Samverkan

Tillit, aktiv dialog och engagemang är nycklar till framgång

Foto: ZFfoto, Shutterstock

den 12 februari 2019

Företrädare för arbetsgivare och fackförbund fick nya perspektiv på samverkan under ett av Partsrådets seminarium. Mikael Wallteg berättade om hur han förändrade företagskulturen på Systembolaget och Louise Bringselius talade om behovet av tillit inom statlig verksamhet.

Mikael Wallteg arbetade i 16 år som vice vd och försäljningsdirektör på Systembolaget innan han gick i pension 2017. Han inledde dagen med att berätta om sitt arbete med att bygga en passionerad företagskultur med engagerade medarbetare – hela tiden med kunderna i centrum. Under hans år i högsta ledningen stärktes medborgarnas förtroende för Systembolaget och såväl kundernas som medarbetarnas nöjdhet ökade påtagligt.

Viktiga byggstenar 

Mikael Wallteg pratade om fyra byggstenar som han menar är nycklar till att ta fram en framgångsrik, kundorienterad och passionerad företagskultur:

Den första byggstenen handlar om att förmedla syftet och visionen, värdet med det som organisationen gör, till både medarbetarna och kunderna, för att öka stoltheten.

Det är också viktigt att frigöra tid för att kunna möta kunderna. På Systembolaget såg man till att plocka upp nya produkter på hyllorna innan butikerna öppnade och anpassade scheman efter när det var som flest besökare.

Mikael Wallteg betonade vikten av gemensamma målbilder, så att inte alla springer åt olika håll. Systembolaget tog fram ett ambitiöst kundlöfte som handlar om att få kunderna att vara stolta över att vi har Systembolaget i Sverige som målbild.

Medarbetarna fick även i större utsträckning agera som ambassadörer för företaget. De fick i uppgift att prova två saker som de inte hade gjort tidigare i mötet med kunderna – något som bidrog till ett ökat engagemang.

 

Sammanfattande råd

Mikael Wallteg betonade också vikten av ett nära ledarskap, vilket i Systembolagets fall har inneburit att cheferna har regelbundna dialogmöten med personalen i butikerna. Han sammanfattade sin föreläsning med följande råd till partsföreträdarna:

Viktig tillit

Louise Bringselius avslutade dagen med att prata om vikten av tillit. Hon är docent i organisation och ledning vid Lunds universitet och har varit vetenskaplig rådgivare i Tillitsdelegationen.

Louise Bringselius pratade om fem trender som har gjort att behovet av tillit har ökat i offentlig sektor:

  1. Mätande och dokumentation är allt mer utbrett.
  2. Tävling och konkurrens har blivit mer framträdande.
  3. Fokus ligger på tempo och effektivitet – det finns för lite tid för reflektion och mänskliga möten.
  4. Det finns en detaljstyrning och övertro på planering och reglering.
  5. Det har uppstått en tystnadskultur, där medarbetarna har lärt sig att vara följsamma.

– Vi behöver lägga ökad tonvikt vid förståelse. Inte sluta mäta men lyfta fram dialogen mer. Istället för konkurrens bör vi sträva efter samarbete. Och även om tempo och effektivitet behövs måste vi ge utrymme till ökad reflektion och kvalitet, sa hon och betonade att tystnadskulturen behöver förändras till en kultur där man välkomnar dem som säger ifrån.

Louise Bringselius pratade om tre styrprinciper inom offentlig sektor – byråkrati, konkurrens och tillit.

Skapa balans

– Vi måste skapa en balans mellan dessa principer. Idag har vi mycket byråkrati och mycket konkurrens, vi mäter och tävlar. Men tilliten är underbetonad i den offentliga sektorn idag, sa Louise Bringselius.

Hon menade att vi med ökad tillit även får ökad kvalitet, ökad motivation, samarbete, innovation och lärande. Något som även leder till ökad effektivitet.

För att skapa tillitsbaserad styrning och ledning menade hon att det krävs:

Det är också viktigt att ha en långsiktighet i styrning och ledning, menade Louise Bringselius.

Relaterat innehåll