Hållbart arbetsliv

Tjänsten Välkommen tillbaka: prova-på-workshop i april 2022

den 4 maj 2022

Ett tjugotal deltagare lärde sig mer om tjänsten Välkommen tillbaka under en prova-på-workshop den 26 april 2022. Arbetsgivarföreträdare som chefer och HR-ansvariga samt fackliga företrädare och skyddsombud fick bland annat testa övningarna som ingår i tjänsten. Syftet med Välkommen tillbaka är att medarbetare som har varit sjukskrivna på grund av stressrelaterad ohälsa ska få en så bra återgång till arbetet som möjligt.

Hållbart arbetsliv är ett program inom Partsrådet och är också avsändare till tjänsten Välkommen tillbaka. Den bygger på forskning och består av information och övningar som hjälper myndigheter att förbättra sina rehabiliteringsprocesser och ge bättre stöd till medarbetare som kommer tillbaka efter ha varit sjukskrivna. Såväl den enskilde som arbetsgivaren och samhället tjänar på en framgångsrik rehabilitering.

Välkommen tillbaka fokuserar på stressrelaterad ohälsa. Det är en av de vanligaste orsakerna till sjukskrivningar, och sjukskrivningar på grund av stress är ofta längre än andra.

– Men mycket i tjänsten går att generalisera även till andra sjukskrivningsorsaker, säger Ebba Gustafsson, ansvarig för tjänsten och den som höll i prova-på-passet.

Tjänsten riktar sig till arbetsgivarföreträdare, fackliga företrädare och HR-personal på myndigheter. Den ökar deltagarnas kunskaper om effektiv och evidensbaserad arbetslivsinriktad rehabilitering.

– Det handlar om vad vi kan göra som arbetsgivare, fack, HR och skyddsombud när det gäller rehabilitering, säger Ebba Gustafsson.

Övningar och kunskap

Tjänsten består av ett uppstartsmöte med fokus på myndigheten som tar del av den. Sedan följer en workshop under en halv dag med övningar och samtal. Under workshoppen får deltagarna kunskap om evidensbaserade åtgärder och får även öva på att hjälpa en fiktiv person genom rehabilitering och tillbaka till arbetet.

De forskningsbaserade kunskaperna och resultaten av övningen kopplas sedan ihop med den egna myndighetens styrkor och svagheter i rehabiliteringsprocessen. Diskussionen mynnar ut i en lista över områden som myndigheten kan arbeta vidare med för att bättre hjälpa sjukskrivna medarbetare som kommer tillbaka till jobbet.

Välkommen tillbaka är ett forum där arbetsgivarföreträdare och fackliga företrädare gemensamt kan samtala kring hur de kan förbättra rehabiliteringsprocessen på sin myndighet.

– Vi vill få till en bra dialog mellan representanterna för de parter som deltar, säger Ebba Gustafsson.

Efter en allmän information om arbetslivsinriktad rehabilitering och en beskrivning av tjänsten startade prova-på-passet med en fråga om vilka utmaningar det finns när det gäller arbetslivsinriktad rehabilitering i deltagarnas organisationer. Deltagarnas svar diskuterades under en gemensam genomgång.

Det som deltagarna upplevde som svårt handlade bland annat om tidsbrist och bristande kunskaper. Andra utmaningar var brist på resurser, små möjligheter till arbetsanpassning och dålig samverkan mellan olika aktörer. Ebba Gustafsson konstaterade att det överensstämde med de utmaningar hon stött på tidigare under arbetet med Välkommen tillbaka.

Exempel på vad man kan göra

Nästa del av prova-på-passet kretsade kring vad som skulle vara ett enkelt steg för stärkt rehabilitering i deltagarnas egna organisationer. Här skedde samtalen i smågrupper innan en gemensam genomgång. Några av svaren från grupperna var att ge chefer och skyddsombud mer utbildning om rehabiliteringsprocessen och att med ta mer stöd från HR.

Deltagarna fick också exempel på vad myndigheter som tidigare tagit del av tjänsten Välkommen tillbaka gjort. De har bland annat uppdaterat sin rehabiliteringspolicy, lagt ut information om rehabilitering på intranätet och dragit igång utbildningar om arbetslivsinriktad rehabilitering.

Prova-på-passet avslutades med att deltagarna fick veta hur deras myndighet kan lämna in en intresseanmälan till Partsrådet för att få mer information eller ett avrop om bägge parterna bestämmer sig för att ta del av tjänsten.

”Intressant och tydligt", löd en kommentar från en arbetsgivarföreträdare om prova-på-passet.

– Jag tyckte det var bra. Det var mycket av det som togs upp som rör tankar vi har haft om vad som behövs, säger Karin Afli, vice skyddsombud och fackligt aktiv på Sida.

Hon berättar att de jobbat mycket med rehabilitering på myndigheten det senaste året och sett ett behov av mer utbildning inom området.