Arbetsmiljö

Tips, länkar och material

Här hittar du tips både på Partsrådets och andra aktörers material som ger bra stöd i arbetsmiljöarbetet.

SKAPA FRISKA ARBETSPLATSER

Arbetsanpassning – föreskrifter och vägledning

Alla arbetsgivare ska jobba förebyggande för att arbetstagarna inte ska bli sjuka eller skadas på grund av arbetet. Det står i arbetsmiljölagen (1977:1160) och i föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1). Även om arbetsgivare följer dessa regler och bedriver ett aktivt arbetsmiljöarbete, kan arbetstagare få en nedsatt förmåga att utföra sina arbetsuppgifter, bli sjuka, eller råka ut för olyckor, på eller utanför arbetet.

Föreskrifterna om arbetsanpassning har två syften:

  • Förebygga ohälsa genom åtgärder i arbetsmiljön.
  • Göra det möjligt för arbetstagare som är borta från arbetet på grund av sjukdom, att så snart som möjligt återkomma till sitt arbete, oavsett om behovet av arbetsanpassning är orsakat av arbetet eller inte.

Till Arbetsgivarverkets sida om föreskrifter och vägledning.

Att skapa tydlighet i ett otydligt arbetsliv

IT-skyddsrond: Checklista – för att förbättra IT-miljön på arbetsplatsen

IT-skyddsronder tjänar till att studera IT-system som ska utgöra ett stöd i verksamheten. Genom att arbeta med IT–skyddsronder ökar man kontakten mellan verksamhetsansvariga, systemleverantörer och användare i en verksamhet. Man får en gemensam bild av hur IT-miljön fungerar i praktiken.

En IT-skyddsrond genomförs som en vanlig skyddsrond, men med fokus på IT. Det är ett sätt att systematiskt gå igenom IT-miljön. Det rör allt från praktiska problem till utbildning, haverirutiner etcetera.

Ladda ner checklistan

Stress och hälsosamma arbetsplatser

Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4), Arbetsmiljöverket (Föreskrift)

Systematiskt arbetsmiljöarbete – fördjupande

Säkerhetskultur i organisationen

Att förebygga och hantera påverkansförsök,  Brottsförebyggande rådet(Handbok)

Säkerhetskultur – kort introduktion, teori, metoder och verktyg, Arbetsmiljöverket (Presentation)

Sömnens betydelse för arbetsförmåga och hälsa

Organisatorisk och social arbetsmiljö, AFS 2015:4, Arbetsmiljöverket (Föreskrift)

TIP-metoden – ett sätt att hantera komplexa frågor

RISKFAKTORER

Att skapa tydlighet i ett otydligt arbetsliv

Internetrelaterade kränkningar

IT-system som arbetsmiljörisk

Konflikthantering – bemötandets betydelse

Konflikthantering - metoder och redskap

Kontorsforskning och förändringsarbete

Otillåten påverkan mot myndighetspersoner

Stress och hälsosamma arbetsplatser

HANTERA HOT, VÅLD OCH OTILLÅTEN PÅVERKAN

Hot och våld på jobbet – reaktioner och omhändertagande

partsradet.se/hotpajobbet (Arbetsmaterial i webbformat)

krisochtraumacentrum.se (Hemsida)

Hot och våld – riskbedömningar

Hot och våld – så säger Arbetsmiljölagen

Hot och våld – viktigt med gemensam definition

Internetrelaterade kränkningar

Konflikthantering – bemötandets betydelse

Konflikthantering – metoder och redskap