Hot på jobbet: Förebyggande

Steg 3: Jobba aktivt med åtgärder

Genom ett aktivt systematiskt arbetsmiljöarbete kan situationer med hot, våld och trakasserier i arbetet i många fall förebyggas. I det tredje steget i det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) gör ni en plan för vad som behöver åtgärdas i verksamheten.

SAM-hjulet bestående av momenten Undersökning, Riskbedömning, Åtgärder och Kontroll och som sedan börjar om på Undersökning igen.

Samtliga nedladdningsbara checklistor och arbetsblad som nämns i detta avsnitt finns samlade längst ner på sidan.

Analysera orsakerna för att hitta rätt åtgärd

Orsakerna till att situationer med hot, våld och trakasserier uppstår är ofta komplexa och orsaker kan finnas både på individ, grupp- och organisationsnivå, samt även på samhällsnivå. Det kan bero på brister i arbetsmiljön, i kvalitetsarbetet eller i säkerhetsarbetet.

Underlätta det förebyggande arbetet genom att skapa en medvetenhet om vad som kan ligga bakom, eller vad som hänger ihop, med en ökad risk. Då kan ni sätta in åtgärder som är effektiva. Gör det i samverkan så att fler perspektiv kommer med. Om möjligt kan ni också involvera dem som verksamheten finns till för.

Checklista: Analysera och skapa handlingsplan

Ta gärna hjälp av det nedladdningsbara materialet Analysera och skapa handlingsplan (pdf).

Ta med kvalitet, arbetsmiljö och säkerhet i analysen

Om era klienter/besökare/brukare är nöjda med kommunikationen och ert bemötande, om de kan följa och förstå handläggningstider med mera, så minskar risken för hot, våld och trakasserier. Ju mindre frustration som väcks i olika situationer och processer, desto mindre är risken för att personer reagerar i affekt. Även om beslutet i sig är negativt kan det vara en avgörande skillnad på om beskedet kommuniceras tydligt och transparent.

Brister i arbetsmiljön som kan vara bidragande till ökad risk för hot, våld eller trakasserier är exempelvis en hög arbetsbelastning, att samarbetet mellan medarbetare inte fungerar eller ensamarbete. Det kan också finnas brister i säkerheten som att lokalerna är lätta att ta sig in i och att det finns tillhyggen tillgängliga.

Analysera och hitta orsaker

  1. Börja med att välja ut en specifik form av hot, våld, trakasserier eller en specifik situation som ni vill analysera.
  2. Låt alla i gruppen komma med tankar och idéer kring möjliga orsaker. Inget är rätt eller fel i det här läget. Kom ihåg att ta med olika perspektiv och orsaker på individ-, grupp- och organisationsnivå. Tänk in kvalitet, säkerhet, arbetsmiljö, ekonomi, miljö och andra viktiga aspekter.

Frågor till hjälp
Vilka orsaker till utsatthet finns i situationen?
Vad skulle behöva vara annorlunda för att risken för utsatthet skulle vara lägre?

  1. Sortera orsakerna utifrån det som ni kan påverka och det som ni inte kan påverka.
  2. Kom fram till några särskilt centrala orsaker som ni kan påverka i någon mån, och jobba med dem.

Genom att analysera och hitta orsaker har ni nu skapat den viktiga grunden för arbetet med att hitta rätt åtgärder.

 

Prioritera och välj åtgärder

Prioritera de absolut viktigaste åtgärderna först. Allvarliga risker ska ni åtgärda omedelbart. Övriga för ni in i en handlingsplan.

Åtgärder kan finnas inom olika områden. Behöver ni exempelvis fokusera på säkerheten i lokaler och byggnader? Behöver ni arbeta med kvaliteten inom organisationen genom att exempelvis utbilda i de-eskalering och kommunikation, starta en studiecirkel, eller behövs nya rutiner och bättre introduktioner som en del av arbetsmiljöarbetet?

Definiera vad ni vill uppnå

Var noga med att prata igenom vad det är åtgärden ska lösa. Har ni hittat grundorsaken till problemet och sätter ni in en åtgärd som adresserar den? Klargör vad syftet med åtgärden är och vad ni hoppas uppnå med den.

Gör en konsekvensanalys och tänk noga igenom vilka konsekvenser som kan uppstå i övrigt om ni åtgärdar. Kan åtgärden ha negativa konsekvenser för medarbetare, andra i organisationen eller de som verksamheten finns till för? Kan ni hitta lösningar som blir bra för fler?

Tips på områden att åtgärda

Ta hjälp av följande checklistor och arbetsblad i arbetet med åtgärder:

LOKALUTFORMNING OCH DESIGN
Möbler, utrustning, reception, ljudmiljöer, flyktvägar och liknande.
Lokalutformning och design (pdf)

TILLTRÄDESSKYDD, LARM OCH KAMERAÖVERVAKNING
Exempelvis lås, koder, säkra dörrar, larm, väktare, kameraövervakning och rutiner för besökare.
Tillträdesskydd (pdf)
Larm (pdf)
Kameraövervakning (pdf)

PERSONLIG SÄKERHET
Att öka säkerhetsmedvetandet, personligt larm, personlig utrustning och självskydd, samt skyddande av privatliv och annat kopplat till medarbetarnas situation.
Personlig säkerhet (pdf)

DEN ORGANISATORISKA OCH SOCIALA ARBETSMILJÖN
Exempelvis:

  • Arbetsbelastning och stress, rutiner, adekvata arbetsmetoder och forum för lärande.
  • Utveckla samarbete och kollegialt stöd, en öppen kommunikation och liknande.
  • Arbetsmetoder, utbildning i konflikthantering, hur personer i affekt ska bemötas.
  • Ledarskap, såsom att säkerställa tid och kompetens för alla delar i uppdraget, kommunikation och delaktighet.

Hot och våld kopplat till organisatoriska och sociala förutsättningar (pdf)

DEN DIGITALA ARBETSMILJÖN
Exempelvis se över bilder och uppgifter på nätet, närvaro på sociala medier, rutiner för digitala hot och kränkningar.
Den digitala arbetsmiljön och extern kommunikation (pdf)