Arbetsmiljö

Skyddsombud har en unik roll på arbetsplatsen

fredag 21 oktober 2022

Skyddsombud har en unik roll på arbetsplatsen. För att uppmärksamma deras viktiga uppdrag firar parterna varje år Skyddsombudens dag. I år uppmärksammas skyddsombuden den 26 oktober.

Alla arbetsplatser ska ha ett skyddsombud som i sin roll ska kunna agera för att uppmärksamma arbetsgivaren på hälso- och säkerhetsrisker i arbetsmiljön som arbetsgivaren inte själv har uppmärksammat.

Den svenska arbetsmiljölagstiftningen bygger på att arbetsgivaren ansvarar för arbetsmiljön och samverkar med sina arbetstagare för att åstadkomma en bra arbetsmiljö. Arbetstagarnas representant är skyddsombudet, eller arbetsmiljöombudet som det också kallas.

Arbetsmiljölagen beskriver att skyddsombudets uppgifter är att:

Skyddsombudet ska inom sitt skyddsområde vaka över skyddet mot ohälsa och olycksfall. Det innebär att de ska bevaka eller hålla ett extra öga på hur arbetsgivaren bedriver sitt arbetsmiljöarbete.

Befogenheter

Skyddsombudet ska delta vid planering av nya eller ändrade

Rättsskydd

Skyddsombudet har i sin funktion som skyddsombud ett särskilt rättsskydd. Det omfattar

Val av skyddsombud

Normalt utses skyddsombud på tre år av den fackliga organisation som har eller brukar ha kollektivavtal med arbetsgivaren. Finns det inte någon sådan organisation kan arbetstagarna själva välja skyddsombud. Skyddsombudet själv behöver inte nödvändigtvis tillhöra ett fackförbund även om detta är det vanligaste. Skyddsombudet företräder alla arbetstagare på arbetsplatsen oavsett deras fackliga tillhörighet. Studerandeskyddsombud utses av de studerande.

Så snart skyddsombudet har valts ska arbetsgivaren meddelas skyddsombudets namn, adress, skyddsområde (ett skyddsområde kan till exempel vara geografiskt eller indelat per yrkesgrupp och omfatta dess kollektivavtalsområde på arbetsplatsen) och för vilken tid skyddsombudet har uppdraget.

Källa: Arbetsmiljöverket

Relaterat innehåll