Vi erbjuder

IA-systemet

Med det webbaserade verktyget IA-systemet digitaliseras, systematiseras och effektiviseras arbetsmiljöarbetet. Tack vare att statistik både blir lättillgänglig och jämförbar möjliggör tjänsten proaktivt arbete med arbetsmiljön.

IA-systemet – Information om arbetsmiljö – är ett webbaserat verktyg som stödjer det systematiska arbetsmiljöarbetet med rapportering, åtgärder och uppföljning av olycksfall, tillbud och riskobservationer, inklusive händelser relaterade till den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Det är framtaget av AFA Försäkring och har redan 1,3 miljoner användare i privat och offentlig sektor, vilket ger möjlighet till jämförelser med liknande organisationer.

Systemet gör det enkelt att schemalägga, kalla till och genomföra arbetsmiljörond, brandskyddsrond etc via digitala checklistor och rapportera direkt på läsplatta eller mobilapp. Det stöttar en kontinuerlig förbättring av arbetsmiljön genom riskhantering, analys samt information och kommunikation genom att generera rapporter och handlingsplaner.

Utöver finansiering av systemet bidrar Partsrådet även med en kontaktyta för erfarenhetsutbyte. Förhandlingsledningen har dessutom beslutat att IA-systemet kommer att finansieras av Partsrådet för myndigheternas nyttjande även efter 2023 då programmet Hållbart arbetsliv avslutas.

Förhandlingsledningen har beslutat om att erbjuda långsiktig finansiering av avgiften för IA-systemet till Partsrådet medlemmar. Mer om det kan du läsa här

Vanliga frågor

Hur levereras tjänsten till myndigheten?

Partsrådet har slutit avtal med AFA Försäkring som i sin tur sluter användaravtal inklusive personuppgiftsbiträdesavtal med er organisation. Partsrådet och AFA Försäkring bjuder löpande in till webbinarier och uppstartsmöten för intresserade organisationer.

Hur mycket tid krävs från mottagande organisation för att ta del av tjänsten?

Inledningsvis behöver den mottagande organisationen avsätta resurser för att stötta med framtagning av branschspecifikt riskspråk, utbildning av superanvändare och eventuell integrering för att importera organisationsspecifika data. Hur mycket tid detta tar varierar utifrån organisationens storlek och komplexitet. Utöver det behöver kommunikation och implementering av systemet ske. Utveckling och underhåll av systemet sköts av AFA Försäkring, som även stöttar med utbildning i systemet.

Vilka riktar sig tjänsten till?

Alla statliga organisationer har möjlighet att anmäla partsgemensamt intresse för tjänsten.

Kostar det något att ta del av tjänsten?

Det stöd som Partsrådet erbjuder kostar inget utan finansieras genom den avgift som parterna Arbetsgivarverket, Saco-S, OFR/S,P,O och Seko har avtalat om.

Hur gör vi för att ta emot programmets tjänster?

För att ta del av en tjänst behövs ett partsgemensamt avrop, vilket innebär att representanter från både arbetsgivare och fack står bakom avropet. Dessutom behöver parterna delta i de utvärderingar som Partsrådet kommer att genomföra för att följa upp och kontinuerligt förbättra tjänsterna.

Vill du ha mer information om tjänsten? Kontakta oss här för att anmäla ditt intresse.

Är ni redan i dialog med oss? Använd det här formuläret för att göra ett formellt avrop.

Vem kan vi kontakta för mer information eller ytterligare frågor?

Om du inte hittar svar på dina frågor är du välkommen att höra av dig till hallbartarbetsliv@partsradet.se. Vill du anmäla intresse för någon av våra tjänster, använda detta formulär så återkommer vi till dig snarast möjligt.