Om oss

Avtalsförhandlingarna rörande Partsrådets verksamhet är nu avslutade

torsdag 26 oktober 2023

De centrala parterna Arbetsgivarverket, OFR/S,P,O, Saco-S och Seko har tecknat ett tvåårigt avtal.
Den partsgemensamma verksamheten ska fortsatt bedrivas i de fyra befintliga arbetsområdena.

Parterna är överens om att det partsgemensamma utvecklingsarbetet som bedrivs inom ramen för Partsrådet ska bedrivas inom följande fyra arbetsområden med tillhörande uppdragsbeskrivningar:

 • Arbetsmiljö ur ett partsperspektiv
 • Partsgemensamt arbetsområde ett hållbart arbetsliv
 • Centrala parters stöd till samverkan på lokal nivå
 • Centrala parters stöd till lokal lönebildning.

 

Arbetsmiljö ur ett partsperspektiv

Bakgrund

Sedan Avtal 2012 har centrala parter arbetat partsgemensamt med arbetsmiljöfrågor inom ramen för Partsrådet i syfte stödja lokala parters arbete i dessa frågor. Parterna ser det som fortsatt angeläget att arbeta med arbetsmiljöfrågor med särskilt fokus på grundläggande kunskaper hos företrädare för arbetstagare och arbetsgivare. Detta genom att utforma en arbetsmiljöutbildning för statlig sektor.

Uppdrag

 • Styrgruppen ska utforma och ta fram en digital utbildning med målgruppen chefer och skyddsombud. Därmed utökas tillfälligt målgruppen för Partsrådets verksamhet i den här tjänsten och utan krav på partsgemensamt deltagande. Tjänsten ska däremot avropas på motsvarande sätt som tjänster inom Hållbart arbetsliv. Utbildningen ska utformas för att ge allmän grundläggande kunskap i arbetsmiljöarbete, men kan ta upp särskilda frågor kopplade till statlig sektor. Vid utformning kan styrgruppen i sitt arbete t.ex. ta inspiration från Prevents utbildning eBAM.

 • Den partsgemensamma arbetsgruppen Sivan har analyserat lokala parters behov av stöd i det förebyggande och aktiva arbetet mot diskriminering och sexuella trakasserier. Styrgruppen ska ta fram ett stöd utifrån de byggstenar som Sivan identifierat.

 • På Partsrådets hemsida finns stödmaterial för arbete enligt OSA föreskriften. Styrgruppen ska uppdatera materialet.

 • Styrgruppen ska tillse att stödmaterial som återfinns på nätet är relevant
  och vid behov uppdateras.

Tidsram

Arbetet ska fortgå till och med den 31 december 2025.

Arbetssätt

En styrgrupp ska tillsättas för arbetsområdet. För att få ett framgångsrikt arbete bör parterna avsätta resurser till det kommande arbetet. Styrgruppen ska särskilt beakta (gäller samtliga arbetsområden):

 • Att Partsrådet har till ändamål att ge stöd till lokala parter, därmed är det
  partsgemensamma deltagandet väsentligt.

 • Att styrning och beslut samordnas mellan styrgrupperna, t.ex. vad gäller
  kommunikation och marknadsföring, så att synergieffekter kan
  tillvaratas och tjänster, seminarier m.m. inte överlappar varandra.

 • Att gärna sprida goda exempel för att förmedla kunskap.

 • Att utveckla det digitala erbjudandet till lokala parter.

 • Att det ska finnas en aktualitetsaspekt på arbetet.

 • Att materialet ska vara lättillgängligt för lokala parter.

 • Hur material som tas fram inom ramen för uppdraget kan förvaltas.

 

Partsgemensamt arbetsområde ett hållbart arbetsliv

Bakgrund

Utifrån ett regeringsinitiativ under 2016 väcktes frågan på vilket sätt parterna på det statliga avtalsområdet kunde gemensamt arbeta för att motverka ohälsa och stigande sjuktal. Parterna kom i avtalsrörelsen 2017 överens om att konkretisera arbetet inom ramen för Partsrådets verksamhet och tillskapade därför Programmet Hållbart arbetsliv.

Förhandlingsledningarna utgjorde styrgrupp för Programmet. Sedan 2018 har arbetsområdet Hållbart arbetsliv utvecklat och levererat tjänster i enlighet med förhandlingsledningarnas inriktning. Programmet är
sedan 2021 omskapat till ett av arbetsområdena i Partsrådet samtidigt har styrgruppen omformats.

