Lönebildning

Webbinarium: Lansering av förändringar i tillsvidareavtalet RALS-T som träder i kraft 1 oktober 2024

måndag 29 april 2024

En stärkt långsiktighet, effektivare årlig lönebildningsprocess och ett tydligare fokus på lönesättande samtal. Det är några av förändringarna i RALS-T som presenterades på Partsrådets webbinarium den 26 april.
- Vi blir av med den här hackigheten och får en stabilitet i lönebildningen, sade Anna Steen, ordförande, Saco-S.

Seminariet riktade sig till företrädare för arbetsgivaren och Saco-S. Och intresset var stort visade det sig. Över 530 deltagare var föranmälda till att delta, berättade moderator Anders Stålsby, förhandlare på Arbetsgivarverket.

Se filmen:

 

 

Funnits sedan 2010

Avtalet som funnits sedan 2010 var i behov av en justering. Det enades parterna om redan 2020, berättade Anna Falck, förhandlingschef, Arbetsgivarverket. Både Saco-S och Arbetsgivarverket hade gjort egna utvärderingar och funnit att långsiktigheten var ett problem. Ett mål med förändringarna var därför att stärka långsiktigheten och förenkla den årliga lönerevisionen. Rent konkret har dessa mål fått följande konsekvenser för avtalets utformning: 

1.    Tydliggörande av de olika processtegen genom att samla texten ”linjärt” och  processinriktat. Det innebär bland annat att man skapat en ny avtalsstruktur och samlat vägvalsfrågor och centralt processtöd i egna paragrafer.

1.    Öka läsbarheten genom att uttrycka saker i klartext samt vissa förtydliganden kring vad man måste teckna lokalt kollektivavtal om och hur lönesättning ska se ut för förtroendevalda på heltid. 

Långsiktighet och effektivitet hör samman

Hur ska då effektiviteten i de årliga lönerevisionerna stärkas av det förändrade avtalet? I paragraf 6 som handlar om långsiktig lönebildning slås fast att parterna bör genomföra en ”gedigen” analys av verksamhetens behov och mål.

Om denna analys diskuteras och förankras hos båda parter finns sedan en bra grund som man kan använda i den årliga lönerevisionen. På så vis har organisationen redan stakat ut en riktning och slipper börja om från början varje år. 

Medverkade under seminariet gjorde Anna Falck, förhandlingschef, Arbetsgivarverket, Anna Steen, ordförande, Saco-S, Åsa Pyka, Arbetsgivarverket, Karin Åslund, Arbetsgivarverket, Anders Stålsby, Arbetsgivarverket, Andreas Nyström, Saco-S och Anna Westling, Saco-S. 

Förändringarna i avtalet träder i kraft 1 oktober 2024. 

 

Om RALS-T

RALS-T är ett tillsvidareavtal mellan Saco-S och  Arbetsgivarverket om löner och lokal lönebildning. Avtalet möjliggör för lokala parter att komma överens om en alternativ ordning för att hantera eventuella oenigheter i lönerevision, det vill säga att ersätta kollektivavtalsförhandling. Eftersom avtalet gäller tills vidare kan lokala parter ha ett flerårigt perspektiv på lönebildningen. Långsiktigheten gör det lättare att möta utmaningar med kompetensförsörjning, omvärldsfaktorer eller om myndigheten får ett utökat eller förändrat uppdrag.

RALS-T tecknades 2010 bland annat just för att underlätta den lokala lönebildningen och skapa förutsättningar för en kontinuerlig och långsiktig löneprocess.