Om oss

Historia

Partsrådet kallades tidigare för Utvecklingsrådet och startades i början på 1990-talet. Sedan dess har organisationen stöttat och inspirerat partsgemensamt utvecklingsarbete på myndigheterna.

I 1992 års avtalsrörelse kom de centrala parterna inom det statliga avtalsområdet överens om att den 1 juli 1993 gemensamt bilda ett organ för partsgemensamt utvecklingsarbete, Utvecklingsrådet för den statliga sektorn, Utvecklingsrådet, som sedan juni 2008 heter Partsrådet.

Utvecklingsrådet stödde två typer av projekt:

  • Sådana som de centrala parterna initierade och styrde direkt. Det kunde handla om jämställdhet, arbete utan stress, högre förvaltningsutbildning, ålder och arbetsliv, öppenhet i statlig förvaltning, mångfald med mera.
  • Finansiering av utvecklingsarbete drivet av lokala parter, vilket skedde inom arbetsområdena Lokalt utvecklingsarbete (generell partsdriven utveckling) och Satsa friskt (förbättrad arbetsmiljö i vid mening). Efter ansökan förmedlade båda dessa arbetsområden i sin tur bidrag till olika lokala utvecklingsprojekt. Utvecklingsrådet betalade sedan ut pengarna mot redovisning av genomförda åtgärder och program.

Sedan juni 2008, då Rådet för partsgemensamt stöd på det statliga avtalsområdet, Partsrådet, bildades ur Utvecklingsrådet, ligger fokus på att stödja lokala parter enligt särskilda överenskommelser mellan de centrala parterna. Åtgärderna är ofta riktade och förmedlandet av bidrag till myndigheterna har gradvis minskat för att sedan 2010 ha upphört. I stället kommer de centrala parterna i kollektivavtal överens om vilka arbetsområden som Partsrådet ska bedriva. Arbetsformer och budget för dessa arbetsområden fastställs av Partsrådets styrelse. Tanken är att Partsrådet numera i huvudsak ska stötta frågor som ligger i linje med centrala parters utvecklingsområden.

År 2018 startade parterna arbetsområdet Hållbart arbetsliv för att främja friska och engagerade statliga arbetsplatser. Hållbart arbetsliv hade då ett nytt arbetssätt som innebär att arbetsområdet tar fram efterfrågade paketerade stödtjänster som lokala parter kan avropa.