Arbetsmiljö

Så kan ni hantera arbetsbelastning med stöd i SAM

illustration av två händer som tillsammans bygger ett torn av klossar

onsdag 29 maj 2024

En hälsosam arbetsbelastning, eller lagom arbetsbelastning som forskaren Mats Eklöf kallar det, har både individer och organisationer när det finns balans mellan krav och resurser på sikt. Det systematiska arbetsmiljöarbetet kan ge stöd för att förhindra ohälsa på grund av arbetsbelastning, och skapa en utvecklande arbetsplats där det finns balans mellan krav och resurser.

Arbetsbelastning består av allt i ett arbete som förbrukar psykiska och fysiologiska resurser och skapar återhämtningsbehov. Störst påverkan på arbetsbelastningen har arbetsuppgifterna och deras egenskaper.

För att förstå vår arbetsbelastning behöver vi tänka igenom vilka faktiska arbetsuppgifter vi har och vilka fysiska respektive psykiska krav de arbetsuppgifterna ställer. De fysiska kraven har vi ofta ganska bra koll på, menar Mats Eklöf, men vi behöver också förstå vilka psykiska krav som ställs på arbetet för att förstå vad som skapar arbetsbelastningen.

Läs gärna mer i tidigare artiklar om hur kvantitativa psykiska och kognitiva krav kan bedömas och se det filmade webbinariet där Mats Eklöf berättar mer.


Fyra steg för att hantera ohälsosam arbetsbelastning

1. Undersök arbetsbelastningen

När man planerar och har rutiner för att undersöka arbetsbelastningen kontinuerligt blir det lättare att tidigt fånga upp tecken på om arbetsbelastningen inte längre är lagom. Det blir också lättare att sätta in åtgärder i tid. Komplettera gärna analys av verksamhetsresultat, tidrapporter och sjukskrivningar med dialog i samverkan, till exempel i form av medarbetarsamtal, arbetsplatsträffar, skyddskommittémöten och ledningsmöten. Ett anonymt deltagande i medarbetarundersökningar kan ibland fånga påfrestningar i arbetsmiljön som annars inte delas. Kom ihåg att förhållanden kan skilja sig åt mellan olika yrken, arbetsgrupper och funktioner. Ju fler som kan involveras, desto bättre blir undersökningen.

2. Riskbedöm

Använd undersökningsresultaten för att bedöma om det finns risk för ohälsa för olika grupper av medarbetare. Du kan bedöma om riskerna är allvarliga med hjälp av två frågor:

 • Kan riskerna innebära svåra konsekvenser?  
 • Är det hög sannolikhet att händelsen inträffar?

Ta också hänsyn till:

 • Vad obalansen mellan krav och resurser kan leda till.
 • Hur länge perioden av hög arbetsbelastning och obalans pågått.

3. Åtgärda

När ni hittat orsakerna till arbetsbelastningen och bedömt riskerna blir nästa steg att hitta lämpliga åtgärder för organisationen. Åtgärderna behöver bidra till bättre balans mellan krav och resurser, alltså minska kraven i arbetet eller öka och bygga upp resurserna för arbetet.

Arbetsmiljöverket rekommenderar att börja med klargöranden av vad arbetsgivaren förväntar sig av olika funktioner i organisationen, för att sedan utreda om resurserna för att utföra arbetsuppgifterna räcker till.

Fokusera i första hand på åtgärder av långsiktig, generell och organisatorisk natur. Det är också viktigt att analysera och stämma av om åtgärder, som skapar balans i en del av organisationen, påverkar en annan organisatorisk del negativt.

Åtgärder med hög prioritet som är möjliga att genomföra snabbt ska ni också utföra direkt. Dokumentera alltid åtgärderna och kommunicera dem med medarbetarna. Åtgärder som tar längre tid att genomföra skriver ni in i en handlingsplan, som också behöver kommuniceras internt. Var tydliga med vilka som ansvarar för genomförandet av åtgärderna och vilka som beröres. Om handlingsplanen är accepterad, förankrad och känd blir det också lättare att nå målen med åtgärderna.

Ofta hänger åtgärder som påverkar arbetsbelastningen samman med hur arbetet är organiserat och det är en ledningsfråga. För att lyckas med åtgärderna är det viktigt att arbetsgivaren står bakom och tar det yttersta ansvaret för alla åtgärder och de konsekvenser som de medför.

4. Följ upp

För att veta att åtgärderna som vidtagits också får önskad effekt är uppföljningen en viktig del av det systematiska arbetet. Titta tillsammans på effekter och konsekvenser av de åtgärder som ni satt in. Om åtgärderna inte fått den önskvärda effekten kan det finnas orsaker som inte identifierats tidigare. Och om problemen flyttats från en grupp till en annan behöver åtgärderna riktas om.

Det här kan ni göra partsgemensamt

 • Vid årlig uppföljning av SAM kan ni göra en bedömning av vad som fungerar och vad som behöver utvecklas för att arbetsbelastningen ska bli mer lagom.
 • Ta gärna upp frågan om arbetsbelastning i olika samverkansgrupper för att öka kunskapen om hur det ser ut i olika delar av organisationen.
 • Undersök om ni har tillräcklig kunskap i organisationen för att kunna genomföra rätt åtgärder.
 • Är det dags att revidera arbetsmiljöpolicyn eller underlaget för medarbetarsamtal?
 • Ta gärna med arbetsbelastningen som en fråga om den inte redan finns med.
 • Klargör vilka rutiner som gäller för att förebygga ohälsosam arbetsbelastning i organisationen. Bestäm i förväg:
  • Vad ni ska göra, t ex undersöka om det finns oklara förväntningar på arbetsinsats.
  • Hur ni ska göra det, t ex avstämningssamtal med visst underlag.
  • När och hur ofta ni ska göra det.
  • Vem som ansvarar för att det blir gjort, vilken chef eller funktion.
  • Hur uppföljningen görs, t ex vid vilka tidpunkter och med vilka metoder.

Mer stöd i arbetet:

Titta gärna på Partsrådets tjänst Välkommen tillbaka, som utvecklar förmågan att partsgemensamt arbeta för en balanserad arbetssituation och få rutiner på plats för att tidigt kunna uppmärksamma signaler om överbelastning och stress.

 

Faktaruta:

Arbetsmiljöverkets föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö, OSA, förtydligar vad arbetsgivare och arbetstagare ska göra inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) som alla arbetsgivare ska driva.
Arbetsgivaren ska regelbundet undersöka och bedöma vilka risker som kan förekomma i verksamheten, och också vidta åtgärder för att komma till rätta med riskerna. Det gäller till exempel hur verksamheten ska förebygga och hantera en ohälsosam arbetsbelastning.

Källa: Arbetsmiljöverket