Arbetsmiljö

Quiz: Arbetsmiljö hemma

Vilka lagar och regler gäller för arbetsmiljön när man arbetar hemma?

Testa dina kunskaper i vårt quiz!

Det finns chefer som upplever att de inte kan ta ansvar för arbetstagarnas arbetsmiljö i hemmet nu under pandemin när så många arbetar hemifrån. Kan man som underställd chef avsäga sig den fördelning av arbetsmiljöuppgifter som man fått av en överordnad chef?

Rätt svar!

Myndighetschefen har alltid det yttersta ansvaret för arbetsmiljön, men fördelar arbetsmiljöuppgifter till underställda chefer. Det innebär att man som underställd chef har det praktiska, löpande ansvaret för arbetsmiljöarbetet. Om en underställd chef påtalar att hen inte kan ta ansvar för att arbetstagare kan utföra sitt jobb hemifrån är det viktigt att undersöka vad som brister. Att som chef avsäga sig den fördelade arbetsmiljöuppgiften bara för att det är svårt i allmänhet är inte möjligt eftersom uppgiften ligger i rollen att vara chef. En returnering av den fördelade arbetsmiljöuppgiften ska ske skriftligt till närmast överordnad chef och är ett sätt att påtala för överordnad chef att det finns brister som behöver korrigeras. Det kan till exempel handla om otillräcklig utbildning, mandat eller resurser för att kunna fatta beslut i arbetsmiljöfrågor.

Fel svar!

Myndighetschefen har alltid det yttersta ansvaret för arbetsmiljön, men fördelar arbetsmiljöuppgifter till underställda chefer. Det innebär att man som underställd chef har det praktiska, löpande ansvaret för arbetsmiljöarbetet. Om en underställd chef påtalar att hen inte kan ta ansvar för att arbetstagare kan utföra sitt jobb hemifrån är det viktigt att undersöka vad som brister. Att som chef avsäga sig den fördelade arbetsmiljöuppgiften bara för att det är svårt i allmänhet är inte möjligt eftersom uppgiften ligger i rollen att vara chef. En returnering av den fördelade arbetsmiljöuppgiften ska ske skriftligt till närmast överordnad chef och är ett sätt att påtala för överordnad chef att det finns brister som behöver korrigeras. Det kan till exempel handla om otillräcklig utbildning, mandat eller resurser för att kunna fatta beslut i arbetsmiljöfrågor.

Rätta svaret var:

Ja i vissa fall, men bara om det finns brister som behöver korrigeras för att chefen ska kunna leva upp till sitt arbetsmiljöansvar.

Vem har huvudansvaret för arbetsmiljön när du arbetar hemma?

Rätt svar!

De grundläggande reglerna på arbetsmiljöområdet gäller oavsett var arbetet utförs. Det innebär att arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön även när arbetet utförs i hemmet. Arbetstagaren ska dock medverka till att skapa goda arbetsförhållanden och även själv ta ansvar, bland annat genom att uppmärksamma och rapportera risker. I de allmänna råden till 7 § AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete framhålls att det är särskilt viktigt att arbetstagaren har kunskaper om riskerna vid arbete på platser som arbetsgivaren inte kan bestämma över, till exempel arbetstagarnas hem.

Fel svar!

De grundläggande reglerna på arbetsmiljöområdet gäller oavsett var arbetet utförs. Det innebär att arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön även när arbetet utförs i hemmet. Arbetstagaren ska dock medverka till att skapa goda arbetsförhållanden och även själv ta ansvar, bland annat genom att uppmärksamma och rapportera risker. I de allmänna råden till 7 § AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete framhålls att det är särskilt viktigt att arbetstagaren har kunskaper om riskerna vid arbete på platser som arbetsgivaren inte kan bestämma över, till exempel arbetstagarnas hem.

Rätta svaret var:

Arbetsgivaren.

Vad är skillnaden mellan distansarbete och hemarbete?

Rätt svar!

Enligt det europeiska ramavtalet för distansarbete som implementerats genom kollektivavtal, Avtal om distansarbete, är distansarbete frivilligt och förutsätter en överenskommelse mellan arbetstagare och arbetsgivare. Enligt Arbetsgivarverket är arbete hemifrån, under rådande omständigheter, inte att betrakta som distansarbete. Det är arbetsgivaren som med utgångspunkt i Folkhälsomyndighetens rekommendationer avgör om hemarbete.

Fel svar!

Enligt det europeiska ramavtalet för distansarbete som implementerats genom kollektivavtal, Avtal om distansarbete, är distansarbete frivilligt och förutsätter en överenskommelse mellan arbetstagare och arbetsgivare. Enligt Arbetsgivarverket är arbete hemifrån, under rådande omständigheter, inte att betrakta som distansarbete. Det är arbetsgivaren som med utgångspunkt i Folkhälsomyndighetens rekommendationer avgör om hemarbete.

Rätta svaret var:

Distansarbete är en frivillig överenskommelse mellan arbetsgivare och arbetstagare medan hemarbete inte kräver någon överenskommelse.

Hur bör arbetsgivare arbeta med riskbedömning när anställda arbetar hemma?

Rätt svar!

