Arbetsmiljö

Webbinarium 10 oktober 2023: Hur förebygger vi sociala hälsorisker på arbetet?

torsdag 12 oktober 2023

Precis som med fysiska hälsorisker är goda rutiner, tydliga riktlinjer och systematik grundläggande för ett förebygga sociala hälsorisker på arbetsplatsen.

– Får vi problem på organisatorisk nivå då kommer individfaktorer in. När strukturer finns så tenderar individproblem att försvinna, säger Stefan Blomberg, filosofie doktor och legitimerad psykolog, verksam vid Arbets- och miljömedicin vid universitetssjukhuset i Linköping.

Nedan följer en film från webbinariet som sändes den 10 oktober 2023, direkt följd av en artikel på samma ämne.

Uppskattningar svåra

Hur stor andel av självmorden som orsakats av omständigheter på arbetsplatsen går inte att säga exakt. Men uppskattningar antyder att ungefär 100 av dessa fall har en koppling till problem i arbetsmiljön.

En i detta avseende särskilt tydlig risk är mobbing. Men vad utgör mobbing, till skillnad från exempelvis kränkande särbehandling eller en konflikt? Enligt forskningens definitioner, berättade Stefan Blomberg,
så är mobbing en kränkande särbehandling som är systematisk och pågår under en längre tid. I en konflikt finns det typiskt sätt två jämbördiga parter som angriper varandra, medan en mobbingsituation nästan
alltid kännetecknas av en obalans i makt och resurser.

Ungefär 14–15 procent av arbetskraften uppger att de blivit utsatta för kränkande särbehandling. I 6 procent av fallen har det blivit systematiskt, och kan klassas som mobbing.

– Det betyder att en stor mängd människor är påverkade, säger Stefan Blomberg.

Hur kan social ohälsa förebyggas?

Så hur bör arbetsgivare, fackliga företrädare och kollegor hantera dessa svåra frågor? Precis som med den fysiska arbetsmiljön är systematik och förebyggande av stor vikt. Ett viktigt stöd kan vara dokumentet
Riktlinjer för hantering av sociala hälsorisker på arbetet – kränkande särbehandling och mobbning som tagits fram av Myndigheten för arbetsmiljökunskap i samarbete med ett stort antal forskare.

Stefan Blomberg, som är en av forskarna bakom riktlinjerna, framhåller tre viktiga begrepp när frågor om mobbing ska utredas:

– Respekt, saklighet och systematik.

Även Suicide Zero har riktlinjer på sin hemsida som beskriver hur dessa svåra samtal kan tas om man som kollega, chef eller skyddsombud misstänker att någon på arbetsplatsen lider av psykisk ohälsa.

 

Relaterat innehåll