Hot på jobbet: Förebyggande

Steg 2: Genomför riskbedömningar

I det andra steget ska ni prioritera hur allvarliga de risker som ni har identifierat är. Riskbedömningar görs dels årligen, dels löpande om det ofta uppstår incidenter i verksamheten, vid förändringar eller vid ett förnyat uppdrag för organisationen.

Samtliga nedladdningsbara checklistor, arbetsblad och länkar som nämns i detta avsnitt finns samlade längst ner på sidan.

Den årliga riskbedömningen

Riskbedömningar behöver göras för verksamheten i stort och görs då ofta årligen. Se till att alltid inkludera risker för hot, våld och trakasserier i den årliga riskbedömningen. Ett viktigt steg är att sortera ut de allvarligaste riskerna. Det kan göras med hjälp av en riskbedömning i samverkan mellan chef och skyddsombud, eller med alla medarbetare involverade. Ofta räcker det att göra en enkel form av riskbedömning där riskerna sorteras utifrån om risknivån är låg, medel, hög eller mycket hög.

Spara riskbedömningen på samma ställe som dokumentationen kring verksamhetens systematiska arbetsmiljöarbete.

KATEGORISERING AV RISK

BEHOV AV ÅTGÄRD

Låg

Inget eller litet behov av åtgärd.

Medel

Bör åtgärdas om det är rimligt.

Hög

Ska åtgärdas snarast.

Mycket hög

Åtgärd bör genomföras innan arbete utförs.

Checklista: Bedöm era risker

Gör en riskbedömning i samverkan så att fler perspektiv kommer med. Ta gärna hjälp av det nedladdningsbara arbetsbladet Bedöm era risker (pdf).

Exempel på riskbedömning i grupp

 1. Visualisera alla risker som ni har identifierat i steg ett. Ett sätt kan vara att skriva upp dem eller sätta upp notislappar på en tavla.
 2. Låt alla medarbetare få lite tid på sig att titta på riskerna.
 3. Låt sedan varje medarbetare fördela exempelvis tre till fem röster utifrån de risker som de bedömer som mest allvarliga.

Nu kan ni gå vidare med de risker som fick flest röster för att i nästa steg hitta rätt åtgärd. Ta gärna hjälp av avsnittet Steg 3: Jobba aktivt med åtgärder.

Löpande riskbedömningar i vardagen

Om verksamheten ofta har incidenter med hot, våld och trakasserier behöver alla tränas i att löpande göra riskbedömningar i olika situationer. För vissa verksamheter finns evidensbaserade riskbedömningar som kan användas. Om sådana inte finns för er verksamhet kan ni i stället använda er av den samlade erfarenheten i gruppen för att göra de löpande riskbedömningarna. Ta för vana att alltid göra en riskbedömning inför olika aktiviteter.

Checklistor: Arbetsblad om riskbedömning

Ta gärna hjälp av följande nedladdningsbara arbetsblad för riskbedömning.

Riskbedömning och åtgärder vid hot

Vid olika typer av hot behöver en särskild riskbedömning göras för att bedöma hur allvarligt hotet är. Om någon i verksamheten blir utsatt för hot är första steget att prata med kollegor och berätta för närmaste chef.

EXEMPEL

En tjänsteperson ska göra ett besök hos en lantbrukare. Lantbrukaren har ringt innan och sagt att om tjänstemannen kommer så ska han göra livet surt för henne. En riskbedömning måste göras. Räcker de säkerhetsrutiner som redan finns på myndigheten?

Checklista: Åtgärder vid hot

Ta gärna hjälp av den nedladdningsbara arbetsbladet Åtgärder vid hot (pdf).

Lär av varandra i arbetsgruppen

Träna på att bedöma situationer och hur ni identifierar en potentiellt eskalerande situation.

 1. Inför vilka situationer behöver vi göra en riskbedömning?
 2. När behöver vi göra den i stunden?
 3. Vilka frågor behöver vi ställa oss i särskilt riskfyllda situationer?
 4. Hur kan vi göra enkla riskbedömningar i vardagen?

Berätta för varandra i mindre grupper. Var öppna och nyfikna på varandras perspektiv och lär av varandra.

