Hot på jobbet: Förebyggande

Steg 4: Kontrollera och följ upp

Det fjärde steget i det systematiska arbetsmiljöarbetet innebär att kontrollera och följa upp om åtgärderna får rätt effekt. Genom uppföljningen kan ni utveckla er säkerhet och dra lärdom av det som har inträffat. Kom ihåg att undersöka så inga nya risker har dykt upp.

Samtliga nedladdningsbara arbetsblad som nämns i detta avsnitt finns samlade längst ner på sidan.

Åtgärder ska ha syfte och mål

Åtgärder ska alltid ha ett syfte och ett mål. Ni kanske har identifierat en risk – en utmaning i arbetsmiljön – som ni vill åtgärda. Ni har analyserat orsakerna till problemet och har hittat en åtgärd som ni tänker ska fungera. Nästa steg är att kontrollera om det blev som det var tänkt – ni gör en uppföljning. Det är ett utmärkt tillfälle till att lära och utveckla ert säkerhetstänk. Ni behöver också kontrollera att inga nya risker har uppstått.

Var beredda på att ändra om det behövs. Målet är att förebygga ohälsa och risker för olyckor och skador på grund av hot, våld och trakasserier.

Tydlighet i det uppföljande arbetet

Säkerställ att följande är tydligt:

  • Vad ni ska följa upp: Det kan vara en ny rutin, en utbildning eller en ny policy för bemötande.
  • Vad syftet med åtgärden är: Tydliggör vad ni vill uppnå, vilken effekt på kort och lång sikt som ni förväntar er genom åtgärden.
  • Hur ni ska följa upp: Behöver ni mäta effekterna av åtgärden på något sätt, och i så fall hur? Eller räcker det med att ni pratar om åtgärden och om den haft effekt, exempelvis under ett personalmöte.
  • När ni ska följa upp: Bestäm tidigt när ni tror att åtgärden ger effekt. Vissa åtgärder får effekt ganska omedelbart medan andra får effekt först efter en tid. Ibland kan flera uppföljningar behövas och vissa åtgärder behöver justeras mellan uppföljningarna.
  • Vem som är ansvarig: Bestäm vem som är ansvarig för uppföljningen.
  • Vad uppföljningen visar: Dokumentera vad uppföljningen indikerar och gärna vilka som deltog i uppföljningen. Var det en utsedd arbetsgrupp, samverkansgruppen eller hela personalgruppen?
  • Om ytterligare åtgärd behövs: Om effekterna av åtgärden blev precis som ni hade tänkt är det förstås bra, men det kan visa sig att ni behöver sätta in ytterligare åtgärder eller helt andra åtgärder.

Testa er fram och ändra om det behövs.

Arbetsblad: Analysera och skapa handlingsplan steg för steg

Ta gärna hjälp av det nedladdningsbara steg-för-steg-materialet Analysera och skapa handlingsplan (pdf) i uppföljningsarbetet.