Lyssna på artiklar genom att klicka på högtalarsymbolen.

Hållbart arbetsliv

Partsrådets nya program Hållbart arbetsliv ska bidra till positiv förändring, motverka stigande sjuktal och främja ett längre arbetsliv i statlig sektor. Genom programmet erbjuder Partsrådet operativt stöd direkt till myndigheterna i syfte att nå målsättningen om en bättre arbetsdag, varje dag. De tjänster man tillhandahåller är finansierade av Partsrådet och är kostnadsfria att delta i.

Det nya programmet Hållbart arbetsliv skiljer sig från Partsrådets övriga arbetsområden genom att erbjuda kostnadsfritt operativt stöd anpassat efter de skilda behov som finns hos statliga myndigheter. Målsättningen med Hållbart arbetsliv är att bidra till en bättre arbetsdag, varje dag genom friska och engagerade arbetsplatser.

– Arbetslivet präglas av stora förändringar. Den digitala utvecklingen påverkar både arbetsmetoder och tjänster. Kraven på effektivitet inom staten ökar, arbetskraften åldras och vi kommer att behöva både kunna och vilja arbeta längre. Samtidigt är ohälsan inom arbetslivet en utmaning. Mot bakgrund av detta har parterna på central nivå enats om att gemensamt arbeta för att skapa förutsättningar för ett väl fungerande arbetsliv och motverka ohälsa, säger Emilia Liljefrost, programchef för Hållbart arbetsliv.

Under våren 2018 genomförde det nya programmet intervjuer och fokusgrupper med lokala partsföreträdare, för att få en uppfattning om vilka utmaningar som finns på statliga myndigheter och vilket stöd som efterfrågas.

Utifrån dessa intervjuer och utifrån parternas överenskommelse i avtalsrörelsen har Partsrådet genom Hållbart arbetsliv beslutat att erbjuda:

  • Efterhjälpande insatser för en effektiv återgång till arbete efter sjukfrånvaro
  • Förebyggande insatser för att motverka ohälsa och problem på arbetsplatsen
  • Främjande insatser som bidrar till en aktiv och välfungerande organisation och skapar engagemang
  • Utvecklande insatser för ett kontinuerligt lärande

Ta del av hur centrala parter skapat Hållbart arbetsliv

(För undertexter, klicka i CC) 

– Det ska synas att statliga arbetsgivare tänker framåt. Det är viktigt att kunna attrahera bra kompetens. Det ska vara positivt och utvecklande att arbeta i statlig tjänst, säger Anna Falck, förhandlingschef på Arbetsgivarverket och ordförande för programmets styrgrupp.

– Tjänsterna som erbjuds ska kännetecknas av att vara nytänkande, enkla och förtroendeskapande. Syftet med programmet är att bidra till en bättre arbetsdag, varje dag, säger Emilia Liljefrost.

I ett första steg har fem tjänster tagits fram, som myndigheterna kan anmäla intresse till:

  • Arbetsliv 2.0. En interaktiv workshop ute på myndigheterna med en framtidsorienterad diskussion om hur den snabba teknologiska utvecklingen förändrar statliga arbetsplatser.
  • Organisationsanpassad möjlighetskarta. En kartläggning som tydliggör vilka möjligheter och utmaningar som finns på myndigheten, aktualiserar frågor om hållbart arbetsliv och ger en grund för effektiva åtgärder.
  • IA-systemet. Ett webbaserat verktyg som ger ökad styrning och kontroll över arbetsmiljöarbetet och stöttar kontinuerlig förbättring.
  • Effektiva team. Ett kompetenscenter som främjar teamutveckling och engagemang på arbetsplatsen och samtidigt möjliggör samarbete, erfarenhetsutbyte och nätverkande.
  • Fånga tidiga tecken. En interaktiv halvdag ute på myndigheterna för att stärka förmågan att identifiera och hantera tidiga tecken på stress och ohälsa.

Mer information om de olika tjänsterna hittar du här. Ytterligare tjänster kommer att tas fram successivt.

– Vi vill att myndigheterna arbetar partsgemensamt med frågorna och att man även har identifierat ett behov av stöd, säger Emilia Liljefrost.

Myndigheter som uppfyller detta kan anmäla sitt intresse för tjänsterna på
hallbartarbetsliv@partsradet.se.

 

Partsrådet stöder partsgemensamt förändrings- och förnyelsearbete på statliga arbetsplatser.