Riskbedömning inför externa evenemang eller aktiviteter

Om verksamheten deltar i externa evenemang eller aktiviteter behöver ni göra en riskbedömning. Planeringen innan är avgörande för hur bra säkerheten kommer att vara. Att tänka igenom olika delar ordentligt i förväg är det enda sättet att upptäcka risker. Det gör det också möjligt att skapa handlingsberedskap för olika scenarier. Låt försiktighetsprincipen vara vägledande. Vid större evenemang kan ni behöva en särskild säkerhetsplan.

TIPS

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har tillsammans med Polisen tagit fram en Säkerhetsguide för evenemang.

Checklista: Inför aktivitet eller evenemang

Ta gärna hjälp av det nedladdningsbara arbetsbladet Inför aktivitet eller evenemang (pdf) för att göra en riskbedömning.

Löpande riskbedömningar vid särskilda händelser

Vid särskilda händelser kan löpande riskbedömningar behöva göras för att följa en händelseutveckling – inte minst för att stämma av med eventuella drabbade om läget. Det handlar om att göra kontinuerliga riskbedömningar för att uppdatera sig på vad som händer, att utgå från verksamhetens rutiner och erbjuda stöd till de som behöver.

Riskbedömning vid förändringar

En riskbedömning ska också göras om det blir förändringar i arbetsförhållandena, exempelvis i arbetsorganisationen, vid förändrade lokaler eller resursförändringar.

TIPS

Arbetsmiljöverkets broschyr om riskbedömningar kan vara ett bra stöd i processen:
Riskbedömning inför ändringar i verksamheten (ADI 575).

Förändringar vid nytt uppdrag

Om myndigheten exempelvis får ett nytt uppdrag ska en riskbedömning göras. Innebär det nya uppdraget nya risker på något sätt?

Kom ihåg att en förändring i uppdraget skulle kunna leda till en kedjereaktion:

 • Ökad arbetsbelastning,
 • som i sin tur kan leda till ökad stress,
 • som i sin tur kan leda till en sämre kommunikation och bemötande,
 • och som i sin tur kan öka risken för hot och våld.

Gör alltså konsekvensanalyser i flera steg.

Om förändringen innebär nya risker ska arbetsgivaren jobba med åtgärder för att förebygga negativa konsekvenser av de nya riskerna, eller arbeta bort riskerna helt.

EXEMPEL

Myndigheten har fått nya direktiv som innebär att kontrollverksamheten ska skärpas och att kontrollerna inte längre ska aviseras i förväg. Dessutom ska myndigheten koncentrera kontrollerna kring personer som misstänks höra till organiserad brottslighet.

Hur förändrar det riskerna för medarbetarna?

Vid förändringar i lagstiftning

Förändringar i lagstiftningen kan också resultera i ökade eller minskade eventuella risker för hot, våld och trakasserier i er organisation. Även om ni inte kan påverka lagstiftningen ska en riskbedömning göras så att arbetsgivaren kan sätta in de resurser och åtgärder som behövs för att riskerna inte ska öka i och med förändringen.

Börja med att identifiera vilka konsekvenser förändringarna får för er verksamhet. Gör sedan en bedömning av om detta innebär en ökad risk för hot, våld eller trakasserier för er. Sätt in åtgärder som tar bort eller minskar de ökade riskerna.

Checklista: Bedöm risker vid förändring

Ta gärna hjälp av det nedladdningsbara arbetsbladet Bedöm risker vid förändring i verksamheten (pdf). Arbetsbladet har särskilt fokus på risken för hot, våld och trakasserier. Gör den i samverkan för att få in så många perspektiv som möjligt.

Dialog i grupp vid förändring

Medarbetare som befinner sig i verksamheten kan ofta se vilka konsekvenser olika beslut och förändringar får. Ta vara på deras tankar och idéer – de är värdefulla. Då är ni bättre förberedda.

 1. Vilken förändring behöver vi prata om? Definiera.
 2. Vilka olika konsekvenser av förändringen kan vi se?
 3. Uppstår nya risker som en konsekvens av förändringen? Vilka?
 4. Hur kan vi hantera situationen? Vilka åtgärder behöver vidtas?

Dela era tankar i mindre grupper.

För in eventuella åtgärder i en handlingsplan.