Hot på jobbet: Förebyggande

Jobba med säkerhet

Att jobba med säkerhet är centralt för att skapa en trygg arbetsplats. Genom att arbeta systematiskt med rutiner för fysisk och digital säkerhet och vara medvetna om era risker, skapar ni förutsättningar att förebygga risken för att utsättas för hot, våld eller trakasserier på arbetet.

Samtliga nedladdningsbara checklistor, arbetsblad och länkar som nämns i detta avsnitt finns samlade längst ner på sidan.

Fysisk säkerhet består av olika delar

För att en plats ska vara säker behöver allt från byggnadens skalskydd till lokalers utformning, larm, personlig säkerhet, planer för in- och utrymning och mycket annat ses över.

Samspelet mellan människa, teknik och miljö är centralt. Lokalers utformning och om det finns larm är viktiga frågor, men lika viktigt är det att fokusera på människors beteende.

Skalskydd och tillträdesskydd

 • Hur lätt eller svårt är det för obehöriga att få tillträde till arbetsplatsen? Är dörrar låsta eller är det bara att kliva rakt in?
 • Finns det larm som är kopplade till det yttre skalskyddet så att obehöriga inte kan ta sig in utanför kontorstid?
 • Vakter vid entréer kan stärka det fysiska skalskyddet, och även bidra till säkerhet i lokalerna.

Larm

Larm kan vara en del av det yttre skalskyddet men kan också behöva vara placerade inne i verksamheten. Har ni exempelvis larm i mötesrummen, eller är det något som ni behöver installera?

VIKTIGT ATT KOMMA IHÅG GÄLLANDE LARM

 • Kan alla medarbetare rutinerna för olika larm? Får nyanställda information och utbildning?
 • Finns det rutiner för vad som ska hända om någon larmar?
 • Uppdateras rutinerna för larmen regelbundet?
 • Får alla medarbetare, chefer och ledning öva på hur de ska agera när ett larm utlöses?

Lokalers utformning

Utforma lokaler och mötesrum så säkert som möjligt och säkerställ att alla medarbetare har ett säkerhetstänk med sig i det dagliga arbetet. Vid besök kan det handla om att sitta närmast dörren, och gärna med ryggen mot dörren.

Se också till att det inte finns föremål i rummet som kan användas som tillhyggen och att möblerna bidrar till en säker miljö. Om det finns larm ska alla veta var det finns och hur det används.

FILM OM SÄKERHET VID MÖTEN

Hur bör man tänka säkerhetsmässigt inför möten? Säkerhetskonsult Mats Bygdeman berättar om det i en film i Partsrådets material Otillåten påverkan (klicka på länken och skrolla ner till rubriken Experter).

Rutiner för besökare

Oavsett hur lätt eller svårt det är att ta sig in i lokalerna är det bra om det finns en reception och tydliga rutiner för besökare så att obehöriga inte kan ta sig in. Det kan exempelvis vara bra att göra ID-kontroll, registrera besökare och använda besöksbrickor för att kunna skilja ut dem som får vistas i lokalerna från dem som inte får det.

Det behöver också finnas ett säkerhetsmedvetande hos alla så att chefer och medarbetare faktiskt uppmärksammar personer som inte ska vara där.

Personlig säkerhet

Varje medarbetare ska känna sig trygg i arbetet och det kan exempelvis innebära att det finns larm i mötesrum. Det kan också handla om att tillfälligt göra anpassningar av arbetsuppgifter eller erbjuda tillfälligt stöd till medarbetare som är utsatta.

Om det finns hot mot en enskild medarbetare är det viktigt att säkerhetsavdelningen kopplas in och att hotet löpande riskbedöms utifrån faktorer i omvärlden. Fokuset behöver vara på medarbetarens fysiska säkerhet, såsom personlig skyddsutrustning, utbildning och stöd. 

Personlarm

En larmtelefon, eller ett personlarm, kan vara ett viktigt verktyg för handläggare som arbetar utanför myndigheten, till exempel på förrättning, vid kontrollbesök eller hembesök. Säkerställ att alla vet hur larmtelefonerna fungerar. 

Det kan också vara en trygghet för de medarbetare som lever under hot. Tänk på att göra en behovsanalys innan ni köper in larm.

Checklistor: Stöd vid skyddsrond för larm

Ta gärna hjälp av skyddsrondsunderlaget Larm i verksamheten (pdf) och arbetsbladet Larm (pdf) som ger stöd kring larmfrågor.

Hur blir vår arbetsplats mer säker?

 • Kan vi utveckla säkerhetsbeteenden så att vi agerar på ett mer säkert sätt?
 • Hur kan vi utveckla vår kompetens inom säkerhet?
 • Behöver vi åtgärda något?

Diskutera tillsammans i mindre grupper. För gärna in förslag i er befintliga handlingsplan.

