Vi erbjuder

IA-systemet

Med det webbaserade verktyget IA-systemet digitaliseras, systematiseras och effektiviseras arbetsmiljöarbetet. Tack vare att statistik både blir lättillgänglig och jämförbar möjliggör tjänsten proaktivt arbete med arbetsmiljön.

IA-systemet är ett webbaserat verktyg som stödjer det systematiska arbetsmiljöarbetet med rapportering, åtgärder och uppföljning av olycksfall, tillbud och riskobservationer, inklusive händelser relaterade till den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Det är ett beprövat och etablerat system, framtaget av Afa Försäkring och har 1,5 miljoner användare i privat och offentlig sektor.

Systemet gör det också enkelt att schemalägga, kalla till och genomföra arbetsmiljörond, brandskyddsrond etc. via digitala checklistor och rapportera direkt på läsplatta eller mobilapp. Det stöttar en kontinuerlig förbättring av arbetsmiljön genom riskhantering, analys samt information och kommunikation genom att generera rapporter och handlingsplaner. Genom att inkludera skyddsombud och andra intressenter i flödet stärks den lokala samverkan för att nå en god arbetsmiljö.

Systemets delar är i moduler och ni väljer själva vilka moduler och funktioner ni ska aktivera på utifrån behovet i organisationen.

Utöver finansiering av systemet bidrar Partsrådet även med kvalificerad personlig support vid implementering/konfiguration, drift och expansion samt med en kontaktyta för erfarenhetsutbyte.

Vanliga frågor

Hur levereras tjänsten?

Partsrådet har slutit avtal med AFA Försäkring som i sin tur sluter användaravtal inklusive personuppgiftsbiträdesavtal med er organisation. Partsrådet och AFA Försäkring bjuder löpande in till webbinarier och uppstartsmöten för intresserade organisationer.

Hur mycket tid behövs för att ta del av tjänsten?

Inledningsvis behöver den mottagande organisationen avsätta resurser för att stötta med framtagning av branschspecifikt riskspråk, utbildning av superanvändare och eventuell integrering för att importera organisationsspecifika data. Hur mycket tid detta tar varierar utifrån organisationens storlek och komplexitet. Utöver det behöver kommunikation och implementering av systemet ske. Utveckling och underhåll av systemet sköts av AFA Försäkring, som även stöttar med utbildning i systemet.

Vilka riktar sig tjänsten till?

Alla statliga organisationer har möjlighet att anmäla partsgemensamt intresse för tjänsten.

Kostar det något att ta del av tjänsten?

Det stöd som Partsrådet erbjuder kostar inget utan finansieras genom den avgift som parterna Arbetsgivarverket, Saco-S, OFR/S,P,O och Seko har avtalat om.

Hur gör vi för att ta emot Partsrådets tjänster?

För att ta del av en tjänst behövs ett partsgemensamt avrop, vilket innebär att representanter från både arbetsgivare och fack står bakom avropet. Dessutom behöver parterna delta i de utvärderingar som Partsrådet kommer att genomföra för att följa upp och kontinuerligt förbättra tjänsterna.

Vill du ha mer information om tjänsten? Kontakta oss här för att anmäla ditt intresse.

Är ni redan i dialog med oss? Använd det här formuläret för att göra ett formellt avrop.

Vem kontaktar vi för mer information eller ytterligare frågor?

Har du fler frågor? Välkommen att höra av dig till info@partsradet.se.

Intresseanmälan: Klicka på länken för att anmäla att ni är intresserade av tjänsten. Vi återkommer till dig snarast möjligt.