Hållbart arbetsliv

Webbinarium 13 maj: Hur kan vi arbeta med inkludering

onsdag 22 maj 2024

Gabriella Fägerlind, en erfaren organisationskonsult med fokus på mångfald och inkludering, bjöd på en föreläsning om inkludering. Gabriella har över 25 års erfarenhet av att arbeta med jämställdhet och inkludering i arbetslivet. Hon är också aktuell med boken "Möta mångfald i praktiken – handbok för inkluderande arbetsplatser".

Enligt Gabriella Fägerlind en inkluderande arbetsmiljö är grundad på diskrimineringslagens krav på aktiva åtgärder som ska motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter. "Arbetsgivaren ska främja en jämn könsfördelning, göra en årlig lönekartläggning, och samverka med parterna på arbetsplatsen för att dokumentera arbetet," förklarade hon.

Hon delade upp en inkluderande arbetsmiljö i tre huvudkomponenter: fysisk och digital tillgänglighet, rättvisa rutiner och processer, samt en psykosocial arbetsmiljö.

Fysisk och Digital Tillgänglighet

"Är den fysiska miljön tillgänglig för alla oavsett kön, ålder, könsidentitet, funktionsnedsättning, religion, sexuell läggning eller etnisk tillhörighet?" frågade Fägerlind. Hon betonade vikten av att arbetsplatsen är utformad så att alla kan arbeta effektivt och bekvämt, och att detta också inkluderar den digitala miljön och tillgänglig information och kommunikation. ”Vi kan ju ha en miljö som antingen är inkluderande eller exkluderande och detta kan påverka i sin tur medarbetarnas prestationer.”- säger Gabriella.

Rättvisa Rutiner och Processer

Rutiner, processer och system styr mycket av vad som händer på en arbetsplats. "Det handlar om att säkerställa att rekryteringsprocesser, löne- och anställningsvillkor, utbildning och kompetensutveckling är rättvisa och icke-diskriminerande," sa Fägerlind. Hon pekade på att även rutiner om hur möten genomförs kan påverka inkluderingen. ”Vi kan ha de rätta personerna på plats i mötet, men om inte vi har en kultur där vi låter olika perspektiv och synvinklar komma fram, eller om vi inte har rutiner och processer kring hur vi genomför mötet, hur vi låter folk komma till tals, vilka förberedelser vi skickar ut inför mötet, så kan detta antingen göra att det blir ett lyckat och inkluderande möte där folk får bidra eller precis tvärtom”, säger Gabriella.

Psykosocial Arbetsmiljö

Den psykosociala arbetsmiljön inkluderar kulturen och beteendena på arbetsplatsen. "I en inkluderande kultur är vi respektfulla mot varandra, alla känner sig värdefulla och vi uppmuntrar och utvecklar var och ens kompetens och potential," betonade Fägerlind.

”Jag brukar beskriva det som att i en inkluderande kultur är vi respektfulla mot varandra. Men vad betyder respekt? Vi behöver stämma av eftersom det kan betyda olika saker för olika personer. Vad är det som jag anser att respektfullt beteende är? För att ha ett respektfullt beteende behöver vi ha en dialog på arbetsplatsen.”
Hon framförde också att även om hela organisationen kanske inte genomsyras av en inkluderande kultur, kan enskilda arbetsgrupper ändå välja att skapa en sådan kultur inom sin enhet.

Framåt: Podcast och Fördjupning

Partsrådet kommer också att släppa en podcast där Gabriella Fägerlind kommer att gräva djupare i frågor kopplade till inkludering. "Vi hoppas att detta initiativ kommer att bidra till att fler arbetsplatser tar steg mot en mer inkluderande arbetsmiljö," avslutade Fägerlind.

Här ser du inspelningen av webbinariet. Du hittar övrigt material längs ned på sidan.