Lyssna på artiklar genom att klicka på högtalarsymbolen.

Arbetsområden

Fokus i Partsrådets arbete ligger på stöd till de lokala parterna på myndigheter. De arbetsområden som för närvarande är aktuella har fastställts av centrala parter i kollektivavtal. För varje arbetsområde finns en partssammansatt styrgrupp som arbetar på uppdrag av Partsrådets styrelse och med hjälp av en eller flera operativt ansvariga.

Stöd till lokal samverkan
Syftet med Arbetsområdet Stöd till lokal samverkan är att utveckla och stimulera hanteringen av samverkan på lokal nivå i linje med intentionerna i det centrala avtalet Samverkan för utveckling.

Stöd till lokal lönebildning
Lönebildningen och lönesättningen är ett medel för att nå en väl fungerande och effektiv verksamhet. Centrala parter har framhållit detta i såväl Samarbetsavtalet som i de centrala ramavtalen (RALS).

Förändring och utveckling
De centrala parterna vill stödja det lokala arbetet med att utveckla förmågan och beredskapen att leda och verka under förhållanden med ständig förändring och utveckling.

Arbetsmiljö
Arbetsområdet stödjer lokala parter i sitt arbete kring hot och våld och säkerhetstänkande samt erbjuder partsgemensamma arbetsmiljöutbildningar. Fem arbetsmiljöutbildningar har tagits fram i samverkan med partsföreträdare på mindre och medelstora myndigheter samt universitet och högskolor. Under hösten 2015 och våren 2016 genomförs totalt 40 arbetsmiljöutbildningar på tre platser i landet: Stockholm, Göteborg och Sundsvall. Utbildningarna har fokus på psykosocial arbetsmiljö och på det systematiska arbetsmiljöarbetet, SAM.

Partsrådet stöder partsgemensamt förändrings- och förnyelsearbete på statliga arbetsplatser.