får er myndighet sedan en kartläggning av nuläget och förslag på en riktning framåt som stöd i ert partsgemensamma utvecklingsarbete.

Vårt analysteam skräddarsyr en kartläggning av arbetsplatsen utifrån era behov och förutsättningar. Vi gör en omfattande undersökning av verksamheten och kommer med ett objektivt utifrånperspektiv för att identifiera både utmaningar och möjligheter.

Tjänstens omfattar bland annat:
• Djupintervjuer med medarbetare och chefer
• Analys av kritiska verksamhetsdokument
• Lösningsorienterade workshoppar

Analysen sammanfattas i en slutrapport som beskriver styrkor att bygga vidare på, de utmaningar och möjligheter som är viktigast för organisationen att prioritera samt rekommendationer för vidare arbete med hållbart arbetsliv.

Delaktighet och involvering av både chefer och medarbetare från olika delar av verksamheten bidrar dessutom till ägandeskap och att sätta hållbart arbetsliv på agendan i organisationen.

Vanliga frågor

Hur levereras tjänsten till myndigheten?

Arbetet sker i fyra faser: uppstart, informationsinsamling, analys och sammanställning. I uppstartsfasen tar analysteamet fram en plan för arbetet tillsammans med er. Därefter sker informationsinsamling genom intervjuer med medarbetare, chefer och ledning, enkäter, fokusgrupper, workshoppar samt en genomlysning av internt material.

Insamlat material analyseras för att skapa förståelse för era grundläggande utmaningar och möjligheter för fortsatt verksamhetsutveckling. Analysen sammanställs och presenteras i en rapport om de åtgärder myndigheten kan prioritera för att uppnå ett mer hållbart arbetsliv.

Hur mycket tid krävs från vår myndighet för att ta del av tjänsten?

En OMK varierar i tidsåtgång beroende på myndighetens storlek och komplexitet. Det exakta upplägget och omfattningen beslutar vi tillsammans under uppstartsfasen. OMK är en djuplodande analystjänst som kräver sin tid i form av deltagande från lokala parter, medarbetare, HR och chefer i intervjuer och workshoppar.

Vilka riktar sig tjänsten till?

Tjänsten involverar samtliga delar av en organisation i och med att den är en organisatorisk genomlysning. Alla statliga organisationer har möjlighet att anmäla partsgemensamt intresse för tjänsten.

 

Kostar det något att ta del av tjänsten?

Det stöd som Partsrådet erbjuder kostar inget utan finansieras genom den avgift som parterna Arbetsgivarverket, Saco-S, OFR/S,P,O och Seko har avtalat om.

Hur gör vi för att ta emot programmets tjänster?

För att ta del av en tjänst behövs ett partsgemensamt avrop, vilket innebär att representanter från både arbetsgivare och fack står bakom avropet. Dessutom behöver parterna delta i de utvärderingar som Partsrådet kommer att genomföra för att följa upp och kontinuerligt förbättra tjänsterna.

Vill du ha mer information om tjänsten? Kontakta oss här för att anmäla ditt intresse.

Är ni redan i dialog med oss? Använd det här formuläret för att göra ett formellt avrop.

Vem kan vi kontakta för mer information eller ytterligare frågor?

Om du inte hittar svar på dina frågor är du välkommen att höra av dig till hallbartarbetsliv@partsradet.se. Vill du anmäla intresse för någon av våra tjänster, använda detta formulär så återkommer vi till dig snarast möjligt.