Arbetsmiljö

Tips, länkar och material

Här hittar ni tips på andra aktörers material som ger ett bra stöd i arbetsmiljöarbetet.

SKAPA FRISKA ARBETSPLATSER

Att skapa tydlighet i ett otydligt arbetsliv

IT-skyddsrond: Checklista - för att förbättra IT-miljön på arbetsplatsen

IT-skyddsronder tjänar till att studera IT-system som ska utgöra ett stöd i verksamheten. Genom att arbeta med IT–skyddsronder ökar man kontakten mellan verksamhetsansvariga, systemleverantörer och användare i en verksamhet. Man får en gemensam bild av hur IT-miljön fungerar i praktiken.

En IT-skyddsrond genomförs som en vanlig skyddsrond, men med fokus på IT. Det är ett sätt att systematiskt gå igenom IT-miljön. Det rör allt från praktiska problem till utbildning, haverirutiner etcetera.

Ladda ner checklistan

Stress och hälsosamma arbetsplatser

Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4), Arbetsmiljöverket (Föreskrift)

Systematiskt arbetsmiljöarbete – fördjupande

Säkerhetskultur i organisationen

Att förebygga och hantera påverkansförsök,  Brottsförebyggande rådet(Handbok)

Säkerhetskultur – kort introduktion, teori, metoder och verktyg, Arbetsmiljöverket (Presentation)

Sömnens betydelse för arbetsförmåga och hälsa

TIP-metoden – ett sätt att hantera komplexa frågor

RISKFAKTORER

Att skapa tydlighet i ett otydligt arbetsliv

Internetrelaterade kränkningar

IT-system som arbetsmiljörisk

Konflikthantering – bemötandets betydelse

Konflikthantering - metoder och redskap

Kontorsforskning och förändringsarbete

Otillåten påverkan mot myndighetspersoner

Stress och hälsosamma arbetsplatser

HANTERA HOT, VÅLD OCH OTILLÅTEN PÅVERKAN

Stress och hälsosamma arbetsplatser

Sömnens betydelse för arbetsförmåga och hälsa

Hot och våld på jobbet – reaktioner och omhändertagande

Hot och våld – viktigt med gemensam definition

Konflikthantering – bemötandets betydelse

Konflikthantering – metoder och redskap