Hållbart arbetsliv

Därför blir en arbetsplats som passar alla mer framgångsrik

Den sista pusselbiten

torsdag 18 mars 2021

Genom att utforma en arbetsplats utifrån det som är nödvändigt för några kan en god arbetsmiljö skapas för alla. Det är utgångspunkten för Partsrådets nya tjänst Inkluderande arbetsmiljö som ger stöd i att utveckla likvärdiga förutsättningar för alla medarbetare i en statlig organisation. Men vilka är egentligen de faktiska vinsterna med inkludering?

Forskningen framhåller fördelarna med inkludering både för enskilda individer och organisationer – och därmed även för hela samhället. Inom ramen för projektet Universell utformning av arbetsplatser har kunskapssammanställningen Skapa universella arbetsplatser från 2019 tagits fram. I den skriver bland andra Gabriella Fägerlind, forskare vid Institutionen för industriell ekonomi och organisation vid KTH, om effekten av mångfald.

Nöjdare medarbetare och färre konflikter

Som exempel lyfter hon fram en metaanalys av 30 studier som visar att ett inkluderande klimat har en positiv inverkan på medarbetarnas arbetstillfredsställelse, nöjdhet, engagemang, anställningstid och viljan att stanna kvar. Dessutom minskar inkludering personalomsättningen, frånvaron, viljan att sluta, stress och utmattning.

Hon hänvisar även till en studie som pekar på att ett inkluderande klimat leder till färre relationskonflikter i könsblandade grupper.

Ökade prestationer och nya möjligheter

Enligt en annan studie som nämns av Gabriella Fägerlind förbättrar mångfald medarbetares bearbetning av information, vilket bidrar till ökad prestation i gruppen. Prestationerna gynnas dessutom av en mångfald av erfarenheter och kunskaper, i synnerhet när arbetsuppgifterna är komplexa, kreativa och innovativa.

Det finns även ett positivt samband mellan etnisk mångfald och arbetsgruppers prestation ifråga om lärande, effektivitet och utveckling, eftersom mångfalden ses som ett verktyg i sig.

I samma anda skriver entreprenören och författaren Stuart R. Levine i artikeln Diversity Confirmed To Boost Innovation And Financial Result, publicerad 2020 i affärsmagasinet Forbes, att grupper som präglas av mångfald tenderar att se saker på en rad olika sätt, vilket gör att de lättare upptäcker nya affärsmöjligheter som kan möta tidigare osedda behov.

Bättre resultat

Ett annat exempel på hur inkludering genererar framgång är managementkonsultfirman McKinseys rapport Diversity wins: How inclusion matters från 2020 som pekar ut att företag som har mer än 30 procent kvinnor anställda har högre sannolikhet att leverera bättre ekonomiskt resultat än företag med mindre än 30 procent kvinnor anställda.

Företag med etnisk och kulturell mångfald bland de anställda uppvisar en liknande korrelation.