Parterna är överens om att arbetsområdet nu ska gå in i en mer förvaltande period.

Uppdrag

 • Styrgruppen ska tillse att tjänsteleveranser fortsätter under avtalsperioden.

 • Styrgruppen ska tillse att de tjänster som inte längre har aktualitet avvecklas.

 • Styrgruppen ska arbeta för att tjänsterna får en förbättrad funktionalitet och om möjligt kan levereras digitalt.

Tidsram

Arbetet ska fortgå till och med den 31 december 2025.


Arbetssätt

En styrgrupp ska tillsättas för arbetsområdet. För att få ett framgångsrikt arbete bör parterna avsätta resurser till det kommande arbetet. Styrgruppen ska särskilt beakta (gäller samtliga arbetsområden):

 • Att Partsrådet har till ändamål att ge stöd till lokala parter, därmed är det partsgemensamma deltagandet väsentligt.

 • Att styrning och beslut samordnas mellan styrgrupperna, t.ex. vad gäller kommunikation och marknadsföring, så att synergieffekter kan tillvaratas och tjänster, seminarier m.m. inte överlappar varandra.

 • Att gärna sprida goda exempel för att förmedla kunskap.

 • Att utveckla det digitala erbjudandet till lokala parter.

 • Att det ska finnas en aktualitetsaspekt på arbetet.

 • Att materialet ska vara lättillgängligt för lokala parter.

 • Hur material som tas fram inom ramen för uppdraget kan förvaltas.

 

Centrala parters stöd till samverkan på lokal nivå

Bakgrund

I maj 2016 träffade parterna ett nytt centralt ramavtal om samverkan –Samverkan för framtiden. Avtalets utformning har påverkats av de erfarenheter och slutsatser som parterna under åren gjort genom arbetet
inom detta arbetsområde. Det är parternas uppfattning:

 • Att en samverkan som syftar till att utveckla verksamheten förutsätter en väl fungerande dialog och samspel mellan chef och medarbetare och mellan arbetsgivare och fackliga organisationer.

 • Att genom samverkansprocessen ges berörda medarbetare inflytande möjlighet att bidra med sin kompetens i diskussionen inför beslut. Därigenom skapas en ökad kunskap om verksamhetens behov av förändring och utveckling.

 • Att en sådan samverkan skapar förutsättningar för både en effektivare och bättre verksamhet för arbetsgivare och arbetstagare såväl som en god arbetsmiljö.

 • Att när lokala parterna blir överens om att frågor, som historiskt sett hanterats inom det formella partssystemet, flyttas till chefs- och medarbetarnivån genom ett lokalt avtal om samverkan förändras roller och ansvar för aktörer både inom partssystemet och i verksamheten. Mot den bakgrunden är det viktigt att tydliggöra de olika aktörernas nya ansvarsområden.

 • Att ett lokalt samverkansavtal såväl kan omhänderta den informations och förhandlingsskyldighet enligt MBL som följer av avtal Samverkan för framtiden som inom ramen för avtalet den samverkan som regleras i 6 kap. AML.


Parterna har utifrån dessa gemensamma uppfattningar planerat och genomfört aktiviteter med syfte att ge lokala parter kunskap om de tankar som ligger till grund för avtalet. Därmed ges lokala parter förutsättningar att kunna utveckla en samverkan utifrån den egna verksamhetens behov och
situation i enlighet med intentioner i ramavtalet.

Det är fortsatt angeläget att stödja lokala parter i arbetet med att bygga upp och underhålla samverkansprocesser enligt Samverkan för framtiden.


Uppdrag

 • Styrgruppen ska genomföra utvärdering av avtalet Samverkan för framtiden för att identifiera hinder för lokal användning samt kartlägga hur lokala parter omhändertar samverkan enligt AML kap. 6.

 • Styrgruppen ska marknadsföra de verktyg och stöd som styrgruppen tagit fram för att stötta lokala parters arbete med Samverkan för framtiden.

 • Styrgruppen kan, på uppdrag från förhandlingsledningarna gemensamt, i särskilda fall ge visst stöd till parterna vid enskild myndighet.

Tidsram

Arbetet fortgår till och med den 31 december 2025.