Träna in- och utrymning samt omflyttning

Det är bra om det finns en plan för in- och utrymning i organisationen och att den är känd av alla i verksamheten. Träna både in- och utrymning samt omflyttning med alla medarbetare.

Vid inrymning handlar det om att få människor att stanna inne med en uppmaning om att stänga fönster, dörrar och även ventilation. Hotet finns då utanför byggnaden eller lokalen. Alla ska veta hur delar av byggnaden eller lokalen kan låsas och blockeras, vid vilken signal inrymning ska ske, och om det finns särskilda rum att samlas i.

Alla ska också känna till rutiner vid utrymning, det vill säga hur de flyr från ett rum, en lokal eller en byggnad, samt om det finns samlingsplatser. Gör det också tydligt vem som gör vad, hur och varför. Det bidrar till trygghet.

Omflyttning innebär att vissa lokaler eller delar av en byggnad ryms ut och att människor flyttas till en säkrare plats. Det kan vara i en annan del av byggnaden, ett annat plan eller en helt annan byggnad.

Säkerställ att planen för in- och utrymning samt omflyttning även omfattar vad som ska hända efter en händelse. Hur ska människor agera tills alla återigen är i säkerhet?

In- och utrymning kan också genomföras nationellt, regionalt eller vara kopplat till ett geografiskt område. Organisationen behöver även känna till vad detta kan innebära.

In- och utrymning samt omflyttning

 • Behöver vi träna in- och utrymning eller omflyttning?
 • Vilka situationer skulle kunna uppstå där det krävs in- eller utrymning och omflyttning?
 • Behöver vi samverka med andra i arbetet? Vilka? Hur?

Diskutera tillsammans i mindre grupper. För in eventuella åtgärdsbehov i er befintliga handlingsplan.

Digital säkerhet

Det är inte bara lokaler som behöver vara säkra. Hot kan skickas via nätet, mejl och SMS. Alla ska veta hur digitala aggressioner ska hanteras. Det kan också vara bra att prata om säkerheten på nätet för att hitta gemensamma normer kring vad som är okej. Här behöver ni komma fram till ett sätt att hantera hoten på.

Arbetsplatsen ska ha tydliga och kända rutiner så att alla vet hur exempelvis hotfulla mejl eller hotfulla inlägg på sociala medier ska hanteras och av vem.

Checklista för den digitala arbetsmiljön

Ta hjälp av den nedladdningsbara arbetsbladet Den digitala arbetsmiljön och extern kommunikation (pdf) om ni behöver stöd i arbetet med åtgärder i den digitala arbetsmiljön.

Hur ser den digitala säkerheten ut hos oss?

 • Utsätts medarbetare för digitala aggressioner på nätet eller via mejl och SMS? Finns det risk för att medarbetare utsätts?
 • Behöver vi särskilda riktlinjer eller rutiner för hur säkerheten på nätet ska hanteras?

Diskutera tillsammans i mindre grupper. 

Trygghet på jobbet

Vad som skapar trygghet är komplext. En viktig del är att verksamheten är utformad på ett säkert sätt, men också att det finns en trygghet mellan människor. Att kunna prata om det som är viktigt, att vara öppen med tankar och känslor utan att vara rädd för negativa konsekvenser, är en bra början. Struktur, ordning och reda, gemensamma värderingar och förhållningssätt är annat som bidrar till tryggheten.

MÅNGA VINSTER MED ATT JOBBA MÅLMEDVETET FÖR TRYGGHETEN

När vi människor är trygga tänker vi bättre, gör ett bättre jobb, har fler positiva känslor och mår bättre, vilket i sin tur bidrar till kvalitet i verksamheten. Genom att skapa en trygg arbetsplats blir ni dessutom en mer attraktiv arbetsgivare.

Vad bidrar till trygghet hos oss?

Att skapa en trygg arbetsplats kan ta tid, men börja med små steg. Fokusera på det ni behöver göra mer av.

 • Vad gör och bidrar till att du känner dig lugn och trygg på jobbet?
 • Vad behöver vi göra mer av för att öka känslan av trygghet på jobbet?

Berätta för varandra i mindre grupper. Bestäm gärna att ni ska börja göra något som känns enkelt för att öka tryggheten.

Vill du veta mer om hur man jobbar med säkerhet? Gå vidare till avsnittet Fördjupning: arbetsmiljö, säkerhet, kvalitet.

 

Innehåll

 1. Introduktion: Förebyggande
 2. Hot, våld och trakasserier i arbetslivet
 3. Steg 1: Undersök era risker
 4. Steg 2: Genomför riskbedömningar
 5. Steg 3: Jobba aktivt med åtgärder
 6. Steg 4: Kontrollera och följ upp
 7. Jobba med säkerhet
 8. Krisberedskap
 9. Fördjupning: Arbetsmiljö, säkerhet, kvalitet