Lyssna på artiklar genom att klicka på högtalarsymbolen.

Arbetsmiljö ur ett partsperspektiv

Arbetsområdet stöttar lokala parter genom arbetsmiljöutbildningar och seminarier samt tillhandahåller verktyg som kan användas i arbetsmiljöarbetet på myndigheterna. Fokus ligger på att främja hälsa och minska sjuktal.

Partsrådet fortsätter den satsning på arbetsmiljöutbildningar som pågått 2015–2016 även under 2017–2019. Totalt har fem utbildningar tagits fram, som rör systematiskt arbetsmiljöarbete och organisatorisk och psykosocial arbetsmiljö. Utbildningarna är komplement och ska inte ersätta befintliga utbildningar på myndigheterna.

Fem e-utbildningar har tagits fram, utifrån samma teman som arbetsmiljöutbildningarna. E-utbildningarna vänder sig främst till medlemmar i samverkansgrupper och skyddskommittéer och är tänkta att genomföras i grupp. 

Fokus för arbetsområdet ligger på att bidra till att motverka ohälsa och främja hälsa och välbefinnande i arbetslivet för att därmed påverka sjuktalen i nedåtgående riktning. Bland annat genomförs seminarier om faktorer och förhållanden i arbetet som har särskilt stor påverkan på hälsa och välbefinnande.

Ett viktigt syfte är att stödja lokala parter i arbetet med att förebygga, hantera och samverka kring arbetsmiljöfrågor.

Uppdaterad: 2019-09-26

Partsrådet stöder partsgemensamt förändrings- och förnyelsearbete på statliga arbetsplatser.