Vi erbjuder

Välkommen tillbaka

Aktiv och stöttande rehabilitering vid stress

Tjänsten Välkommen tillbaka bidrar till friska och engagerade arbetsplatser genom att stötta er organisation i att få ökad kunskap om arbetslivsinriktad rehabilitering och evidensbaserade åtgärder. Ni får också möjlighet att omsätta kunskapen i praktiska övningar.

Stress och psykisk ohälsa blir en allt vanligare orsak för sjukskrivning inom statliga myndigheter. Men när en individ blir sjukskriven får den anställda och arbetsplatsen lätt minskad kontakt, vilket enligt forskning motverkar en framgångsrik rehabilitering. Ju bättre en organisation lyckas ta en aktiv och stöttande roll i den anställdas rehabilitering, desto lättare kan den anställda återkomma till arbetet. Och det främjar såväl individ, organisation som samhälle.

Samtidigt är det utmanande att som arbetsgivare utforma och definiera standardiserade rutiner och processer för individanpassat stöd och aktivt deltagande i medarbetares återgång till arbete. Tjänsten Välkommen tillbaka syftar därför till att bland annat chefer, HR och fackliga företrädare ska få möjlighet att träffas och diskutera utmaningar, befintliga arbetssätt och utifrån forskning föra diskussioner om hur dessa kan utvecklas för att fungera ännu bättre.

Under denna interaktiva workshop kommer Partsrådet till er myndighet för att diskutera hur tidiga insatser, samordning och effektiv anpassning kan förbättra ert rehabiliteringsarbete från sjukskrivningens första dag. Vi hjälper er att applicera kunskapen på er egen rehabiliteringsprocess genom arbete med fiktiva case där medarbetare har sjukskrivits av olika anledningar.

Genom att ta del av tjänsten får er myndighet möjlighet att inspireras av den senaste forskningen och ta del av goda exempel från andra organisationer, samt partsgemensamt diskutera hur er myndighet kan arbeta effektivt genom rehabiliteringsprocessen. Era diskussioner summeras efter avslutad workshop och resulterar i en lista med områden som ni kan arbeta vidare med i syfte att skapa en ännu bättre rehabiliteringsprocess i er organisation.

Vill ni arbeta vidare med de frågor tjänsten berör efter genomförd workshop hittar ni material i vårt webbverktyg Appen.

Vanliga frågor

Hur levereras tjänsten till myndigheten?

Efter ett genomfört uppstartsmöte med er myndighet för att på bästa sätt anpassa upplägg och diskutera utformning av tjänsten, kommer Partsrådet till er under en halvdag (ca 3–4 timmar). Under själva workshoppen kommer relevant forskning att varvas med praktisk applicering på fiktiva case. Detta knyts sedan till myndighetens styrkor och svagheter i den egna rehabiliteringsprocessen.

Hur mycket tid krävs från vår myndighet för att ta del av tjänsten?

Tjänsten genomförs i tre steg: uppstart, workshop och återkoppling. Själva workshoppen tar ca 3–4 timmar. Inför detta tillfälle hålls ett partsgemensamt förmöte med lokala arbetsgivarföreträdare och fackliga företrädare. Syftet är att få en bättre förståelse för hur ni arbetar med denna typ av frågor idag. Efter genomförd workshop får deltagarna en enkät via e-post som tar cirka fem minuter att fylla i och som besvaras anonymt. Organisationen deltar vidare i utvärderingen av tjänsten som helhet.

Vilka riktar sig tjänsten till?

Alla statliga organisationer har möjlighet att anmäla partsgemensamt intresse för tjänsten.

Tjänsten riktar sig till arbetsgivarföreträdare, chefer och HR-ansvariga, och fackliga företrädare.

 

Kostar det något att ta del av tjänsten?

Det stöd som Partsrådet erbjuder kostar inget utan finansieras genom den avgift som parterna Arbetsgivarverket, Saco-S, OFR/S,P,O och Seko har avtalat om.

Hur gör vi för att ta emot programmets tjänster?

För att ta del av en tjänst behövs ett partsgemensamt avrop, vilket innebär att representanter från både arbetsgivare och fack står bakom avropet. Dessutom behöver parterna delta i de utvärderingar som Partsrådet kommer att genomföra för att följa upp och kontinuerligt förbättra tjänsterna.

Vill du ha mer information om tjänsten? Kontakta oss här för att anmäla ditt intresse

Är ni redan i dialog med oss? Använd det här formuläret för att göra ett formellt avrop

Vem kan vi kontakta för mer information eller ytterligare frågor?

Om du inte hittar svar på dina frågor är du välkommen att höra av dig till hallbartarbetsliv@partsradet.se. Vill du anmäla intresse för någon av våra tjänster fyller du i formuläret här.