Arbetsmiljö

Ny arbetsmiljöstrategi för ett förändrat arbetsliv

Person står vid ett glasbord som det står Regeringen på. Bakom syns två svenska och två EU-flaggor.

måndag 10 juni 2024

Regeringen har utsett en särskild utredare som fått i uppdrag att ta fram förslag till en ny arbetsmiljöstrategi. Syftet är att ange inriktningen för regeringens arbetsmiljöpolitik för perioden 2026-2030. En rad förändringar i omvärlden påverkar dagens arbetsliv och behöver få ett större fokus menar ansvariga ministern Paulina Brandberg. Förslaget, som ska utgå från den nuvarande arbetsmiljöstrategin, ska redovisas senast den 11 juni 2025.

Regeringen har utsett Håkan Olsson vid Arbetsmiljöverket till särskild utredare med uppdrag att ta fram ett förslag till ny arbetsmiljöstrategi. Det meddelade jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg på en pressträff 5 juni.

 

Dagens strategi är utgångspunkten

Dagens arbetsmiljöstrategi gäller 2021-2025 och har fyra delmål:

  1. Ett hållbart arbetsliv
  2. Ett hälsosamt arbetsliv
  3. Ett tryggt arbetsliv
  4. Ett arbetsliv utan brott och fusk

Paulina Brandberg anser att dagens strategi är bra, men inte räcker. Arbetsrelaterad stress, distansarbete, digitalisering, brottslighet och arbetstagares utsatthet, den gröna omställningen och klimatförändringarnas effekter samt internationalisering är alla faktorer som påverkar arbetslivet och som ministern menar behöver tas större hänsyn till inom arbetsmiljöpolitiken.

– Beslutet att tillsätta denna utredning är ett viktigt steg för att skapa en bättre arbetsmiljö för alla. Dagens arbetsliv präglas av en rad omvärldsförändringar och -faktorer. Vi behöver en ny arbetsmiljöstrategi som har ett tydligare fokus på dessa delar, sa Paulina Brandberg under presskonferensen.

Utredarens uppdrag 

I uppdraget till Håkan Olsson ingår bland annat att

  • analysera genomslaget för den nu gällande strategin med dess fyra delmål och bedöma om delmålen är ändamålsenligt utformade,
  • med utgångspunkt i analysen och bedömningen lämna förslag på ny arbetsmiljöstrategi 2026-2030 med tillhörande delmål, och
  • lämna förslag på fortsatta åtgärder som långsiktigt kan bidra till att delmålen får genomslag.

Utredarens uppdrag ska slutredovisas senast den 11 juni 2025. Håkan Olsson är senior rådgivare på Arbetsmiljöverket, där han även nyligen vikarierat som generaldirektör. 

Relaterat innehåll