Arbetssätt

En styrgrupp bör tillsättas för arbetsområdet. För att få ett framgångsrikt arbete bör parterna avsätta resurser till det kommande arbetet. Det är Styrgruppen ska särskilt beakta (gäller samtliga arbetsområden):

 • Att Partsrådet har till ändamål att ge stöd till lokala parter, därmed är det partsgemensamma deltagandet väsentligt.

 • Att styrning och beslut samordnas mellan styrgrupperna, t.ex. vad gäller kommunikation och marknadsföring, så att synergieffekter kan tillvaratas och tjänster, seminarier m.m. inte överlappar varandra.

 • Att gärna sprida goda exempel för att förmedla kunskap.

 • Att utveckla det digitala erbjudandet till lokala parter.

 • Att det ska finnas en aktualitetsaspekt på arbetet.

 • Att materialet ska vara lättillgängligt för lokala parter.

 • Hur material som tas fram inom ramen för uppdraget kan förvaltas.

 

Centrala parters stöd till lokal lönebildning

Bakgrund

Under förhandlingarna och i avtalsrörelsen 2023 har centrala parter diskuterat behov av fortsatt stöd till lokala parter vad gäller utvecklingen av den lokala lönebildningen. Under den gångna avtalsperioden har ett sådant partsgemensamt arbete utgjort ett arbetsområde inom Partsrådets verksamhet.

Eftersom det är viktigt att verka för att den lokala lönebildningen ska ha en så hög kvalitet som möjligt är det angeläget att fortsätta ett utvecklingsarbete i syfte att stödja olika delar av de lokala partsprocesserna
inför – under – efter lönerevisionen likväl som att verka för en saklig lönesättning där dialogen kring medarbetarens nya lön har en hög kvalitet.

En framgångsrik lokal lönebildningsprocess bygger på att alla aktörer, såväl lokala parter som chefer och medarbetare har kompetens och förutsättningar att ta ansvar för sin del av processen.

Parterna konstaterar att de centrala ramavtalen skiljer sig åt på vissa punkter. Det finns också delar som är gemensamma till exempel förberedelsearbete och avstämning. Behovet av utveckling och stöd till
lokala parter kan vara gemensamt för samtliga parter men kan också se olika ut beroende på skillnader i avtalen eller beroende på hur utvecklingsbehovet bedöms hos respektive central part.

Uppdrag

 • Styrgruppen ska förbättra användarvänligheten i det partsgemensamma metodstödet BESTA-vägen.

 • Styrgruppen ska årligen genomföra en statlig lönebildningsdag.

 • Stödet till lokala parter inom arbetsområdet ska öka lokala parters kunskap om innehåll och tillämpning av löneavtalen. Insatser kan t.ex. vara utbildning och seminarier.

Tidsram

Arbetet ska fortgå till och med den 31 december 2025.

Arbetssätt

När det gäller den tredje punkten ovan kan samtliga parter gemensamt identifiera aktiviteter för genomförande. Arbetsgivarverket kan även med enskild arbetstagarorganisation identifiera aktiviteter. I det senare fallet ska information lämnas till styrgruppen om aktiviteten. Aktiviteten ska också hållas inom ramen för tillgänglig budget.

En styrgrupp bör tillsättas för arbetsområdet. För att få ett framgångsrikt arbete bör parterna avsätta resurser till det kommande arbetet. Styrgruppen ska särskilt beakta (gäller samtliga arbetsområden):

 • Att Partsrådet har till ändamål att ge stöd till lokala parter, därmed är det partsgemensamma deltagandet väsentligt.

 • Att styrning och beslut samordnas mellan styrgrupperna, t.ex. vad gäller kommunikation och marknadsföring, så att synergieffekter kan tillvaratas och tjänster, seminarier m.m. inte överlappar varandra.

 • Att gärna sprida goda exempel för att förmedla kunskap.

 • Att utveckla det digitala erbjudandet till lokala parter.

 • Att det ska finnas en aktualitetsaspekt på arbetet.

 • Att materialet ska vara lättillgängligt för lokala parter.

 • Hur material som tas fram inom ramen för uppdraget kan förvaltas.

Förutsättningar

Parterna utgångspunkt för det kommande arbetet, enligt ovan, är att det inom ramen för budgeten för arbetsområdet kan avsättas medel med lika stora summor för respektive arbetstagarorganisation, inrymmande såväl medel för helt gemensamma aktiviteter som enskilda tillsammans med Arbetsgivarverket.