Evenemang

Genusmedvetet arbetsmiljöarbete – vad kan förklara kvinnors högre sjukfrånvaro på grund av psykisk ohälsa?

Arbetsmiljö

Webbinarium

På uppdrag av Jämställdhetsmyndigheten har två kunskapsöversikter tagits fram för att öka förståelsen för vad som ligger bakom könsskillnader i arbetsrelaterad psykisk ohälsa.

Den ena, "Källor till förståelse av skillnad i psykisk ohälsa" ser till sambandet mellan jämställdhet i arbetslivet och psykisk ohälsa. Med hjälp av organisations- och genusteoretiska perspektiv beskrivs hur styrning och organisering på den könssegregerade arbetsmarknaden påverkar den arbetsrelaterade hälsan för kvinnor och män. Det behövs olika åtgärder i olika kontexter. Vilken organisering och vilka strategier behövs idag för att skapa god arbetsmiljö för kvinnor och män i alla typer av verksamheter i staten?

Föreläsare: Annika Härenstam, professor emerita i arbetsvetenskap, Göteborgs universitet och verksam vid Psykologiska institutionen vid Stockholms universitet.

Den andra, "Vad kan förklara kvinnors högre sjukfrånvaro" på grund av psykisk ohälsa? är en sammanställning av nordisk forskning med möjliga förklaringar i ämnet. Exempel på orsaksfaktorer kan till exempel vara personalneddragningar, bristande organisatorisk och social arbetsmiljö, att arbeta i en kvinnodominerad bransch, ha ett yrke med låga kompetenskrav, skillnader i arbetsvillkor i kvinnor och mäns yrken och arbetsplatser, rökning, låg utbildningsnivå och lång sjukskrivningstid.

Föreläsare: Gunnel Hensing, professor vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet

Se web
binariet i efterhand:

Var?

Digital medverkan. Länk skickas ut i bekräftelse efter anmälan.

När?

15 december, 13.00–14.30

Vem?

Arbetsgivarföreträdare, fackliga företrädare och skyddsombud inom det statliga avtalsområdet. Vi uppmuntrar partsgemensamt deltagande, men det är inget krav.