Enligt arbetsmiljölagstiftningen ska arbetsgivaren undersöka och bedöma risker för ohälsa och olycksfall. Undersökningen kan ske genom att arbetsgivaren ställer frågor till arbetstagaren inför och löpande under perioder då arbetet utförs hemifrån. Arbetsgivaren kan förslagsvis även ta fram en checklista så att arbetstagarna själva kan kontrollera säkerheten hemma.

Fel svar!

Enligt arbetsmiljölagstiftningen ska arbetsgivaren undersöka och bedöma risker för ohälsa och olycksfall. Undersökningen kan ske genom att arbetsgivaren ställer frågor till arbetstagaren inför och löpande under perioder då arbetet utförs hemifrån. Arbetsgivaren kan förslagsvis även ta fram en checklista så att arbetstagarna själva kan kontrollera säkerheten hemma.

Rätta svaret var:

Ha regelbunden kontakt med anställda och ställa frågor om arbetsmiljön samt gärna ta fram en checklista till anställda så att de själva kan kontrollera säkerheten hemma.

Hur är en arbetstagare som arbetar hemifrån försäkrad?

Rätt svar!

En person som arbetar hemifrån och råkar ut för ett olycksfall kan vara försäkrad för olycksfall i arbetet enligt personskadeavtalet (PSA). Detta förutsätter dock att olycksfallet står i påtagligt och direkt samband med det arbete som utförs.

Fel svar!

En person som arbetar hemifrån och råkar ut för ett olycksfall kan vara försäkrad för olycksfall i arbetet enligt personskadeavtalet (PSA). Detta förutsätter dock att olycksfallet står i påtagligt och direkt samband med det arbete som utförs.

Rätta svaret var:

Olycksfall som är tydligt relaterat till arbetet täcks av arbetsgivarens försäkring.

Vilka arbetsverktyg ska arbetsgivare tillhandahålla när arbetstagare arbetar hemifrån?

Rätt svar!

Ju längre tiden går, desto större krav kan arbetstagaren ställa på vad som kan anses vara en tillfredsställande arbetsmiljö. Samma anpassningar som chefen bedömt vara adekvata på arbetsplatsen kan alltså även behöva göras i hemmet om man bedömer att arbetet ska fortsätta att utföras därifrån. Oavsett var arbetet utförs innebär ansvaret att, utifrån arbetsuppgifterna och arbetstagarens fysiska och psykiska förutsättningar, möta varje individ. Detta förutsätter dialog som kan resultera i olika ställningstaganden för olika anställda.

Fel svar!

Ju längre tiden går, desto större krav kan arbetstagaren ställa på vad som kan anses vara en tillfredsställande arbetsmiljö. Samma anpassningar som chefen bedömt vara adekvata på arbetsplatsen kan alltså även behöva göras i hemmet om man bedömer att arbetet ska fortsätta att utföras därifrån. Oavsett var arbetet utförs innebär ansvaret att, utifrån arbetsuppgifterna och arbetstagarens fysiska och psykiska förutsättningar, möta varje individ. Detta förutsätter dialog som kan resultera i olika ställningstaganden för olika anställda.

Rätta svaret var:

Arbetsverktygen ska anpassas efter varje enskild individs behov.

Kan arbetsgivaren ensidigt besluta att arbetstagare ska arbeta hemifrån under kortare tid?

Rätt svar!

Om arbetsgivaren bedömer att arbetstagaren bör vara hemma och det fungerar för verksamheten att utföra arbetet hemifrån kan arbetsgivaren ensidigt besluta om hemarbete. I första hand bör dock arbetsgivaren träffa en överenskommelse om detta med arbetstagaren och först i andra hand arbetsleda arbetstagare att arbeta hemifrån. Är förändringen kortvarig, i syfte att minska smittspridning vid en pandemi, finns ingen förhandlingsskyldighet. Mer varaktiga omplaceringar kan dock vara en sådan ”viktigare förändring” som ska förhandlas före beslut enligt 11 § MBL.

Fel svar!

Om arbetsgivaren bedömer att arbetstagaren bör vara hemma och det fungerar för verksamheten att utföra arbetet hemifrån kan arbetsgivaren ensidigt besluta om hemarbete. I första hand bör dock arbetsgivaren träffa en överenskommelse om detta med arbetstagaren och först i andra hand arbetsleda arbetstagare att arbeta hemifrån. Är förändringen kortvarig, i syfte att minska smittspridning vid en pandemi, finns ingen förhandlingsskyldighet. Mer varaktiga omplaceringar kan dock vara en sådan ”viktigare förändring” som ska förhandlas före beslut enligt 11 § MBL.

Rätta svaret var:

Ja, men i första hand bör arbetsgivaren komma överens med arbetstagaren.

Du fick [#] av [$] rätt!

Arbetsgivaren har det övergripande ansvaret för arbetsmiljön även vid hemarbete. Det är dock särskilt viktigt att både skyddsombud och arbetstagare har kunskaper om riskerna vid arbete på platser som inte arbetsgivaren har insyn i, till exempel arbetstagarnas hem.

Arbetsgivaren har det övergripande ansvaret för arbetsmiljön även vid hemarbete. Det är dock särskilt viktigt att både skyddsombud och arbetstagare har kunskaper om riskerna vid arbete på platser som inte arbetsgivaren har insyn i, till exempel arbetstagarnas hem.