Vi erbjuder

Inkluderande arbetsmiljö

När alla har bästa möjliga förutsättningar att göra sitt jobb gynnas hela verksamheten, till exempel genom att arbetsplatsrelaterade sjukskrivningar minskar och verksamhetsmålen lättare nås. Tjänsten Inkluderande arbetsmiljö fokuserar på frågor kring hur en statlig organisation kan skapa likvärdiga förutsättningar för alla medarbetare.

I en inkluderande arbetsmiljö kan var och en kan bidra på lika villkor. Här har alla så goda förutsättningar som möjligt att göra sitt jobb på ett långsiktig hållbart sätt. För att skapa en sådan arbetsmiljö behöver människors olikheter rymmas och tillvaratas redan från början, vilket kräver en helhetssyn på likabehandlingen, kompetensförsörjningen och arbetsmiljön.

Tjänsten är uppdelad i tre delar. Den första delen handlar om lika villkor i arbetslivet och ger även stöd i det interna analysarbetet. Den andra delen handlar om hur inkludering kan främjas och innehåller dessutom förslag på åtgärder att testa. Den sista delen ger stöd i uppföljningen av det långsiktiga arbetet.

Samtliga delar är integrerade i ett webbverktyg som blir tillgängligt vid avrop. Myndigheten arbetar självständigt utifrån webbverktygets övningar.

Vanliga frågor

Hur levereras tjänsten?

Myndigheten kan välja att få tillgång till tjänsten genom Partsrådets hemsida eller som SCORM-paket för att ladda upp i ett eget LMS.

Hur mycket tid behövs för att ta del av tjänsten?

Partsrådet har tagit fram ett rekommenderat upplägg där det är beräknat att det bör gå 3–6 månader mellan del 1 och 2, respektive del 2 och 3. Det är en avvägning mellan den beräknade tiden för uppgifterna som ska genomföras mellan tjänstens delar och att det inte bör gå alltför lång tid mellan tillfällena.

Vilka riktar sig tjänsten till?

Alla statliga organisationer har möjlighet att anmäla partsgemensamt intresse för tjänsten.

Tjänsten riktar sig till partsgemensamma grupper bestående av arbetsgivarföreträdare, chefer och HR-ansvariga samt fackliga företrädare.

 

Kostar det något att ta del av tjänsten?

Det stöd som Partsrådet erbjuder kostar inget utan finansieras genom den avgift som parterna Arbetsgivarverket, Saco-S, OFR/S,P,O och Seko har avtalat om.

Hur gör vi för att ta emot Partsrådets tjänster?

För att ta del av en tjänst behövs ett partsgemensamt avrop, vilket innebär att representanter från både arbetsgivare och fack står bakom avropet. Dessutom behöver parterna delta i de utvärderingar som Partsrådet kommer att genomföra för att följa upp och kontinuerligt förbättra tjänsterna.

Vill du ha mer information om tjänsten? Kontakta oss här för att anmäla ditt intresse.

Är ni redan i dialog med oss? Använd det här formuläret för att göra ett formellt avrop.

Vem kontaktar vi för mer information eller ytterligare frågor?

Har du fortfarande frågor? Välkommen att höra av dig till hallbartarbetsliv@partsradet.se.

Intresseanmälan: Klicka på länken för att anmäla att ni är intresserade av tjänsten. Vi återkommer till dig snarast möjligt.