Våra arbetsområden

Här hittar du det material, artiklar, filmer och stödmaterial inom olika aktuella ämnen som har tagits fram partsgemensamt.

Partsrådets verksamhet drivs genom arbetsområden. I dag har vi fyra aktiva områden – Arbetsmiljö, Hållbart arbetsliv, Lönebildning och Samverkan. Här hittar du också tidigare arbetsområden, inklusive Innovation och utveckling, ett arbetsområde som var aktivt fram till 31 december 2020.
 • Hållbart arbetsliv

  Den accelererande digitala utvecklingen, ökade effektivitetskrav på såväl samhälls- som organisationsnivå och generationsskiftet på arbetsmarknaden är några av de faktorer som bidrar till utmaningar kring ett hållbart arbetsliv i statliga verksamheter. Partsrådet ger operativt stöd som bidrar till att fokusera på möjligheter och rusta för framtiden.

  Arrow
 • Arbetsmiljö

  Att sänka sjuktalen, motverka ohälsa och främja hälsa och välbefinnande är viktigt både för verksamheten och varje arbetstagare. Det handlar om att förebygga och hantera incidenter men också om att lära inför framtiden.

  Arrow
 • Samverkan

  En väl fungerande dialog mellan chef och medarbetare, arbetsgivare och fackliga organisationer (lokala parter) är grunden för samverkan. I dialogen ges utrymme till delaktighet och att bidra med sin kompetens, kreativitet och engagemang vilket ger förutsättningar för en effektivare verksamhet och en bättre arbetsmiljö.

  Arrow
 • Lönebildning

  En långsiktig lönebildning är en viktig del i verksamhetsutvecklingen – lönen är ett styrmedel för att uppnå verksamhetsmålen och kunna rekrytera och behålla rätt kompetens, idag och i framtiden.

  Arrow
 • Tidigare området Innovation och utveckling

  Den snabba förändringen i vår omvärld ställer stora krav inte minst på statliga arbetsplatser. Ambitionen är tydlig: att utveckla och stärka innovations- och förnyelsekraften inom såväl staten som samhället i stort. Statsförvaltningen har kommit en bra bit på väg, men mer finns att göra för att Sverige även i framtiden ska kunna erbjuda en förvaltning i världsklass.

  Arrow
 • Tidigare arbetsområden

  Genom åren har vi utvecklat stöd till lokala parterna inom en rad olika områden, bland annat jämställdhet, mångfald, etik och hot på jobbet.

  Arrow