Arbetsmiljö

Partsrådet i Almedalen: Hur kan vi arbeta förebyggande mot hot på jobbet i statliga verksamheter?

torsdag 4 juli 2024

Temat för dagen var säkerhet. I Länsstyrelsens trädgård hade femtiotalet besökare samlats för att delta på Partsrådets seminarium om förebyggande arbete mot hot på jobbet. Prioritering, samarbete och systematik var några av nycklarna som före detta polisen och experten på just säkerhetsarbete, Meta Broddare, lyfte fram.

Hett ämne och intressanta röster

Det var inte bara vädermässigt hett i Visby under årets Almedalsvecka. Även ämnet var hett. Hela torsdagen i Länsstyrelsens trädgård hade tema säkerhet. På plats för att delta i Partsrådets samtal om det viktiga partsgemensamma förebyggande arbetet mot hot på jobbet fanns experten Meta Broddare, senior säkerhetskonsult, som under sina 14 år inom Polisen arbetade med bland annat medling, förhandling och konflikthantering, som lärare på Polishögskolan och som instruktör i EU-kommissionens utbildningsgrupp för att höja kompetensen om hatbrott i Europa.

Hur kan hot på jobbet i arbetsvardagen se ut för en handläggare i staten? Det perspektivet gavs av en handläggare på Kronofogden. Handläggaren beskrev sin arbetssituation och hur det förebyggande arbetet ser ut, men också vikten av stöd i organisationen efter inträffade incidenter. Den intresserade kan även lyssna på rikskronofogde Fredrik Rosengren, som tidigare i våras medverkade i Partsrådspodden, där han beskrev myndighetens systematiska arbete och sin personliga upplevelse som myndighetschef.

Systematiken en viktig nyckelfaktor

Meta Broddare betonade vikten av systematik för att rusta organisationer mot hot och våld. Det systematiska säkerhetsarbetet ingår i det systematiska arbetsmiljöarbetet och SAM-hjulets fyra steg (undersöka, riskbedöma, åtgärda och kontrollera) är grunden även för att arbeta med säkerhetsfrågorna. 

Meta Broddare nämnde några steg i processen för en god säkerhetsstruktur som särskilt viktiga:

  • Att prioritera det förebyggande arbetet
  • Att partsgemensamt skapa en nulägesbild tillsammans
  • Att bygga systematik och struktur 

Hon delade även med sig av några viktiga nycklar i det partsgemensamma arbetet för att skapa systematik och struktur:

  • Att göra riskinventeringar och -bedömningar med regelbundenhet
  • Att föra en öppen dialog om frågorna i organisationen
  • Att utvärdera strukturerat och rutinmässigt
  • Att utifrån resultatet av utvärderingarna åtgärda upptäckta brister.

Meta betonade också vikten av att ta tillvara kunskaper och erfarenheter och göra väl avvägda kompetenshöjande insatser.

 


Säkerhetskulturen och arbetsplatskulturen går hand i hand

Meta talade också om vikten av den goda arbetsplatskulturen, som behöver finnas för att även säkerhetskulturen ska vara god. Det partsgemensamma aktiva arbetet behöver vara synligt och kommuniceras tydligt och enigt. På så sätt bidrar man till att det blir lättare att få till det goda samtalet i organisationen. 
– När man arbetar partsgemensamt med dessa frågor finns bara fördelar, menade Meta. 

Det viktiga arbetet före, under och efter

Handläggaren vid Kronofogden, som möter människor över mejl och telefon, har själv varit med om incidenter, både hot om suicid och andra mer subtila hot. Handläggaren poängterade att det är viktigt att ha rutiner för hur organisationen exempelvis kan stötta under pågående incidenter. Även hanteringen efter en incident är av stor vikt. Hon berättade att Kronofogden erbjuder samtalsstöd och stöd från företagshälsovården, samt att vid behov bli arbetsbefriad eller få andra arbetsuppgifter under en period. Lärande och erfarenheter delas internt på myndigheten. Ofta handlar det om samtal för att bearbeta det som hänt, men också för att lära av varandras erfarenheter. Handläggaren betonade vikten av att låta det finnas utrymme och tid för samtalen.

Moderatorerna Karin Åslund från Arbetsgivarverket och Anders Lindström från Saco-S, båda ledamöter i styrgruppen för Partsrådets arbetsområde Arbetsmiljö, berättade om stödmaterialet Hot på jobbet som centrala parter tagit fram och som finns tillgängligt på partsradet.se. I stödmaterialet finns det kunskap, råd och checklistor för att underlätta det systematiska arbetssättet mot hot och våld på arbetsplatsen. 

Incidentrapportering bidrar till kunskap och säkerhetskultur

Det uppföljande arbetet med bland annat incidentrapportering, som sedan kan användas som underlag för lärandet och det förebyggande arbetet framöver, är viktigt. Ett bra sätt att få överblick över inträffade händelser är att använda ett digitalt system. Med på seminariet fanns också Karin Erixon och Kajsa Linderborg från Afa Försäkring, som genom Partsrådet tillhandahåller IA-systemet kostnadsfritt till verksamheter inom det statliga avtalsområdet.

Med hjälp av IA-systemet kan man sköta rapportering, åtgärder och uppföljning av arbetsmiljöhändelser och risker. Just frågor om hot och våld går att anmäla, utreda, åtgärda och följa upp under en särskild händelsetyp och flödet i hela IA-systemet är logiskt uppbyggt efter det systematiska arbetsmiljöarbetets alla delar.

 

 

 

Relaterat innehåll